Solidiumilla on kolme laajaa sidosryhmäkokonaisuutta: sijoitusympäristö, valtio-omistajaympäristö ja yhteiskunnallinen ympäristö. Yhtiön henkilöstö ja hallitus muodostavat neljännen sidosryhmän. Solidiumin päivittäisessä työssä aktiivisin vuorovaikutus käydään salkkuyhtiöiden kanssa.

Sidosryhmien odotukset Solidiumia ja sen yritysvastuutyötä kohtaan voivat vaihdella paljon. Tämä oli leimaa-antavaa etenkin Solidiumin toiminnan alkuvaiheissa, jolloin Solidium oli uusi toimija suomalaisessa omistajakentässä ja samalla omistajanäkökulma yritysvastuuseen oli uusi teema suomalaisessa yritysvastuukeskustelussa. Sittemmin Solidiumin tunnettuuden lisääntyessä myös sidosryhmien odotukset sen yritysvastuutyötä kohtaan tarkentuivat ja jäsentyivät.

Solidiumin tehtävään kuuluu kuunnella eri sidosryhmien näkemyksiä ja keskustella aktiivisesti. Solidium käy säännöllistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja hakee palautetta erityisesti yritysvastuuohjelmien päivitysten yhteydessä. Palaute auttaa kirkastamaan Solidiumin oman sidosryhmätyön fokusta ja yritysvastuutyöhön kohdistuvien odotusten ohjaamista.

Solidiumin sidosryhmät

Sijoitus­ym­pä­ris­tön sidos­ryhmät

”Omistaja-arvon kasvattaminen ja vaikuttaminen vastuullisena omistajana”

Valtio-omis­ta­jan sidos­ryhmät

”Yhteiskunnalli­sesti ja liiketaloudelli­sesti kestävä tulos”

Yhteis­kun­nalli­set sidos­ryhmät

”Läpinäkyvyys, edelläkävijyys ja vastuullisen omistajuuden roolimallin edistäminen”

Henki­lös­tö ja halli­tus

”Vastuullisuus on koko Solidiumin asia”

Yritysvastuutyö taloudellisen menestyksen edellytyksenä

Solidium tekee yritysvastuutyötään omistajansa asettaman erityistehtävän näkökulmasta, joka on yhtiöomistusten pitkäjänteinen taloudellisen arvon kasvattaminen. Solidiumin tavoitteena on sijoitussalkun taloudellisen arvon kasvattaminen ja lähtökohta on, että yritysvastuuasioiden hoito on yksi pitkäjänteisen taloudellisen menetyksen edellytyksiä niin salkkuyhtiöissä kuin Solidiumissa itsessään. Tämä näkökulma ohjaa myös Solidiumin sidosryhmätyötä.

Sidosryhmävuorovaikutuksessa Solidiumin oma proaktiivisuus painottuu kaikkein keskeisimpiin Solidiumin sidosryhmiin, erityisesti salkkuyhtiöihin. Solidium pyrkii tunnistamaan sidosryhmäympäristöstään nousevat keskeiset uudet yritysvastuuteemat ja ottamaan ne huomioon toiminnassaan.

Solidium ottaa yritysvastuutyössään huomioon valtio-omistajan linjaukset yritysvastuusta ja sidosryhmäympäristöstään nousevat odotukset.

Solidium on FINSIF ry:n ja FiBS ry:n sekä DiF ry:n jäsen. Solidiumin sidosryhmätyön vaiheita ja sidosryhmäodotuksista tehtyjen selvitysten tuloksia on kuvattu tarkemmin Solidiumin vuosikertomusten yritysvastuuosioissa.