Solidiumilla sijoitukset tehdään osakkeisiin ja rahamarkkinasijoituksia pidetään vain likviditeettitarkoituksessa. Tavoittelemme yhtiöissä riittävää omistusosuutta omistajan vaikutusvallan ja arvonluontisuunnitelmien edistämistä varten. Yleensä tämä tarkoittaa yli 10 prosentin omistusosuutta, mutta myös matalampi omistusosuus on mahdollinen. Vastaavasti omistusosuus harvoin ylittää 20 prosenttia.

Taloudellisen tuoton ohella toisena sijoituskriteerinä toimiva kansallinen merkittävyys johtaa siihen, että keskitymme kokoluokaltaan suuriin yrityksiin ja potentiaalinen yhtiöavaruus koostuu Suomessa pörssilistatuista yrityksistä sekä yrityksistä, joilla on merkittävää toimintaa Suomessa. Haluamme olla osaltamme varmistamassa, ettei tällaisten yhtiöiden ankkuriomistus tai pääkonttori siirry pois Suomesta ilman hyviä perusteita sekä pitkän aikavälin näkökulmasta perusteltua arvostusta.

Toimintamme aktiivisena vähemmistöomistajana edellyttää merkittäviä panostuksia omistettujen yhtiöiden ja niiden toimialojen ymmärtämiseen. Yhtiöstä vastaava sijoitustiimi

  • tekee analyysiä yhtiöstä
  • tapaa säännöllisesti yhtiön johtoa ja muita suuria osakkeenomistajia
  • vierailee tuotantolaitoksilla, pääomamarkkinapäivillä ja toimialaseminaareissa
  • perehtyy yhtiön kilpailijoihin.

Näin kerrytetyn syvällisen tiedon ja näkemysten pohjalta sijoitustiimi laatii arvonluontisuunnitelman yhtiölle, ja pyrkii aktiivisen dialogin myötä auttamaan yhtiötä menestymään verrokkiyhtiöitään paremmin.

Haluamme olla osaltamme varmistamassa, ettei kokoluokaltaan suurten yhtiöiden ankkuriomistus tai pääkonttori siirry pois Suomesta ilman hyviä perusteita.

Solidiumin hallitus vastaa sijoituspäätöksistä

Solidiumilla on valtio-omistajan nimittämä hallitus, jolla on varsin laaja päätäntävalta omistajan asettamien yleisluontoisempien raamien sisällä, jotka on määritelty valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamassa toimiohjeessa. Solidiumin sijoituspäätökset tekee yhtiön hallitus ja Solidium informoi keskeisistä päätöksistään valtio-omistajaa. Sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten intressien täyttyessä eikä sijoitusta voida tehdä, jos Solidium ei näe sijoitusta taloudellisesti perustelluksi.

Itsenäinen päätöksenteko sekä vahva rahoitusasema luovat edellytykset sijoituspäätösten tekemiselle sekä osallistumiselle omistusyhtiöiden rahoitusjärjestelyihin nopeallakin aikataululla. Solidium rahoittaa osakehankinnat omasta taseestaan, joko myymällä nykyisiä omistuksia, käteisvaroilla tai ottamalla velkaa. Omistusyhtiöiltä saamamme voitonjaon tilitämme valtio-omistajalle.

Tavoitteena paikka jokaisen omistusyhtiön hallituksessa

Hallitusvalinnat ja niiden valmistelu on keskeinen yhtiön suurille ja pitkäjänteisille omistajille kuuluva asia. Useimmissa Solidiumin omistamissa yhtiöissä hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Solidiumin tärkeimpiä tehtäviä ovat hallitusvalintoihin ja hallituksissa vaikuttaminen.

Solidiumin tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Solidium haluaa olla mukana vaikuttamassa asioihin, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön menestykseen ja omistaja-arvoon. Solidiumin edustajana yhtiöiden hallituksissa toimii Solidiumin hallitukseen tai toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä. Kesällä 2022 näin on kahdeksassa Solidiumin omistamista yhtiöistä.