Tilikausi 1.7.2021–30.6.2022

  • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -8,8 prosenttia ja yhtiön substanssiarvo laski 8 761 miljoonasta 7 246 miljoonaan euroon
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 303 miljoonaa euroa
  • Solidiumin hallitus ehdottaa, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 307 miljoonaa euroa

Kuuden kuukauden jakso 1.1.–30.6.2022

  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli -15,5 prosenttia

Solidiumin toimitusjohtaja kommentoi:

”Solidiumin kulunut tilikausi oli taloudellisen toimintaympäristön kannalta poikkeuksellinen. Koronapandemian hellittämistä seurannut optimismi vaihtui Venäjän hyökkäyssodan, kiihtyvän inflaation ja kiristyvän rahapolitiikan myötä kasvun tyrehtymiseen ja osakekurssien laskuun. Haastavassa ympäristössä Solidiumin osakeomistusten tuotto painui -8,8 prosenttiin.

Solidiumin hallitus hyväksyi uuden pitkän tähtäimen vastuullisuusohjelman kaudelle 2022–2026. Uuden ohjelman myötä keskitymme omistajatyössämme entistä enemmän omistusyhtiöiden arvonmuodostuksen kannalta olennaisiin vastuullisuusasioihin. Tavoitteemme on, että omistusyhtiömme pärjäävät verrokkejaan paremmin myös vastuullisuusnäkökulmasta. Arvonluonti- ja verrokkiulottuvuus on integroitu osaksi meidän uutta ESG-analyysimalliamme, jonka otimme käyttöön hiljattain.

Tilikauden aikana Solidium lisäsi omistusta Konecranesissa, Nokian Renkaissa sekä Valmetissa, ja kevensi omistusosuutta Outokummussa sekä Sammossa. Näiden osaketransaktioiden lisäksi salkussamme tapahtui tilikaudella merkittäviä muutoksia, kun jaoimme kaikki SSAB:n osakkeemme pääoman palautuksena Suomen valtiolle sekä vastaanotimme Suomen valtiolta sen omistamat Anoran osakkeet.

Merkittävä osa osakemyynneistä käytettiin 500 miljoonan euron pääoman palautukseen Suomen valtiolle. Tämän lisäksi Solidium tuloutti 368 miljoonaa euroa voitonjakoa omistajalle.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 7 807 miljoonaa euroa 30.6.2022 (9 274 miljoonaa euroa 31.12.2021 ja 9 593 miljoonaa euroa 30.6.2021). Kaikkien omistusten tuotto oli -14,9 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja -8,5 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset

Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 401 miljoonaa euroa 30.6.2022 (8 968 miljoonaa euroa 31.12.2021 ja 9 024 miljoonaa euroa 30.6.2021). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella -15,5 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta -8,8 prosenttia. Tilikauden aikana parhaiten tuottivat Sampo (17,7 %) ja Elisa (10,6 %).

Rahamarkkinasijoitukset

Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 405 miljoonaa euroa 30.6.2022 (306 miljoonaa euroa 31.12.2021 ja 569 miljoonaa euroa 30.6.2021). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella -0,6 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta -0,6 prosenttia.

Tilikauden aikana Solidium jakoi Suomen valtiolle 368 miljoonaa euroa osinkoa ja 500 miljoonaa euroa pääoman palautusta. Tämän lisäksi Solidiumin kaikki SSAB AB:n osakkeet, eli noin 271 miljoonan euron arvosta osakkeita, siirrettiin Suomen valtiolle pääoman palautuksena. Tilikauden aikana Suomen valtion kaikki Anora Group Oyj:n osakkeet, eli noin 143 miljoonan euron arvosta osakkeita, siirrettiin Solidiumille.

Solidiumin saama voitonjako

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 339 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2020–30.6.2021: 219 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 307 miljoonaa euroa (200 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 4,6 prosenttia suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2022.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa 307 miljoonan euron voitonjakoa omistajalle. Tämä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää tilikaudella 2021-2022, näistä maksettavat verot huomioiden.

Osallistuminen osakkeenomistajien nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metso Outotecin, Nokian Renkaiden, Outokummun, Tietoevryn ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Anoran, Kemiran, Konecranesin ja Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2022.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Kevään 2022 yhtiökokouksien jälkeen näin on kahdeksassa Solidiumin omistamassa yhtiössä, kun uusina jäseninä valittiin sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen Anoran hallitukseen, sijoitusjohtaja Pauli Anttila Konecranesin hallitukseen ja sijoitusjohtaja Petter Söderström Outokummun hallitukseen. Solidiumin silloinen toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin uudelleen Metso Outotecin ja Storan Enson hallituksiin. Näiden lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell jatkoi Valmetin hallituksessa, Jannica Fagerholm Sammon hallituksessa ja Timo Ahopelto Tietoevry:n hallituksessa.

