Halvårsperioden 1.1.-30.6.2016

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehavar var -5,5 procent under rapportperioden
  • Solidium deltog i SSAB:s teckningsrättsemission på 543 miljoner euro genom att teckna aktier för 97 miljoner euro
  • Solidium utökade sitt ägande i Metso och Outotec

Räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehavar var -8,9 procent
  • Räkenskapsperiodens vinst var 11 miljoner euro. Resultatet före värdeförändringarna i Solidiums innehav var 312 miljoner euro
  • Solidiums substansvärde sjönk med 726 miljoner euro på grund av en vinstutdelning på 266 miljoner euro och värdeförändringar i innehaven och var i slutet av räkenskapsperioden 6 128 miljoner euro
  • Efter räkenskapsperiodens slut valde Solidiums extraordinarie bolagsstämma en ny styrelse för bolaget
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma beslöt om en vinstutdelning på 278 miljoner euro

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar översiktsperioden så här:

”Under perioden januari-juni uppgick får aktieavkastning till -5,5 procent. Under perioden var aktiemarknaden mycket volatil. För hela räkenskapsperiodens del uppgick avkastningen till -8,9 procent. Avkastningen återspeglar i stor utsträckning branschallokeringen för våra innehav samt den icke tillfredsställande utvecklingen i vissa av de bolag vi äger. Även Storbritanniens EU-omröstning i juni inverkade på grund av dess tidpunkt på Solidiums bokslutsvärderingar och berörde i synnerhet våra finans och cykliska innehav. Efter räkenskapsperiodens slut utvecklades aktiemarknaden i positiv riktning och avkastningen av Solidiums innehav under juli-augusti 2016 var 7,3 procent.

Trots den svåra råvarucykeln hör Finland ändå fortfarande till ett av de få länder i Europa var metall- och gruvbranscherna har en betydande potential på lång sikt. Därför har Solidium i egenskap av ankarägare stött en långsiktig utveckling av bolagen i branschen även när utsikterna på kort sikt varit svaga. Vi ökade vårt ägande i Metso och Outotec och deltog i SSAB:s teckningsrättsemission på 543 miljoner euro genom att teckna ny aktier i bolaget för 97 miljoner euro. Vi var även med och påverkade strukturen för SSAB:s aktieemission samt utvecklingen av bolagets totala finansieringspaket. Aktieemissionen förstärkte SSAB:s ekonomiska läge och ger bolaget bättre förutsättningar att förverkliga sin tillväxtstrategi som baserar sig på specialstål.

Den goda avkastningen i Elisa och Tieto samt den positiva utvecklingen i Kemira och Valmet utgjorde de glädjande aspekterna under räkenskapsperioden. När man bedömer avkastningen är det dock viktigt att komma ihåg att Solidium inte är en portföljplacerare, utan en långsiktig ägare. På lång sikt förväntar vi oss att våra bolag klarar sig bättre än medianen för de jämförbara bolagen. Under räkenskapsperioden uppfyllde sju av elva bolag våra förväntningar till denna del.

Efter utgången av räkenskapsperioden valde Solidiums extra bolagsstämma en ny styrelse för bolaget från och med 1.8.2016. I och med den nya styrelsen har Solidium goda förutsättningar att fortsätta sitt arbete inom ramen för den uppgift och de befogenheter som Solidiums ägare fastställt.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 6 970 miljoner euro 30.6.2016 (7 296 miljoner euro 31.12.2015 och 8 423 miljoner euro 30.6.2015). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -5,1 procent och -7,4 procent under räkenskapsperioden. Värdeutvecklingen påverkades förutom av värdeförändringarna också av återbetalningen av msb-lånet (600 miljoner euro) och vinstutdelningen (266 miljoner euro). Närmare uppgifter om allokering och avkastning för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav uppgick till 6 308 miljoner euro 30.6.2016 (6 836 miljoner euro 31.12.2016 och 7 025 miljoner euro 30.6.2015). Den totala avkastningen för Solidiums aktieinnehav var -5,5 procent under halvårsperioden och -8,9 procent under räkenskapsperioden. Den bästa avkastningen uppnåddes under halvårsperioden av Outokumpu, Outotec och Valmet medan Sampo, Stora Enso och Telia Company var svagast.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 662 miljoner euro 30.6.2016 (459 miljoner euro 31.12.2015 och 1 398 miljoner euro 30.6.2015). Avkastningen på penningmarknadsplaceringar var 0,2 procent under halvårsperioden och 0,3 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium 282 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2014 – 30.6.2015: 275 miljoner euro). Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 4,5 procent i förhållande till värdet på aktieportföljen 30.6.2016.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under räkenskapsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Målsättningen är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till styrelserna för de bolag som Solidium äger valdes under räkenskapsperioden totalt 17 nya medlemmar varav 9 var kvinnor.

Verkställande direktör Kari Järvinen satt som av Solidium utnämnd representant såsom ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec, Stora Enso Talvivaaran Kaivososakeyhtiö och Valmet samt var medlem i aktieägarnas nomineringsråd för Kemira, SSAB, Telia Company och Tieto. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2016 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

Aktieförvärv och övriga händelser

Under halvårsperioden förvärvade Solidium aktier för 103 miljoner euro (under räkenskapsperioden 1.7.2015 – 30.6.2016 för totalt 172 miljoner euro). Solidium utökade under halvårsperioden sin ägarandel i Metso Abp från 14,6 procent till 14,9 procent genom att förvärva aktier från marknaden till ett värde av 5 miljoner euro. Dessutom utökade Solidium sin ägarandel i Outotec Abp från 14,7 procent till 14,9 procent genom att förvärva aktier från marknaden till ett värde av 1 miljon euro.

