Sex månaders perioden 1.1–30.6.2015

  • Avkastningen på Solidiums samtliga placeringar var 9,7 procent och aktieplaceringar 10,3 procent.
  • Solidium minskade sin ägarandel i TeliaSonera och Outokumpu och utökade sin ägarandel i Metso och Outotec.

Räkenskapsperioden 1.7.2014–30.6.2015

  • Avkastningen på Solidiums samtliga placeringar var 4,3 procent och aktieplaceringar 4,6 procent.
  • Solidiums resultat var 217 miljoner euro. Resultatet före värdeförändringar var 800 miljoner euro.
  • Solidium betalade 1 527 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten och erhöll i vinstutdelning 275 miljoner euro av sina innehavsbolag.
  • Solidiums substansvärde sjönk under räkenskapsperioden från 8,1 miljarder euro till 6,9 miljarder euro i huvudsak pga vinstutdelningen.
  • Solidiums styrelse föreslår för den kommande bolagsstämman en dividendutdelning på 266 miljoner euro.

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar översiktsperioden så här:

”Under perioden januari–juni uppgick vår aktieavkastning till 10,3 procent och avkastningsutvecklingen för de flesta innehavsbolagen var tämligen god. För hela räkenskapsperiodens del uppgick avkastningen till endast knappa fem procent, vilket inte är en tillfredsställande nivå för oss i synnerhet som aktiemarknaden generellt sett utvecklades tämligen starkt. Den utmärkta avkastningsnivån för tidigare räkenskapsperioder kunde inte upprätthållas, eftersom speciellt våra innehavsbolag i gruvindustrin och metallrelaterade branscher led av den svåra konjunkturcykeln och av operativa problem.

Under det gångna året har statens ägarstyrning och Solidiums uppgift debatterats flitigt. Det är bra att man diskuterar ägandefrågor. Ur Solidiums synvinkel är ägarstyrningsmodellen och det erhållna mandatet tydliga. Ägaren fastställer Solidiums mandat och uppgiftsområde – vi verkar konsekvent och öppet i enlighet med dessa.

Vi frigjorde igen en ansenlig mängd kapital till vår ägare genom att sälja aktier i TeliaSonera. Aktieförsäljningarna har lett till en bestående lägre dividendintäktsnivå. Fastän Solidiums värde för staten i offentligheten främst syns som vinstutdelning, förverkligas betydelsen av vårt arbete starkast genom den aktiva interaktionen med våra innehavsbolag.”

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Dess uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden och det viktigaste målet för Solidiums placeringsstrategi är en god skötsel av de befintliga innehaven samt att öka placeringarnas värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 6,6 miljarder euro på publiceringsdagen för detta meddelande. Närmare information finns på www.solidium.fi.

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här.