Solidium påverkar frågor som rör företagsansvar allra mest genom rollen som ägare. I Solidiums portföljbolag ansvarar styrelsen för respektive bolag för företagsansvarsfrågorna och för att rapportera om dem. Företagsansvarsfrågorna kan dock ibland växa sig så stora att de påverkar ägarvärdet. Därför följer Solidium fullgörandet och rapporteringen av ägaransvaret i sina portföljbolag och påverkar vid behov missförhållanden genom de kanaler som står till buds för aktieägarna.

Solidiums mål är att

  • bevara och utveckla sin verksamhetsmodell med ansvarsfullt ägande
  • utöka kännedomen om ansvarsfullt ägande, i första hand genom sin egen verksamhet.

Visionen är att vara en professionell och ansvarsfull ägare som utövar sitt företagsansvar på lång sikt och på ett sätt som ökar värdet. Vi siktar på att nå en god nivå på företagsansvarsarbetet på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

Solidiums vision är att vara en professionell och ansvarsfull ägare som utövar sitt företagsansvar på lång sikt och på ett sätt som ökar värdet.

Företagsansvar och ägarvärde

Solidiums viktigaste och mest omfattande ansvarseffekter förverkligas genom vår roll som ägare. Vårt mål är att på lång sikt öka det ekonomiska värdet på våra innehav. Företagsansvaret är ett bra perspektiv för en bedömning av innehaven och för värdeökning, och är ofta ett tecken på bra ledarskap.

Företagsansvar är förknippat med företagets konkurrenskraft på flera olika sätt. I bedömningar av ansvaret har riskhanteringen traditionellt betonats. Man kan emellertid även bygga ny framgångsrik affärsverksamhet på de behov som hållbar utveckling medför.

Den strategiska roll som företagsansvarsfrågorna spelar i Solidiums portföljbolag varierar mycket. För bolag som bygger upp ny verksamhet på ansvarstrender är företagsansvar en strategisk konkurrensfaktor i sig. Företagsansvarsfrågorna har ofta olika roller i olika branscher. Deras betydelse beror också på hur global bolagens affärsverksamhet är och var de ligger geografiskt sett. Bolagens egen historia och egna traditioner gällande hanteringen av ansvarsfrågor definierar också dagens situation.

Som ansvarsfull ägare är det viktigt för Solidium att identifiera portföljbolagens väsentliga företagsansvarsteman och deras eventuella effekter på ägarvärdet. Effekterna kan vara positiva eller negativa. De kan realiseras direkt eller indirekt. Tidsspannet kan vara långt eller kort.

Som ansvarsfull ägare är det viktigt för Solidium att identifiera portföljbolagens väsentliga företagsansvarsteman och deras eventuella effekter på ägarvärdet.

Frekvent uppdaterad ansvarsanalys på portföljbolag

För Solidium är det viktigt att även bedöma portföljbolagens beredskap att sköta sina ansvarsfrågor, dvs. företagsansvarsresursernas tillräcklighet i förhållande till bolagets behov. Ofta är det dock först krissituationer som utvisar på vilken nivå företagsansvarsfrågorna hanteras och i vilken utsträckning företagsansvaret på riktigt är inflätat i företagskulturen.

Vi diskuterar regelbundet med ledningen i respektive bolag om företagsansvarsfrågor och vilken status de har. Tyngdpunkten i diskussionerna ligger på ansvarsfrågor som är viktiga med avseende på ägarvärdet och på aktuella utmaningar avseende företagsansvaret. En bra grund för interaktionen mellan bolaget och ägaren utgörs av den ansvarsanalys som Solidium gör regelbundet på respektive portföljbolag. Analys, dialog och påverkan upprepas som en regelbunden process.

I portföljbolagen kan det ibland uppstå företagsansvarsfrågor som påverkar ägarvärdet. I sådana lägen strävar Solidium efter att vid behov påverka bristerna via de kanaler som står till buds för en aktiv aktieägare.

Företagsansvaret är en integrerad del av Solidiums verksamhet

Solidiums placeringsteam analyserar portföljbolagens ansvar som en del av sitt arbete. Bedömningen av företagsansvarsfrågornas väsentlighet och effekter slås på så sätt samman med den övriga ekonomiska och strategiska analysen av portföljbolag. Ansvarsperspektiven blir en del av ägarens andra analyser och bedömningar av bolagen.

Placeringsteamet för respektive bolag ansvarar för Solidiums ansvarsanalys av portföljbolagen. Placeringsteamen ansvarar också för att upprätthålla och utveckla sina kunskaper i företagsansvarsfrågor som är väsentliga för deras portföljbolag.

På Solidium ansvarar styrelsen för att organisera företagsansvarsledningen och integrera den som en del av verksamheten. Styrelsen ansvarar för målen och handlingsprinciperna för företagsansvar som en del av Solidiums strategi samt ansvarar för de rapporterade företagsansvarsuppgifterna. Styrelsen övervakar också ansvarsarbetet.

Styrelsen ansvarar för målen och handlingsprinciperna för företagsansvar som en del av Solidiums strategi.

Vårt företagsansvarsarbete leds och utvecklas av en av placeringsdirektörerna vid sidan av det egna arbetet och arbetet koordineras av ett internt företagsansvarsteam. Solidium har ingen heltidsanställd sakkunnig inom företagsansvarsfrågor.