Solidium Oy stöder Outokumpus plan att sälja VDM-specialmetallverksamheten och produktionsanläggningen i Terni (jämte mindre enheter) till ThyssenKrupp AG i utbyte mot en lånefordran på 1,3 miljarder euro. Som en del av arrangemanget kommer Outokumpus balansräkning att förstärkas genom en aktieemission om 650 miljoner euro och bolagets lånegivare kommer att förlänga löptiden för nuvarande lånefaciliteter samt bevilja tilläggsfinansiering.

Arrangemanget är villkorat för bland annat godkännande av konkurrensmyndigheterna, som i sin tur är villkorat av bland annat att ThyssenKrupp avyttrar alla sina aktier i Outokumpu. Därför har Solidium och en grupp av institutionella placerare förbundit sig att under vissa villkor köpa ThyssenKrupps alla aktier och att använda alla de därtillhörande teckningsrätterna i den kommande aktieemissionen. Efter fullföljandet av företagsarrangemanget kommer Solidiums ägarandel att öka från nuvarande 21,8 procent till 29,9 procent av Outokumpus emitterade aktier. I samband med företagsarrangemanget har Solidium förbundit sig till att i enlighet med villkoren i teckningsförbindelsen med full blivande ägarandel (29,9 procent) teckna aktier för högst ca 195 miljoner euro i den företrädesrättsemission på 650 miljoner euro som Outokumpu har publicerat. Solidiums ägarandel kommer inte att överstiga 29,9 procent efter aktieemissionen.

Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen kommenterar: ”Detta företagsarrangemang kommer vid fullföljandet att kännbart förstärka Outokumpus balansräkning. Samtidigt löser man problemet med tvångsförsäljningen av Terni som en följd av konkurrensmyndigheternas villkor för Inoxum-förvärvet. Under de närmaste åren kommer Outokumpus lönsamhet troligen att påverkas positivt som en följd av slutförandet av ferrokrom-investeringen, uppkörning av produktionsanläggningen i Calvert, realisering av synergierna i Inoxum-arrangemanget och de pågående effektiviseringsprogrammen.”

Outokumpu har i detalj publicerat sina planer igår kväll.

Outokumpu är världens ledande tillverkare av rostfritt stål och specialmetaller. De viktigaste produktionsanläggningarna finns förutom i Torneå även i Tyskland, Förenta Staterna, Sverige, Storbritannien, Mexiko och Kina. Bolaget äger också kromgruvan i Kemi. Outokumpu är en föregångare inom miljöfrågor i sin bransch. Bolaget sysselsätter över 15 000 personer i över 40 länder (varav 2 500 i Finland) och dess huvudkontor finns i Esbo. Outokumpu är noterat på NASDAQ OMX -börsen i Helsingfors.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tel. 040 548 3995.

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 8,0 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.