Solidiumin keskeisimmät vaikutukset yritysvastuuasioissa toteutuvat sen omistajatehtävän kautta. Solidiumin salkkuyhtiöissä yritysvastuuasioista ja niiden raportoinnista vastaa kunkin yhtiön hallitus. Vastuullisuuskysymykset voivat joskus kuitenkin kasvaa niin suuriksi, että niillä on vaikutusta omistaja-arvoon. Siksi Solidium seuraa yritysvastuun toteutumista ja raportointia salkkuyhtiöissään ja tarvittaessa vaikuttaa epäkohtiin osakkeenomistajalle kuuluvia kanavia käyttäen.

Solidiumin tavoitteena on

  • ylläpitää ja kehittää vastuullisen omistajuuden toimintamallia
  • kasvattaa vastuullisen omistajuuden tunnettuutta ensisijaisesti oman toimintansa kautta.

Visiona on olla ammattimainen ja vastuullinen omistaja, joka toteuttaa yritysvastuuta pitkäjänteisesti ja arvoa kasvattavalla tavalla. Pyrimme hyvään yritysvastuutyön tasoon tarkoituksenmukaisella ja resurssitehokkaalla tavalla.

Solidiumin visiona on olla ammattimainen ja vastuullinen omistaja, joka toteuttaa yritysvastuuta pitkäjänteisesti ja arvoa kasvattavalla tavalla.

Tavoitteena omistusten taloudellisen arvon kasvattaminen

Solidiumin merkittävimmät ja laajakantoisimmat vastuullisuusvaikutukset toteutuvat omistajatehtävän kautta. Tavoitteenamme on omistustemme taloudellisen arvon pitkäjänteinen kasvattaminen. Yritysvastuu on hyvä näkökulma omistusten arviointiin ja arvon kasvattamiseen, ja se on usein myös yksi hyvän johtamisen tunnusmerkkejä.

Yritysvastuu liittyy yrityksen kilpailukykyyn usealla tavalla. Vastuullisuuskeskusteluissa riskienhallinnan näkökulma on perinteisesti korostunut. Kestävän kehityksen synnyttämien tarpeiden varaan voidaan kuitenkin rakentaa myös uutta menestyksekästä liiketoimintaa.

Yritysvastuuasioiden strategisuus vaihtelee Solidiumin salkkuyhtiöissä laajasti. Yhtiöillä, jotka rakentavat uutta liiketoimintaa vastuullisuustrendien varaan, yritysvastuu on jo lähtökohtaisesti strateginen kilpailutekijä. Yritysvastuuasioiden rooli eroaa usein toimialojen kesken. Niiden merkitys liittyy myös yhtiöiden liiketoiminnan globaalisuuden asteeseen ja maantieteelliseen sijaintiin. Yhtiöiden oma historia ja perinteet vastuullisuusasioiden hoidossa myös määrittelevät tämän päivän tilannetta.

Vastuullisena omistajana Solidiumille on keskeistä tunnistaa salkkuyhtiöissään sekä olennaiset yritysvastuuteemat että niiden mahdolliset vaikutukset omistaja-arvoon. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Ne voivat toteutua suoraan tai välillisesti. Vaikutusten toteutumisen aikajänne voi olla pitkä tai lyhyt.

Vastuullisena omistajana Solidiumille on keskeistä tunnistaa salkkuyhtiöissään sekä olennaiset yritysvastuuteemat että niiden mahdolliset vaikutukset omistaja-arvoon.

Säännöllisiä salkkuyhtiöiden vastuullisuus­analyysejä

Solidiumille on tärkeää arvioida myös salkkuyhtiöiden valmiutta huolehtia vastuullisuudestaan eli yritysvastuuresurssien riittävyyttä suhteessa tarpeisiin. Usein kuitenkin vasta kriisitilanteet osoittavat, mikä on yritysvastuuasioiden hallinnan taso ja miten yritysvastuu on nivoutunut osaksi yrityskulttuuria.

Käymme kunkin yhtiön johdon kanssa säännöllisesti keskusteluja yritysvastuuasioista ja niiden tilasta. Keskustelujen painopiste on omistaja-arvon kannalta keskeisissä vastuullisuusasioissa ja ajankohtaisissa yritysvastuuhaasteissa. Hyvän pohjan yhtiön ja omistajan väliselle vuorovaikutukselle luo Solidiumin oma säännöllisesti päivitettävä vastuullisuusanalyysi kustakin salkkuyhtiöstä. Analyysi, dialogi ja vaikuttaminen toistuvat säännöllisenä prosessina.

Salkkuyhtiöissä voi joskus nousta esiin yritysvastuukysymyksiä, jotka vaikuttavat omistaja-arvoon. Tällaisissa tilanteissa Solidium pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan epäkohtiin aktiiviselle osakkeenomistajalle kuuluvia kanavia käyttäen.

Yritysvastuu on integroitu osaksi Solidiumin toimintaa

Solidiumin sijoitusammattilaiset tekevät salkkuyhtiöiden vastuullisuusanalyysit osana työtään. Yritysvastuuasioiden olennaisuuden ja vaikutusten arviointi sulautetaan tällä tavoin muuhun salkkuyhtiöistä tehtävään taloudelliseen ja strategiseen analyysiin. Vastuullisuusnäkökohdista tulee osa omistajan muita analyysejä ja arvioita yhtiöistä.

Solidiumin salkkuyhtiöiden vastuullisuusanalyysistä vastaa kunkin yhtiön sijoitustiimi. Sijoitustiimeillä on itsellään myös vastuu oman osaamisensa ylläpitämisestä ja kehittämisestä salkkuyhtiöidensä kannalta olennaisissa yritysvastuuasioissa.

Solidiumissa yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroinnista osaksi liiketoimintaa vastaa Solidiumin hallitus. Se vahvistaa yritysvastuun tavoitteet ja toimintaperiaatteet osana Solidiumin strategiaa sekä vastaa raportoiduista yritysvastuutiedoista. Hallitus myös valvoo vastuullisuustyötä.

Solidiumin hallitus vahvistaa yritysvastuun tavoitteet ja toimintaperiaatteet osana yhtiön strategiaa.

Yritysvastuutyötämme johtaa ja kehittää oman toimensa ohella yksi sijoitusjohtajista ja sitä koordinoi sisäinen yritysvastuutiimi. Solidiumilla ei ole palveluksessaan päätoimista yritysvastuun asiantuntijaa.

Solidiumin yritysvastuuraportointi

Solidiumin yritysvastuuraportoinnin tavoitteena on kuvata vastuullisen omistajuuden sekä yritysvastuuasioiden merkitystä ja ilmentymistä toiminnassamme. Samalla käydään läpi kuluneen tilikauden aikansaannokset sekä seuraavan kauden tavoitteet. Solidiumin yritysvastuuraportti on tarkoitettu kaikkien sidosryhmien käyttöön.

Olemme raportoineet yritysvastuusta ja vastuullisesta omistajuudesta vuosikertomuksissamme tilikaudesta 2009–2010 lähtien. GRI (Global Reporting Initiative) -mallin mukaan olemme raportoineet kymmenen kertaa, tilikauden 2020-2021 vuosikertomus mukaan lukien.