Rekisterinpitäjä

Solidium Oy (”Solidium”), Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki, puh. +358 10 830 8900

Sähköposti: tietosuoja@solidium.fi

Yhteyshenkilö: Inka Virtanen, toimitusjohtajan & hallituksen puheenjohtajan assistentti

Yleistä

Solidiumin toiminnassa tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota ja huolehdimme yksityisyyden suojan säilymisestä henkilötietojen käsittelyssä. Solidium käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja käytetään sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, Solidiumin viestintään ja yleiseen tiedottamiseen sekä Solidiumin toiminnan kehittämiseen. Tässä tarkoituksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rajatusti EU:n sisällä. Solidiumilla on oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn edellä mainituista syistä ja tämä peruste syntyy yhteistyösuhteesta henkilön kanssa ja erityisesti liittyen henkilön asemaan tai tehtäviin yhtiössä, joka on kytköksissä Solidiumiin. Solidium voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja lisäksi henkilötietoja voidaan hankkia myös julkisista lähteistä sekä kolmansien osapuolten rekistereistä lainsäädännön sallimissa puitteissa. Solidiumin keräämiä henkilötietoja ovat pääasiassa henkilön nimi, yhteystiedot, yritystä koskevat tiedot sekä aika ajoin myös henkilön ansioluettelotiedot.

Henkilötietoja käsitellään yhteistyösuhteen voimassaolon tai muun tarpeen edellyttämän ajan. Henkilötietojen käsittelyn tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Solidium noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan henkilötietojen säilyttämisessä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille kuten Finanssivalvonnalle.

Rekisteröidyt oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietää käsitelläänkö hänen tietoja Solidiumissa. Mikäli tietoja käsitellään on rekisteröidyllä oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietää mitä tietoja hänestä on kerätty, mihin tarkoitukseen tiedot on kerätty, luovutetaanko tietoja ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietoja oikaistaviksi, täydennettäviksi, poistettaviksi tai niiden käsittelyä rajoitettavaksi. Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa luvan tai suostumuksen viestien vastaanottamiseen Solidiumilta.

Rekisterin suojaus

Solidium on suojannut henkilötiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja; laitteistojen ja tiedostojen suojausta, kulunvalvontaa, käyttövaltuuksien ja tietojen käsittelyn ohjausta ja valvontaa. Solidium edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Tietosuojaviranomainen

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena Suomessa toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).