I juni 2016 deltog Solidium i SSAB.s teckningsrättsemission på 543 miljoner euro genom att utnyttja sin teckningsrätt till ett värde av 93 miljoner euro och genom att teckna aktier för 4 miljoner euro i den sekundära teckningen. Liksom den andra huvudägaren, Industrivärden, stödde Solidium bolaget genom att ge en teckningsförbindelse för sitt primära deltagande, vilket bolaget kunde meddela marknaden i samband med att emissionen offentliggjordes. Prisskillnaden mellan A- och B-aktierna i SSAB har varit betydande och bestående redan länge. Därigenom spelade Solidium en central roll även för upplägget av aktieemissionen och i att säkerställa en jämlik behandling av aktieägarna. Den jämlikaste lösningen uppnåddes med en struktur där alla aktieägare erbjöds B-aktier. Aktieemissionen stärkte SSAB:s ekonomiska ställning och i samband med emissionen omförhandlade bolaget en betydande del av sin bankfinansiering. Bolagets skuldsättning sjönk mot nivån hos de jämförbara bolagen och finansieringsläget blev klarare, vilket ger bättre förutsättningar för genomförandet av tillväxtstrategin som baseras på specialstål.

I slutet av juni 2016 avtalade Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och statsägda Terrafame Ab om ett arrangemang där Talvivaara kvittar den så kallade Nyrstar-fordringen och får 1,4 miljoner euro kontanter som vederlag för de anläggningstillgångar som anknyter till verksamheten vid gruvan i Sotkamo. Arrangemanget gynnar framskridandet av Talvivaaras företagssaneringsprocess samt utredandet av bolagets framtida alternativ, och hjälper även Terrafame när bolaget undersöker framtiden för gruvan i Sotkamo. Efter arrangemanget har talvivaara medel för att gå vidare med företagssaneringsprocessen, undersöka sina alternativ och kunna frigöra sig från företagssaneringsprocessen. Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen lämnade Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s styrelse vid bolagsstämman 15.6.2016.


HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Riktlinjer för Solidium

I maj 2016 drog finska regeringen upp riktlinjer för ägarstyrningspolitiken, utifrån vilka statsrådet fattade ett principbeslut om statens ägarpolitik. I principbeslutet beskrivs riktlinjerna för ägarpolitiska principer och allmänna mål för statens bolagsinnehav. I principbeslutet definierades som Solidiums roll att bevara de nuvarande aktieinnehaven, minska eller öka dessa samt skaffa nya börsinnehav om de bedöms vara viktiga ur samhällets perspektiv. Förvaltningsmodellen för Solidium ändrades inte.

Bolagsstämmor

Solidiums extraordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 29.7.2016. Bolagsstämman valde en ny styrelse för bolaget från och med 1.8.2016. Bolagsstämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sex. Till styrelseledamöter valdes Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande), Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen.

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 7.9.2016. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2015–30.6.2016 och beviljade ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som dividendutdelning och kapitalåterbäring utbetalas totalt 278 miljoner euro, vilket motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit efter skatt. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande), Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen. De månatliga arvodena för styrelseledamöterna hölls oförändrade och fastslogs enligt följande: ordförande 5 500 euro, vice ordförande 3 000 euro och ledamot 2 500 euro. Dessutom får varje ledamot 600 euro i mötesarvode per möte. Till revisor för Solidium valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat var 11 miljoner euro (312 miljoner euro före värdeförändringar). Under räkenskapsperioden uppgick Solidiums verksamhetskostnader till 3,5 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten på årsnivå var därmed 0,05 %. De finansiella kostnaderna innehåller nedskrivningar (i enlighet med bokföringsprinciperna) på 300 miljoner euro, varav 83 miljoner euro hänför sig till aktier i Outokumpu Oyj, 43 miljoner euro till aktier i Outotec Oyj och 175 miljoner euro till aktier i SSAB AB. Solidiums substansvärde minskade med 726 miljoner euro under räkenskapsperioden till 6 128 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa värdeförändringar. De finansiella skulderna minskade med 600 miljoner euro som en följd av återbetalningen av msb-lånet.

1.7.2015–
30.6.2016
1.7.2014–
30.6.2015
1.7.2013–30.6.2014
Rörelsevinst, mn € -3,5 534,5 400,3
Periodens vinst, mn € 11,2 216,6 1 449,9
Avkastning enligt marknadsvärden, % -7,4 4,3 31,3
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent 0,05 0,07 0,07
Substansvärde, mn € 6 127,9 6 853,6 8 094,4
Eget kapital, mn € 3 835,5 4 090,3 5 400,7
Finansiella skulder, mn € 350,0 950,0 950,0
Soliditet, % 91,6 81,1 83,9
Genomsnittligt antal anställda 12 12 11

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på http://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-media/halvarsrapport/. Halvårsrapporten har inte granskats av revisor.

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 7,1 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Närmare information finns på www.solidium.fi/sv

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2016