Solidiums ägarandel i bolaget 5,1 %

Solidium Oy har förvärvat 5,1 procent av aktierna i Outotec Oyj för cirka 91 miljoner euro. Medelpriset per aktie är cirka 39,1 euro. Outotec är ett av de ledande teknologi- och servicebolagen inom gruv- och metallindustrin.

”Outotec lämpar sig utmärkt för Solidiums långsiktiga ägarintressen. I Finland finns det mycket sakkunskap på toppnivå om gruvdrift och metallförädling och i detta kluster är Outotec ett centralt företag. Outotec är ett unikt bolag, som har värdefulla kunskaper om hela värdekedjan från malm till metall. Outotec har goda tillväxtutsikter eftersom bearbetningen av mineraler och förädlingen av metaller ökar i synnerhet på tillväxtmarknaderna. Vi anser bolaget vara mycket intressant som långsiktigt placeringsobjekt. Beroende på marknadssituationen kan vi även utöka vårt innehav i bolaget”, konstaterar Kari Järvinen, Solidium’s verkställande direktör.

Outotec hör till de ledande teknologi- och processleverantörerna inom metallurgi och mineralförädling. Bolaget är föregångare i att lösa miljöutmaningar inom mineralbearbetning och metallförädling. År 2011 omsatte bolaget 1 386 miljoner euro och rörelsevinsten exklusive engångsposter var 122 miljoner euro. I slutet av år 2011 hade bolaget drygt 3 900 anställda. Outotec är en global aktör: bolaget har verksamhetsställen i 24 länder och sköter leveranser till över 80 länder. Bolagets aktier noteras på NASDAQ OMX i Helsingfors.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tfn. 010 830 8905

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår tolv börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,6 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.