Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen lämnar sitt uppdrag i bolaget under år 2017. Beslutet att byta verkställande direktör fattades av bolagets styrelse i gott samförstånd med den verkställande direktören. Järvinens tjänsteförhållande upphör den 31 juli 2017. Järvinen fortsätter operativt som Solidiums verkställande direktör fram till den 31 januari 2017, varefter han fungerar som rådgivare till bolaget fram till upphörandet av tjänsteförhållandet. Rekryteringsprocessen av en ny verkställande direktör inleds omedelbart.

Kari Järvinen har varit Solidiums verkställande direktör alltsedan verksamheten inleddes år 2009.

“I egenskap av Solidiums verkställande direktör har jag haft möjligheten att skapa och utveckla ett nytt sätt att förvalta finländskt ägande i börsbolag. I Solidium har vi lyckats bygga upp en modell för långsiktigt ägande, vari vi har förbundit oss att utveckla våra innehavsbolag och till vilken vår ägare har förbundit sig. I bolaget påbörjas nu strategiarbete och ett nytt skede inleds. Jag arbetar fortsättningsvis för Solidium, men jag vill redan i detta skede tacka Solidiums yrkeskunniga och dedikerade personal för det viktiga arbetet”, konstaterar Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen.

Solidiums styrelseordförande Harri Sailas anser att Kari Järvinens insatser och utvecklingsarbete har varit betydelsefulla.

“Staten har under Kari Järvinens tid på ett framgångsrikt sätt anammat ett nytt sätt att förvalta sitt ägande i börsbolag. Jag vill redan i detta skede tacka Kari Järvinen för hans förtjänstfulla insats i Solidium under de gångna åren. Solidium fortsätter sitt viktiga uppdrag som aktiv ägare i nationellt sett viktiga finska börsbolag. Det finanspolitiska ministerutskottet godkände i september nya handlingsdirektiv för Solidium. En ny strategi kommer nu att utarbetas för Solidium. I denna situation är det naturligt med ett vd-skifte”, kommenterar Solidiums styrelseordförande Harri Sailas.

Tilläggsinformation: styrelseordförande Harri Sailas; ringbud, Inka Virtanen, tfn 010 830 8901

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 7,3 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Närmare information finns på www.solidium.fi/sv