Osaketransaktiot

Tilikauden aikana Solidium hankki Konecranesin osakkeita 34 miljoonalla eurolla, Nokian Renkaiden osakkeita 29 miljoonalla eurolla ja Valmetin osakkeita 52 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Konecranesissa nousi tilikaudenaikana 8,5 prosentista 10,1 prosenttiin ja Nokian Renkaissa 8,8 prosentista 9,4 prosenttiin. Valmetin ja Neleksen yhdistymisen myötä Solidiumin omistusosuus olisi liudentunut 11,1 prosentista noin yhdeksään prosenttiin, mutta kevään 2022 osakeostojen myötä omistusosuus Valmetissa lopulta päätyi 10,1 prosenttiin.

Tilikauden aikana Solidium myi Sammon osakkeita 498 miljoonalla eurolla ja Outokummun osakkeita 86 miljoonalla eurolla. Osakkeiden myyntien jälkeen Solidiumin omistusosuus Sammossa laski 8,0 prosentista 6,0 prosenttiin, mutta Sammon omien osakkeiden takaisinostojen myötä Solidiumin omistusosuus oli 6,2 prosenttia tilikauden päättyessä. Outokummussa omistusosuus laski 18,9 prosentista 15,5 prosenttiin.

Suomen valtio siirsi 25.11.2021 kaikki omistamansa Anoran osakkeet, eli noin 19,4 prosenttia Anoran osakekannasta, Solidiumin omistukseen. Anoran osakkeen luovutusarvona oli julkisen kaupankäynnin päätöskurssi 24.11.2021 Helsingin pörssissä 10,90 eu-roa/osake eli yhteensä noin 143 miljoonaa euroa. Lisäksi omistaja päätti 14.9.2021 siirtää pääomanpalautuksena Suomen valtiolle kaikki Solidiumin omistamat SSAB:n osakkeet eli noin 271 miljoonan euron arvosta osakkeita. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus SSAB:ssa laski 6,3 prosentista 0,0 prosenttiin ja ääniosuus 8,0 prosentista 0,0 prosenttiin.

Yritysjärjestelyt

1.10.2020 Konecranes ja Cargotec ilmoittivat järjestelystä yhdistää yhtiöt, minkä yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät 18.12.2020. Solidium tuki järjestelyä, koska uskoi sen luovan omistaja-arvoa Konecranesin ja Cargotecin toisia täydentävän tarjoaman, teknologia- ja palveluosaamisen sekä muiden synergiaetujen seurauksena. 29.3.2022 Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen “CMA” valitet-tavasti esti sulautumisen. CMA:n antaman lopullisen raportin mukaan tarjotut toimenpiteet – jotka olisivat poistaneet yhtiöiden päällekkäiset liiketoiminnot, ja jotka Euroopan komissio oli hyväksynyt – eivät olleet riittäviä CMA:n esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi. Sulautuminen olisi vaatinut kaikkien kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Valmet ja Neles ilmoittivat 2.7.2021 sulautumissuunnitelmasta. Solidium näki Neleksen houkuttelevana kumppanina vahvistamaan Valmetin kasvua, minkä myötä sulautumiselle annettiin tuki. Solidium oli myynyt aikaisemmin omat Neleksen osakkeet Valmetille. Ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät suunnitelman 22.9.2021 ja sulautuminen toteutui 1.4.2022.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Reima Rytsölä aloitti Solidiumin toimitusjohtajana 1.8.2022.

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 6.9.2022 järjestää valtion enemmistöomisteiselle Fortum Oyj:lle siltarahoituksen Solidium Oy:n kautta. Solidium ja Fortum allekirjoittivat sopimuksen, jolla Solidium lainaa Fortumille enintään 2 350 000 000 euroa enintään 12 kk laina-ajaksi, käytettäväksi Fortumin sähköjohdannaisvakuuksien rahoittamiseen. Solidium rahoittaa järjestelyn vakuudettomalla pankkilainalla, jossa on tavanomaiset kaupalliset ehdot.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2021. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 368 miljoonaa euroa. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen ja Laura Raitio sekä uusiksi jäseniksi Jouko Karvinen ja Jukka Ohtola.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 303 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 4,0 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten 0,05 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo laski osakesijoitusten arvonmuutosten johdosta katsauskauden aikana 1,5 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7,2 miljardia euroa.

 1.7.2021-30.6.20221.7.2020-30.6.2021
Liikevoitto, milj. €            -4,0-4,4
Tilikauden voitto, milj. €302,9196,7
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %-8,539,2
Toiminnan hallinnointikulusuhde, %0,050,06
Substanssiarvo, milj. €7 245,68 760,6
Rahoitusvelat, milj. €0,00,0
Omavaraisuusaste, %9391
Voitonjako, milj. €307*368
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä1312

                * Hallituksen ehdotus

Solidiumin vuosikertomus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/ .

Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Liite: Solidiumin omistukset 30.6.2022

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Reima Rytsölä, puh. +358 50 048 2691

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Tietoevry Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi