• Avkastningen på Solidiums portfölj var -14,9 procent under halvårsperioden och -18,5 procent under de senaste 12 månaderna
  • Solidium betalade 660 miljoner euro i dividend till finska staten
  • Till följd av dividendutdelningen och värdeförändringar i placeringarna sjönk Solidiums substansvärde under halvårsperioden med 1 652 miljoner euro och var 6 728 miljoner euro vid halvårsperiodens slut
  • Solidium utökade sina ägarandelar i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och Metso Abp genom förvärv av aktier för sammanlagt 42 miljoner euro
  • Solidium fick 7 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen under halvårsperioden
  • Solidiums resultat för halvårsperioden uppgick till 7,4 miljoner euro

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:

”Under det första kvartalet ifjol rådde optimism på marknaden som sedan övergick till försiktighet och därefter under det tredje kvartalet till djup oro över den globala ekonomiska utvecklingen. Aktiekurserna började sjunka kraftigt efter sommaren men nedgången planade dock ut under årets sista kvartal. Placerarnas risktagningsbenägenhet minskade, vilket speciellt återspeglade sig på värderingen av den konjunkturkänsliga tunga industrin. Osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, som främst beror på problemen i statsekonomierna, påverkar bolagens behov att investera och utvidga sin verksamhet år 2012.

Solidium betalade 660 miljoner euro i dividend till finska staten under halvårsperioden och den av Solidium utbelada dividenden uppgår sålunda till över 1 miljard euro under de senaste 2 åren. Under hösten fortsatte Solidium att selektivt förvärva aktier i enlighet med sin placeringspolitik. Vi köpte aktier i Talvivaara och Metso då vi anser dessa vara intressanta placeringsobjekt på lång sikt. I enlighet med vår finansieringspolitik har vi säkrat finansieringsfaciliteter för eventuella kapitalbehov. Även i fortsättningen kommer vi att använda vår placeringskapacitet på ett selektivt sätt med beaktande av vår ägares kapitalbehov.”

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här