Solidiums etiska riktlinjer (Code of Conduct) beskriver vårt sätt att agera inom all den verksamhet som vi bedriver. Riktlinjerna baseras på våra värderingar: öppenhet, förtroende, inflytande, förnyelse och integritet. Med gemensamma riktlinjer främjar vi en hållbar och framgångsrik verksamhet och stärker intressenternas förtroende för oss.

Solidiums styrelse och hela personal har förbundit sig att följa dessa etiska riktlinjer. Riktlinjerna gås igenom som en del av introduktionen till arbetet och kunskaperna upprätthålls genom en årlig utbildning.

Solidiums chefsjurist samordnar dessa riktlinjer och Solidiums övriga direktiv och är Compliance Officer på Solidium.

Uttryck din oro över tjänstefel