Räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,8 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet sjönk från 8 761 miljoner euro till 7 246 miljoner euro
  • Räkenskapsperiodens resultat var 303 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 307 miljoner euro som dividend till ägaren

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2022

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -15,5 procent under rapportperioden

Solidiums verkställande direktör kommenterar: 

”Solidiums räkenskapsperiod var exceptionell med hänsyn till den ekonomiska verksamhetsmiljön. Optimismen från coronaviruspandemins lättande ersattes med avtagande tillväxt och nedgång i aktiekurserna som en följd av Rysslands anfallskrig, accelererad inflation och åtstramande penningpolitik. I den utmanande omgivningen blev avkastningen på Solidiums aktieinnehav -8,8 procent.

Solidiums styrelse godkände ett nytt långsiktigt hållbarhetsprogram för tidsperioden 2022–2026. I enlighet med nya programmet fokuserar vi i vårt ägararbete ännu mera på de hållberhetsaspekter som är viktiga för innehavsbolagens värdeskapning. Vi har som mål att våra innehavsbolag presterar bättre än deras jämförbara bolag, även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår nya ESG-analysmodell, som vi nyligen tagit i bruk, beaktar värdskapningsmöjligheter och innehåller konkurrentjämförelser.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Konecranes, Nokian Renkaat och Valmet samt minskade sin ägarandel i Outokumpu och Sampo. Utöver de här aktietransaktionerna skedde det under räkenskapsperioden stora ändringar i vår portfölj då vi distribuerade alla våra SSAB aktier som kapitalåterbäring till den finska staten och då vi tog emot den finska statens alla Anora aktier.

En betydande andel av aktieförsäljningarnas intäkter användes till en 500 miljoner euros kapitalåterbäring till den finska staten. Därtill betalade Solidium 368 miljoner euro som dividend till sin ägare.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 7 807 miljoner euro 30.6.2022 (9 274 miljoner euro 31.12.2021 och 9 593 miljoner euro 30.6.2021). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -14,9 procent och -8,5 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 401 miljoner euro 30.6.2022 (8 968 miljoner euro 31.12.2021 och 9 024 miljoner euro 30.6.2021). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -15,5 procent under halvårsperioden och -8,8 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Sampo (17,7 %) och Elisa (10,6 %) de bästa avkastningarna.

Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 405 miljoner euro 30.6.2022 (306 miljoner euro 31.12.2021 och 569 miljoner euro 30.6.2021). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var -0,6 procent under halvårsperioden och -0,6 procent under räkenskapsperioden.

Under räkenskapsperioden betalade Solidium till finska staten 368 miljoner euro som dividend och 500 miljoner euro som kapitalåterbäring. Därtill överförde Solidium alla sina SSAB AB aktier, till ett värde om cirka 271 miljoner euro, till den finska staten som kapitalåterbäring. Under räkenskapsperioden överförde finska staten alla sina Anora Group Abp aktier, till ett värde om cirka 143 miljoner euro, till Solidium.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 339 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2020–30.6.2021: 219 miljoner euro) och 307 miljoner euro (200 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 4,6 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2022.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att 307 miljoner euro betalas som vinstutdelning till ägaren. Det här motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit under räkenskapsperioden 2021-2022, med beaktande för skatt på dessa.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet och styrelseval

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, Tietoevry och Valmet samt som medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Anora, Kemira, Konecranes och Stora Enso. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2022 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Detta var fallet i åtta portföljbolag efter bolagsstämmorna 2022. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes till Anoras styrelse, placeringsdirektör Pauli Anttila valdes till Konecranes styrelse och placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Outokumpus styrelse. Solidiums dåvarande verkställande direktör Antti Mäkinen valdes igen till styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för Tietoevry.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Konecranes för 34 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 29 miljoner euro och aktier i Valmet för 52 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Konecranes från 8,5 procent till 10,1 procent och i Nokian Renkaat från 8,8 procent till 9,4 procent. Fusionen mellan Valmet och Neles skulle ha utspätt Solidiums ägarandel från 11,1 procent till cirka nio procent, men till följd av aktieköpen under våren 2022 var Solidiums ägarandel slutligen 10,1 procent.

Under räkenskapsperioden sålde Solidium aktier i Sampo för 498 miljoner euro och aktier i Outokumpu för 86 miljoner euro. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel i Sampo från 8,0 procent till 6,0 procent, men på grund av Sampos återköp av egna aktier var Solidiums ägarandel 6,2 i slutet av räkenskapsperioden. Solidiums ägarandel i Outokumpu minskade från 18,9 procent till 15,5 procent.

Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 24.11.2021 på Helsingforsbörsen, 10,90 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar aktiernas marknadsvärde dvs. cirka 143 miljoner euro. Därtill beslöt den finska staten den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägarandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent.

Företagsarrangemang

1.10.2020 meddelade Konecranes och Cargotec om att gå samman genom en fusion. Fusionen godkändes i extra bolagsstämmorna 18.12.2020. Solidium stödde arrangemanget eftersom vi ansåg att den skapar värde med Konercranes och Cargotecs varandra kompletterande erbjudande, teknologi- och tjänstkunskap samt med övriga synergier. Tyvärr blockerade Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndigheten ”CMA” fusionen den 29.3.2022. Enligt deras slutrapport var åtgärderna – som skulle ha undanröjt de två bolagens överlappande verksamheter och som den Europeiska kommissionen hade accepterat – inte tillräckliga för and lindra CMA:s bekymmer. Fusionen skulle ha krävt godkännande från samtliga relevanta konkurrensmyndigheter.

Den 2.7.2021 meddelade Valmet och Neles om fusionsplanen. Solidium ansåg att Neles är en attraktiv partner för att stöda Valmets tillväxt, och stödde därmed arrangemanget. Solidium hade tidigare sålt sina Neles aktier till Valmet. Extra bolagsstämmorna godkände planen den 22.9.2021 och fusionen skedde den 1.4.2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Reima Rytsölä började som Solidiums verkställande direktör den 1.8.2022.

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt 6.9.2022 att arrangera bryggfinansiering till statens majoritetsägda Fortum Abp via Solidium Oy. Solidium och Fortum har  undertecknat ett avtal varmed Solidium lånar till Fortum högst 2 350 000 000 euro under en tidsperiod på högst 12 månader. Arrangemangets ändamål är att finansiera Fortums säkerhetskrav på elmarknaden. Solidium finansierar arrangemanget med ett banklån utan säkerhet. Banklånet innehåller typiska affärsmässiga villkor.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2021. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 368 miljoner euro. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen och Laura Raitio. Till nya styrelseledamöter valdes Jouko Karvinen och Jukka Ohtola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 303 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 4,0 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 1,5 miljarder euro på grund av värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 7,2 miljarder euro.

 1.7.2021-30.6.20221.7.2020-30.6.2021
Rörelsevinst, mn €              -4,0-4,4
Periodens vinst, mn €302,9196,7
Avkastning enligt marknadsvärden, %-8,539,2
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,050,06
Substansvärde, mn €7 245,68 760,6
Finansiella skulder, mn €0,00,0
Soliditet, %9391
Vinstutdelning, mn €307*368
Genomsnittligt antal anställda1312

* Styreslsens förslag

Solidiums årsberättelse finns på engelska på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/en/annual-report/.  

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2022

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Reima Rytsölä, tfn +358 50 048 2691

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.