Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2023

Solidium inleder försäljning av aktier i Kemira Oyj

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG…

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2022

Reima Rytsölä, verkställande direktör för Solidium, kommenterar:  ”Avkastningen på aktieinnehaven (7,6 procent) var relativt bra då man beaktar de utmanande förhållandena. I början av rapportperioden såg vi stora rörelser i aktiekurserna då…
2022

Beslut av Solidium Oy:s aktieägare om kapitalåterbäring

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 23 november 2022 att göra en kapitalåterbetalning till den finska staten bestående av teckningsrätten till 8 970 000 Fortum Abp:s nya aktier till ett värde…

Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma: Jouko Karvinen som ordförande

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2022. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 307…

Solidium Oy:s bokslut och halvårsöversikt 1.1–30.6.2022

Räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 Halvårsperioden 1.1.-30.6.2022 Solidiums verkställande direktör kommenterar:  ”Solidiums räkenskapsperiod var exceptionell med hänsyn till den ekonomiska verksamhetsmiljön. Optimismen från coronaviruspandemins lättande ersattes med avtagande tillväxt och nedgång i aktiekurserna som en…