Solidium äger företag som ses generera god avkastning och som är nationellt sett betydande. I enlighet med den förnyade strategin, granskar Solidium sina placeringsobjekt med ett ännu starkare fokus på deras potentiella nationella betydelse i framtiden. Nationell betydelse kan uppstå ur ekonomiska synvinklar, expertis eller företagets position i ett kluster som är viktig för Finland. Placeringsobjekt som inte uppfyller kriterierna för nationell betydelse vid placeringstillfället bör kunna växa och utvecklas till företag som uppfyller kriterierna inom tio år. Vi vill säkerställa att ankarägarskapen eller huvudkontoret för sådana företag inte lämnar Finland utan goda skäl. Vi ser också till att de här företagen inte blir uppköpta till en alltför låg värdering under opportunistiska omständigheter.

Placeringarna görs i aktier, och penningmarknadsplaceringar görs bara i likviditetssyfte. Vi strävar efter att ha en tillräcklig ägarandel i bolagen för att främja ägarens inflytande och värdeskapandeplaner. Det innebär oftast över 10 procents ägarandel, men en lägre ägarandel är också möjlig. På motsvarande sätt överstiger ägarandelen sällan 20 procent. Vi placerar främst i noterade företag, men vi kan också placera i onoterade företag om de har en tydlig plan att börsnoteras inom de kommande åren. I våra nya placeringar är vår placeringssumma vanligtvis minst 50 miljoner euro, och för minimiplaceringarna måste företaget enligt Solidiums bedömning växa starkt och skapa aktieägarvärde.

Vår verksamhetsmodell som aktiv minoritetsägare förutsätter betydande satsningar på att förstå bolagen som vi äger och deras branscher. Placeringsteamet som ansvarar för bolaget

  • gör en analys av bolaget
  • träffar regelbundet bolagets ledning och andra stora aktieägare
  • besöker produktionsanläggningar, kapitalmarknadsdagar och branschseminarier
  • sätter sig in i bolagets konkurrenter.

Baserat på den djupgående information och de synsätt som placeringsteamet samlat på sig på detta vis upprättar det en värdeskapandeplan för bolaget och strävar efter att genom en aktiv dialog hjälpa bolaget bli framgångsrikare än sina kontrollbolag.

Vi vill för egen del säkerställa att ankarägarskapet eller huvudkontoret för nationellt sett betydande bolag inte flyttas bort från Finland utan goda grunder.

Solidiums styrelse ansvarar för placeringsbesluten

Solidium har en styrelse som utsetts av statsägaren och som har en relativt bred beslutanderätt inom de mer allmänna ramar som ägaren ställt upp och som fastställts i handlingsdirektivet från statsrådets ekonomiskpolitiska ministerutskott. Solidiums placeringsbeslut fattas av bolagets styrelse och Solidium informerar statsägaren om sina centrala beslut. Placeringsbesluten fattas endast då de ekonomiska intressena uppfylls, och placeringen kan inte göras om Solidium inte anser den vara ekonomiskt motiverad.

Det självständiga beslutsfattandet och den starka finansieringspositionen skapar förutsättningar för placeringsbeslut och deltagande i finansieringsarrangemangen för innehavsbolagen även på kort tid. Solidium finansierar aktieförvärven från sin egen balansräkning, antingen genom att sälja befintliga innehav, med kontanta medel eller genom att ta lån. Den vinstutdelning vi får från innehavsbolagen utbetalar vi till statsägaren.

Målet är en styrelseplats i varje innehavsbolag

Styrelsevalen och beredningen av dem är en central uppgift som tillhör bolagets stora och långsiktiga ägare. I de flesta av de bolag som Solidium äger bereder aktieägarnas nomineringsråd ett förslag till val av styrelseledamöter åt den ordinarie bolagsstämman.

Solidiums viktigaste uppgifter är att påverka styrelseval och i styrelserna.

Solidiums mål är att på lång sikt ha en styrelseplats i styrelserna för vart och ett av sina bolag. Solidium vill vara med och påverka sådant som har en betydande inverkan på bolagets framgång och ägarvärde. Solidiums representant i bolagens styrelser är personer som tillhör Solidiums styrelse eller som har en ledande befattning. Efter bolagsstämmorna våren 2023 är det så i nio av de bolag som Solidium äger.