Kuuden kuukauden jakso 1.1.30.6.2016

  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli -5,5 prosenttia
  • Solidium merkitsi osakkeita 97 miljoonalla eurolla SSAB:n 543 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa
  • Solidium kasvatti omistusosuuttaan Metsossa ja Outotecissa

Tilikausi 1.7.201530.6.2016

  • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -8,9 prosenttia
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 11 miljoonaa euroa. Tulos ennen arvonalentumisia oli 312 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo laski 266 miljoonan euron voitonjaosta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta johtuen katsauskauden aikana 726 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 128 miljoonaa euroa
  • Tilikauden päättymisen jälkeen ylimääräinen yhtiökokous valitsi Solidiumille uuden hallituksen
  • Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti 278 miljoonan euron voitonjaosta

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Katsauskaudella tammikuusta kesäkuuhun osakeomistustemme tuotto oli -5,5 prosenttia. Katsauskausi sujui osakemarkkinoilla erittäin vaihtelevissa tunnelmissa. Koko tilikauden osalta osakeomistustemme tuotto oli -8,9 prosenttia. Tuotto heijastaa pitkälti omistustemme toimialajakaumaa sekä eräiden omistamiemme yhtiöiden epätyydyttävää kehitystä. Myös kesäkuussa tulleen Ison-Britannian EU-äänestyksen merkitys Solidiumin tilinpäätösarvostuksiin oli ajankohdasta johtuen merkittävä ja koski erityisesti syklisiä sekä finanssiomistuksia. Tilikauden päättymisen jälkeen osakemarkkinoiden tunnelma vaihtui nopeasti positiivisemmaksi ja Solidiumin osakeomistusten tuotto heinä-elokuussa 2016 oli 7,3 prosenttia.

Raaka-ainesyklin matalapaineesta huolimatta Suomi on silti yhä yksi harvoista Euroopan maista, jonka metalli- ja kaivosaloilla on merkittävää pitkän aikavälin potentiaalia. Siksi Solidium on tukenut ankkuriomistajana alan yritysten pitkäjänteistä kehittämistä myös silloin, kun lyhyen ja keskipitkän tähtäimen näkymät ovat laimeat. Kasvatimme omistustamme Metsossa sekä Outotecissa ja osallistuimme SSAB:n 543 miljoonan euron merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä yhtiön uusia osakkeita 97 miljoonalla eurolla. Olimme vaikuttamassa myös SSAB:n osakeannin rakenteeseen ja yhtiön kokonaisrahoituspaketin kehittämiseen. Osakeanti vahvisti SSAB:n taloudellista asemaa antaen yhtiölle paremmat edellytykset toteuttaa erikoisteräksiin perustuvaa kasvustrategiaansa.

Tilikauden ilonaiheita olivat Elisan ja Tiedon saavuttamat hyvät tuotot sekä Kemiran ja Valmetin suotuisa kehitys. Tuottoa arvioitaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että Solidium ei ole portfoliosijoittaja vaan pitkäjänteinen omistaja. Pitkällä aikavälillä odotamme, että yhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöiden mediaania paremmin. Tilikaudella seitsemän yhtiötä yhdestätoista täytti odotuksemme tältä osin.

Kesäkuussa päättyneen tilikauden jälkeen Solidiumin ylimääräinen yhtiökokous valitsi yhtiölle uuden hallituksen 1.8.2016 alkaen. Uuden hallituksen myötä Solidiumilla on hyvät lähtökohdat jatkaa työtään omistajan määrittämän tehtäväalueen ja toimivallan puitteissa.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 6 970 miljoonaa euroa 30.6.2016 (7 296miljoonaa euroa 31.12.2015 ja 8 423 miljoonaa euroa 30.6.2015). Kaikkien omistusten tuotto oli -5,1 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja -7,4 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Omistusten kokonaisarvo laski arvonmuutosten, jvk-lainan takaisinmaksun (600 miljoonaa euroa) ja maksetun voitonjaon (266 miljoonaa euroa) takia. Tarkemmat tiedot sijoitustentunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 6 308 miljoonaa euroa 30.6.2016 (6 836 miljoonaa euroa 31.12.2015 ja 7 025 miljoonaa euroa 30.6.2015). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella -5,5 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta -8,9 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten tuottivat Outokumpu, Outotec ja Valmet kun taas Sammon, Stora Enson ja Telia Companyn kehitys oli heikointa.

Rahamarkkinasijoitukset
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 662 miljoonaa euroa 30.6.2016 (459 miljoonaa euroa 31.12.2015 ja 1 398 miljoonaa euroa 30.6.2015). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,2 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 0,3 prosenttia.

Solidiumin saama voitonjako

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 282 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2014–30.6.2015: 275 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 4,5 prosenttia suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2016.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin valittiin tilikauden aikana yhteensä 17 uutta jäsentä, joista naisia oli 9.

Toimitusjohtaja Kari Järvinen on toiminut Elisan, Metson, Outokummun, Outotecin, Stora Enson, Talvivaaran Kaivososakeyhtiön ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä Kemiran, SSAB:n, Telia Companyn ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä. Nimitystoimikunnat valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2016.

