• Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -3,6 procent under rapportperioden och 6,3 procent under kalenderåret 2015
  • Solidium betalade i oktober 266 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten
  • De finansiella skulderna minskade klart i och med återbetalningen av det konvertibla masskuldebrevslånet på 600 miljoner euro
  • Solidiums substansvärde minskade med 464 miljoner euro under halvårsperioden till 6 390 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa värdeförändringar
  • Solidium utökade sitt ägande i Metso och Outotec

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:

”Den fortsatta mycket positiva utvecklingen i Elisa samt den goda avkastningen i Tieto och Sampo utgjorde de glädjande aspekterna under perioden. Dessa företag har på ett kontinuerligt sätt lyckats förbättra sin lönsamhet och har presterat väl också i förhållande till jämförbara bolag.

Svårigheterna på de globala metall- och råvarumarknaderna återspeglas främst i utvecklingen av stålbolagen Outokumpu och SSAB samt i Outotec, som betjänar kunder i metall- och gruvbranschen. Både kolståls- och rostfritt stålmarknaden har redan under en längre tid lidit av problem förorsakade av en kännbar överkapacitet. Dessutom försämrar den allt lägre ekonomiska tillväxten i Kina efterfrågan på stål och övriga metaller.

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav uppgick till -3,6 procent under halvårsperioden. Detta är sämre den generella utvecklingen på Helsingfors börsen, vilket till stor del förklaras av vår branschallokering och den otillfredsställande utvecklingen för vissa av våra innehavsbolag.

Solidium är inte en portföljplacerare utan en långsiktig ägare. Vid jämförelse av avkastning fäster vi uppmärksamhet förutom vid den absoluta nivån också vid den relativa utvecklingen för varje enskilt innehavsbolag till jämförbara bolag. Vi uppmuntrar våra innehavsbolag till fortlöpande strategisk utveckling och lönsamhetsförbättring. Fastän flera bolags utveckling på lång sikt har varit god, har alla bolag inte klarat på samma sätt som sina jämförbara bolag.”

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på http://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-medier/halvarsrapport/. Halvårsrapporten har inte granskats av revisor.

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 6,1 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Närmare information finns på www.solidium.fi/sv.

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här.