Rekisterinpitäjä

RekisterinpitäjäSolidium Oy (jäljempänä ”Solidium” tai ”me”)
Y-tunnus2245475-9
OsoitePL 1148, Unioninkatu 32 B, 00101 Helsinki
Puhelinnumero+358 10 830 8900

Yhteystiedot tietosuojaa koskevissa asioissa

NimiInka Virtanen
OsoitePL 1148, Unioninkatu 32 B, 00101 Helsinki
Sähköpostitietosuoja@solidium.fi
Puhelinnumero+358 10 830 8900

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelemme henkilötietojasi, mikäli olet yhteistyökumppanimme edustaja, toimittaja tai näihin henkilöryhmiin rinnastettava henkilö oikeutetun etumme perusteella esimerkiksi tiedottamisasioissa ja muussa yhteydenpidossa asianmukaisissa yhteyksissä.

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

Kerättävät henkilötiedot

Käsittelemme sinusta esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • nimi;
  • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero; ja
  • työ- tai palvelussuhteeseen liittyvät tiedot;

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi yhteistyömme ajan. Poistamme tietosi, kun on kulunut 10 vuotta viimeisemmästä yhteydenpidostamme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan ensisijaisesti sinulta itseltäsi tai työnantajaltasi. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutuksen ja vastaanottajien ryhmät

Emme pääsääntöisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä oikeuksia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) nojalla. Alla on lyhyet kuvaukset näistä oikeuksista.

Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan rekisteröityä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa tarkemmin säädetyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistoa esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin säädetyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä ja odottaa todentamista siitä syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut. Jos käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjä saa säilyttää tietoja, mutta ei lähtökohtaisesti saa käsitellä niitä muutoin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä, ei rekisterinpitäjä saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa käsittelyn olevan oikeutettua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus saada tällaiset tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa sinun tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttäen yhteystietoja, jotka on ilmoitettu tämän tietosuojaselosteen alussa.

Muutokset Tietosuojaselosteeseen

Voimme tehdä muutoksia tähän selosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat.