Solidium Oy stöder Outokumpus plan att gå samman med Inoxum, en tillverkare av rostfritt stål ägd av den tyska ThyssenKrupp-koncernen. Samgåendet skapar en av världens ledande tillverkare av rostfritt stål med en omsättning på ca 11,8 miljarder euro och personal på ca 19 000 personer. Samgåendet är villkorat för bland annat godkännande av konkurrensmyndigheterna.

I samband med företagsarrangemanget har Solidium förbundit sig till att i enlighet med villkoren i teckningsförbindelsen med full egen ägarandel (30,8 procent) teckna aktier för högst ca 310 miljoner euro i den företrädesrättsemission på 1,0 miljarder euro som Outokumpu har publicerat. Efter fullföljandet av företagsarrangemanget kommer Solidiums ägarandel att uppgå till ca 21,7 procent av Outokumpus emitterade aktier.

Solidium och ThyssenKrupp AG, som är Outokumpus största aktieägare efter företagsarrangemanget, har kommit överens om en del principer beträffande val av Outokumpus styrelsemedlemmar. Solidium har förbundit sig till att ställa sig positivt till att en representant för ThyssenKrupp väljs in i Outokumpus styrelse efter förverkligandet av samgåendet. ThyssenKrupp har å sin sida förbundit sig till att understöda att en av Solidium utnämnd person verkar som ordförande för Outokumpus nomineringskommitté.

”Vi tror på de motiveringar som ligger bakom företagsarrangemanget. De uppskattade synergierna är mycket betydande och vi tror att de kan uppnås. I samgåendet uppstår ett brett produktsortiment för kunderna, ett globalt produktions- och distributionsnät och ett branschledande centrum för knowhow. Vi kommer att vara en långsiktig ägare i det nya bolaget”, konstaterar Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tel. 010 830 8905.

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,4 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.