Personuppgiftsansvarig

PersonuppgiftsansvarigSolidium Oy (nedan ”Solidium” eller ”vi”)
FO-nummer  2245475-9
AdressPB 1148, Unionsgatan 32 B, 00101 Helsingfors
Telefonnummer+358 10 830 8900

Kontaktinformation i ärenden som gäller dataskydd

NamnInka Virtanen
AdressPB 1148, Unionsgatan 32 B, 00101 Helsingfors
E-posttietosuoja@solidium.fi
Telefonnummer+358 10 830 8900

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Ifall du är företrädare för en av våra samarbetspartners, leverantörer eller en person som kan jämställas med dessa persongrupper, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse till exempel i kommunikationsärenden och annan kontakt i ändamålsenliga samband.

Personuppgifter används inte för ett sådant automatiskt beslutsfattande som skulle ha rättsliga eller motsvarande effekter för de registrerade.

Personuppgifter som samlas in

Vi behandlar till exempel följande personuppgifter om dig:

  • namn
  • kontaktuppgifter, såsom e-postadress och telefonnummer, och
  • uppgifter om anställnings- eller tjänsteförhållandet

Lagringstiden för personuppgifterna

Vi lagrar dina personuppgifter under vårt samarbete. Vi raderar dina uppgifter då det har gått 10 år sedan vår senaste kontakt.

Regelbundna informationskällor

I första hand får vi personuppgifterna av dig själv eller av din arbetsgivare. Vi kan också samla in personuppgifter från offentliga register.

Regelbundna utlämningar samt mottagargrupper

I regel lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje parter.

Översändande av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Nedan följer korta beskrivningar av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång: Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om honom/henne i registret. Användningen av denna rättighet är som utgångspunkt avgiftsfri.

Rätt till rättelse: Den registrerade har rätt begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar felaktiga, bristfälliga eller ofullständiga uppgifter om den registrerade.

Rätt till radering: I vissa situationer som föreskrivs närmare i artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar personuppgifter som gäller den registrerade. Den registrerade kan begära att hans eller hennes personuppgifter raderas till exempel när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller för vilka personuppgifterna annars behandlats.

Rätt till begränsning av behandling: I vissa i artikel 18 i dataskyddsförordningen föreskrivna situationer har den registrerade rätt att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas. Den registrerade kan begära att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas till exempel när den registrerade har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade intressen väger tyngre än den registrerades berättigade intressen. Om behandlingen begränsas får den personuppgiftsansvarige lagra uppgifterna men som utgångspunkt inte behandla dem på annat sätt.

Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter: Den registrerade har rätt att, med hänsyn till sin speciella situation, motsätta sig profilering av sig själv och andra behandlingsåtgärder som den personuppgiftsansvarige riktar till den registrerades personuppgifter till den del som grunden för behandlingen av uppgifterna är den registeransvariges berättigade intressen. Om den registrerade gör invändningar mot behandlingen, får den personuppgiftsansvarige inte längre behandla personuppgifter om inte den personuppgiftsansvarige kan visa att behandlingen är berättigad.

Rätt till dataportabilitet: I den mån som den registrerade själv har lämnat sådana uppgifter till registret som behandlas med stöd av den registrerades samtycke eller ett avtal, har den registrerade som utgångspunkt rätt att få dessa uppgifter i ett maskinellt läsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarige.

Rätt att återkalla samtycke: Om personuppgifter behandlas med stöd av den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att informera den personuppgiftsansvarige om detta. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Den registrerades rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Den registrerade har rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (www.tietosuoja.fi) om den registrerade anser att den personuppgiftsansvarige inte följt tillämplig dataskyddsreglering i sin verksamhet.

Kontakt och utövande av registrerades rättigheter

Om du har frågor gällande behandling av personuppgifter eller utövande av dina rättigheter, kontakta den personuppgiftsansvarige genom att använda de kontaktuppgifter som finns i början av denna dataskyddsbeskrivning.

Ändringar i denna dataskyddsbeskrivning

Vi kan göra ändringar i denna beskrivning ifall sätten att behandla personuppgifter eller ändamålen med behandlingen ändras.