Personuppgiftsansvarig

Solidium Oy (”Solidium”), Unionsgatan 32 B, 00100 Helsingfors, tel. +358 10 830 8900

E-post: tietosuoja@solidium.fi

Kontaktperson: Inka Virtanen, assistent till vd & styrelseordförande

Allmänt

I Solidiums verksamhet fäster vi särskild uppmärksamhet vid dataskyddet och sörjer för att bevara integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Solidium behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig tillämplig lagstiftning.

Personuppgifterna används för att vårda och utveckla relationerna med intressenter, för Solidiums kommunikation och allmänna information samt för att utveckla Solidiums verksamhet. För detta ändamål kan personuppgifterna överlåtas och överföras begränsat inom EU. Solidium har berättigat intresse att behandla personuppgifter av ovan nämnda skäl baserat på en samarbetsbetsrelation med personen och speciellt i anknytning till personens ställning eller uppgifter i ett bolag som är kopplat till Solidium. Solidium kan anlita underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifterna samlas in från den registrerade och kan även inhämtas från offentliga källor samt tredje parters register inom lagens ramar. Personuppgifterna som Solidium samlar in är huvudsakligen personens namn, kontaktuppgifter, uppgifter om företaget samt periodvis även uppgifter i personens meritförteckning.

Personuppgifterna behandlas så länge som samarbetsrelationen varar eller ett annat behov så kräver. Behovet av att behandla personuppgifter utvärderas kontinuerligt. Solidium fullgör sina lagstadgade förpliktelser vid behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifterna kan i lagstadgade fall överlåtas till myndigheterna, såsom Finansinspektionen.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att veta om hans eller hennes uppgifter behandlas i Solidium. Om uppgifterna behandlas har den registrerade rätt att ta del av personuppgifterna och veta vilka uppgifter som har samlats in, för vilket ändamål de samlats in, om uppgifterna överlåts och hur länge uppgifterna lagras. Den registrerade har också rätt att be att uppgifterna korrigeras, kompletteras eller raderas eller att behandlingen begränsas. Den registrerade har dessutom när som helst rätt att återkalla sitt tillstånd eller samtycke till att ta emot meddelanden från Solidium.

Skydd av register

Solidium skyddar personuppgifter genom adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder. Bland annat används följande metoder för att skydda registret: skydd av utrustning och filer, passerkontroll, styrning och övervakning av hanteringen av åtkomsträttigheter och uppgifter. Solidium kräver också att underleverantörerna skyddar de personuppgifter som de behandlar på lämpligt sätt.

Dataskyddsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte är lagenlig har han eller hon rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten i Finland är Dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi/sv).