Osakehankinnat ja muut tapahtumat

Kuuden kuukauden katsauskaudella Solidium hankki osakkeita 103 miljoonalla eurolla (tilikauden 1.7.2015–30.6.2016 aikana yhteensä 172 miljoonalla eurolla). Katsauskaudella Solidium nosti omistusosuutensa Metso Oyj:ssa 14,6 prosentista 14,9 prosenttiin ostamalla osakkeita markkinoilta 5 miljoonalla eurolla. Lisäksi Solidium nosti omistusosuutensa Outotec Oyj:ssa 14,7 prosentista 14,9 prosenttiin ostamalla osakkeita markkinoilta miljoonalla eurolla.

Solidium osallistui kesäkuussa 2016 SSAB:n 543 miljoonan euron merkintäetuoikeusantiin käyttäen merkintäetuoikeutensa 93 miljoonalla eurolla ja merkitsemällä toissijaisessa merkinnässä osakkeita 4 miljoonalla eurolla.  Toisen pääomistajan, Industrivärdenin, tapaan Solidium tuki yhtiötä antamalla ensisijaisesta osallistumisestaan merkintäsitoumuksen, jonka yhtiö saattoi ilmoittaa markkinoille annin julkistamisen yhteydessä. SSAB:n A- ja B-osakkeiden välinen hintaero on ollut merkittävä ja pysyvä jo pitkään. Tästä johtuen Solidium oli keskeisesti vaikuttamassa osakeannin rakenteeseen ja varmistamassa osakkeenomistajien tasapuolista kohtelua. Tasapuolisin ratkaisu saavutettiin rakenteella, jossa kaikille osakkeenomistajille tarjottiin B-osakkeita. Osakeanti vahvisti SSAB:n taloudellista asemaa ja annin yhteydessä SSAB neuvotteli uusiksi merkittävän osan pankkirahoituksestaan. Yhtiön velkaantuneisuus aleni verrokkiryhmän tuntumaan ja rahoitustilanne selkiytyi, mikä puolestaan antaa paremmat edellytykset toteuttaa erikoisteräksiin perustuvaa kasvustrategiaa.

Kesäkuun 2016 lopussa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja valtion omistama Terrafame Oy sopivat järjestelystä, jossa Talvivaara kuittaa niin sanotun Nyrstar-saamisen ja saa 1,4 miljoonaa euroa käteistä vastineena Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvistä omaisuuseristä. Järjestely edesauttaa Talvivaaran yrityssaneerausprosessin etenemistä sekä yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtojen selviämistä, ja auttaa myös Terrafamea sen tutkiessa Sotkamon kaivoksen tulevaisuutta. Järjestelyn jälkeen Talvivaaralla on varoja edistää yrityssaneerausprosessia, tutkia vaihtoehtojaan ja vapautumista yrityssaneerausprosessista. Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen jäi pois Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallituksesta yhtiökokouksessa 15.6.2016.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Solidiumia koskevat linjaukset

Toukokuussa 2016 Suomen hallitus teki linjauksia koskien omistajaohjauspolitiikkaa, minkä perusteella valtioneuvosto teki valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen. Periaatepäätöksessä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja yleiset tavoitteet. Periaatepäätöksessä Solidiumin rooliksi määritettiin säilyttää nykyisiä osakeomistuksia, vähentää ja lisätä niitä sekä hankkia yhteiskunnan kannalta tärkeiksi arvioitavia uusia pörssiomistuskohteita. Solidiumia koskevaa hallintomallia ei muutettu.

Yhtiökokoukset

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.7.2016. Kokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus 1.8.2016 alkaen. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen.

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 7.9.2016. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2015–30.6.2016 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa ja pääoman palautusta omistajalle yhteensä 278 miljoonaa euroa, mikä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää näistä maksettavat verot huomioiden.Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euro kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 11 miljoonaa euroa (312 miljoonaa euroa ennen arvonmuutoksia). Solidiumin toimintakulut olivat 3,5 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten vuositasolla 0,05 prosenttia. Rahoituskuluihin sisältyy yhteismäärältään 300 miljoonan euron laskentaperiaatteiden mukainen arvonalentuminen, josta 83 miljoonaa euroa liittyy Outokumpu Oyj:n osakkeisiin, 43 miljoonaa euroa liittyy Outotec Oyj:n osakkeisiin ja 175 miljoonaa euroa liittyy SSAB AB:n osakkeisiin. Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaosta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta johtuen tilikauden aikana 726 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 128 miljoonaa euroa. Rahoitusvelat alenivat 600 miljoonaa euroa vaihdettavan jvk-lainan takaisinmaksun johdosta.

1.7.2015–
30.6.2016
1.7.2014–
30.6.2015
1.7.2013–30.6.2014
Liikevoitto, milj. € -3,5 534,5 400,3
Kauden voitto, milj. € 11,2 216,6 1 449,9
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % -7,4 4,3 31,3
Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,05 0,07 0,07
Substanssiarvo, milj. € 6 127,9 6 853,6 8 094,4
Oma pääoma, milj. € 3 835,5 4 090,3 5 400,7
Rahoitusvelat, milj. € 350,0 950,0 950,0
Omavaraisuusaste, % 91,6 81,1 83,9
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 12 12 11

Solidiumin vuosikertomus julkistetaan tänään ja se on saatavilla suomenkielisenä Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset. Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 7,1 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Liitteet: Solidiumin omistukset 30.6.2016

            Tiedotustilaisuuden esitys