Vi verkar på marknadsvillkor och placeringsbeslut fattas endast när de ekonomiska förutsättningarna uppfylls. Vår vision är att våra innehavsbolag ska klara sig bättre än sina kontrollbolag.

Som aktiv ägare vill vi vara med och påverka sådant som har en betydande inverkan på bolagets framgång och ägarvärde. Solidiums mål är att på lång sikt ha en styrelseplats i styrelserna för varje innehavsbolag.

Solidiums värderingar är öppenhet, förtroende, inflytande, förnyelse och integritet.

Värderingar

Transparens

Vi betonar transparens i vår verksamhet och rapportering särskilt på grund av vårt offentliga ägande. Internt kommunicerar vi öppet och framför utvecklingsidéer med låg tröskel.

Förtroende

Vårt uppdrag baserar sig på förtroende att innehaven sköts ansvarsfullt på lång sikt. Detta förutsätter gott samarbete mellan intressenterna. Vår verksamhet grundar sig på ömsesidigt förtroende och respekt.

Inflytande

Vi strävar efter att förbättra utvecklingen på våra innehav, en god ägarkultur och praxis på kapitalmarknaden. Vi diskuterar med våra innehavsbolag och andra intressenter och erbjuder vår syn på värdeskapande så att våra innehav kan prestera bättre än sina jämförelsebolag.

Förnyande

Vi betonar ständig utveckling, lärande och förnyande av vår verksamhet. Vi utmanar också våra innehavsbolag att visa riktning i utvecklingen av sin bransch.

Integritet

Vi agerar ansvarsfullt för att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet och för att öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Våra beslut siktar på att konsekvent och rakryggat föra framåt detta mål.

Mer om vår strategi

Ansvarsfull verksamhet i nyckelposition

Genom ägande vill vi också främja en ansvarsfull företagsverksamhet och förutsätter att företagen integrerar företagsansvar som en viktig del av verksamheten och leder företagsansvaret på ett målinriktat sätt. Vi strävar efter att vara ansvarsfulla både som företag och ägare. Vi anser att ett ansvarsfullt verksamhetssätt på lång sikt ökar och säkerställer företagens ägarvärde.

Läs om Solidiums styrelse