Solidium stöder det företagsarrangemang som Rautaruukki Abp och SSAB AB idag har publicerat. Rautaruukki och SSAB går samman till ett betydande nordiskt stålbolag med produktion även i Nordamerika och en stark global marknadsposition inom specialstål. Samgåendet försnabbar förverkligandet av bolagens fokusering på specialstål och möjliggör betydande synergifördelar på upp till 150 miljoner euro per år.

”Ett samgående mellan Rautaruukki och SSAB har planerats flera gånger under de senaste årtionden och för tillfället råder speciellt starka strategiska och finansiella skäl. Den betydande överkapaciteten på den europeiska stålmarknaden har lett till att mindre aktörer såsom Rautaruukki och SSAB kan fungera kostnadseffektivt genom att specialisera sig på produkter av hög kvalitet. Samgåendet försnabbar förverkligandet av Rautaruukkis specialstålstrategi och möjliggör bildandet av en betydande global specialstålstillverkare”, kommenterar Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen.

Den strukturella efterfrågeminskningen på kolstål i Europa och den rådande höga prisnivån på råmaterial inverkar negativt på ståltillverkarnas lönsamhet. Marknadssituationen förutsätter kostnadseffektivitet och förmåga att reagera på efterfrågeförändringar. Rautaruukki och SSAB har uppgjort en gemensam industriell plan som möjliggör en mer konkurrenskraftig och flexibel produktionsstruktur samt utnyttjande av det bästa kunnandet inom de olika produktionsanläggningarna. Genom företagsarrangemanget minskar Rautaruukkis beroende av den europeiska stålefterfrågan tack vare möjligheten till global försäljning av specialstål och närvaro i Nordamerika.

”Solidium har i egenskap av ägare stött Rautaruukkis styrelse och ledning i diskussionerna kring företagsarrangemanget. Arrangemanget skapar ett ännu starkare nordiskt stålbolag vari Rautaruukkis starka produktutvecklings- och kunskapsbas har en central roll”, konstaterar Kari Järvinen.

”Vi anser att arrangemanget är gynnsamt för Rautaruukkis aktieägare, personal och kunder. Tack vare betydande synergifördelar är arrangemanget välmotiverat ur ekonomisk synvinkel. Rautaruukkis aktieägare erhåller en betydande del av dessa synergifördelar via det gynnsamma bytesförhållandet”, fortsätter Järvinen.

Samgåendet förverkligas genom att SSAB riktar ett aktiebyteserbjudande till alla aktieägare i Rautaruukki. Solidium har förbundit sig till att godkänna byteserbjudandet och att stöda genomförandet av samgåendet. Solidium kommer att ha den största ägarandelen i det nya bolaget och den näst största andelen av rösterna (16,8 procent av aktierna och 10,0 procent av rösterna ifall alla aktieägare i Rautaruukki godkänner byteserbjudandet). Aktiebyteserbjudandets bytesförhållande motsvarar ett premium om 20 procent för Rautaruukkis aktieägare jämfört med gårdagens slutkurs och 25 procent jämfört med Rautaruukki-aktiens volymvägda medelkurs under de tre senaste månaderna före offentliggörandet.

SSABs huvudägare AB Industrivärden har meddelat om sin intention att i SSABs nomineringskommitté stöda Solidiums förslag till två styrelsemedlemmar i det nya bolaget under två år. Solidium kommer i nomineringskommittéen att till nya styrelsemedlemmar i SSAB föreslå Rautaruukkis nuvarande styrelseordförande Kim Gran och viceordförande Matti Lievonen. SSABs styrelse kompletteras med dessa nya medlemmar på en extra bolagsstämma genast efter förverkligandet av samgåendet. På motsvarande sätt har Solidium meddelat sin intention att i nomineringskommittéen stöda Industrivärdens förslag till styrelseordförande och två styrelsemedlemmar under två års tid.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tel. 040 548 3995.

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår tolv börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 8,2 miljarder euro. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.