Solidium har tre breda intressentgrupper: placeringsmiljö, statsägarmiljö och samhällelig miljö. Solidiums personal och styrelse utgör den fjärde intressenten. Den mest aktiva interaktionen i Solidiums dagliga arbete är med portföljbolagen.

Intressenternas förväntningar på Solidium och vårt företagsansvarsarbete kan variera stort. Det var kännetecknande speciellt i början av Solidiums verksamhet, då Solidium var en ny aktör inom det finländska ägarfältet och då ägaraspekten avseende företagsansvar samtidigt var ett nytt tema i den finländska diskussionen om företagsansvar. I takt med att Solidium blev mer känt preciserades och strukturerades också intressenternas förväntningar på Solidiums företagsansvarsarbete.

En av Solidiums uppgifter är att lyssna på de olika intressenternas synpunkter och föra en aktiv diskussion med dem. Solidium har en aktiv dialog med olika intressenter och vill gärna ha feedback speciellt vid uppdateringen av företagsansvarsprogrammen. Feedbacken hjälper Solidium att skärpa fokuset i det egna intressentarbetet och styra förväntningarna på företagsansvarsarbetet.

Solidiums intressenter

Placeringsmiljöns intressenter

”Öka ägarvärdet och påverka som ansvarsfull ägare”

 

Statsägarens intressenter

Samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat

 

Samhälleliga intressenter

”Transparens, föregångarskap och främjande av förebilden för ansvarsfullt ägande”

 

Personal och styrelse som interna intressenter

”Ansvar är något som rör hela Solidium”

 

Företagsansvarsarbete som en förutsättning för ekonomisk framgång

Solidium utför sitt företagsansvarsarbete som en specialuppgift som bestämts av ägaren och som är att öka det långsiktiga ekonomiska värdet på sina bolagsinnehav. Solidiums mål är att öka det ekonomiska värdet på placeringsportföljen med utgång i att hanteringen av företagsansvarsfrågor är en av förutsättningarna för långsiktig ekonomisk framgång såväl i portföljbolagen som i Solidium. Denna aspekt styr också Solidiums intressentarbete.

I interaktionen med intressenterna ligger tyngdpunkten i Solidiums egen proaktivitet på bolagets mest centrala intressenter, speciellt portföljbolagen. Solidium strävar efter att identifiera centrala nya företagsansvarsteman som uppstår i intressentmiljön och beakta dem i sin verksamhet.

I sitt företagsansvarsarbete följer Solidium riktlinjerna för statsägare gällande företagsansvar och intressenternas förväntningar.

Solidium är medlem i FINSIF ry och FiBS ry samt DiF ry. De olika skedena av Solidiums intressentarbete och resultaten av utredningarna av intressenternas förväntningar beskrivs närmare i företagsansvarsdelen i Solidiums årsberättelser.