• Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 24,8 procent under rapportperioden och 18,0 procent under kalenderåret 2016
  • Solidiums substansvärde steg tack vare aktieinnehavens värdeökning med 981 miljoner euro och var i slutet av rapportperioden 7 109 miljoner euro
  • Solidiums vinstutdelning till finska staten för räkenskapsperioden som utgick 30.6.2016 var 278 miljoner euro
  • Solidium fick en ny styrelse från och med 1.8.2016 och nya handlingsdirektiv 15.9.2016
  • Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen lämnar sitt uppdrag i bolaget under år 2017

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden:

”Under den andra halvan av året 2016 skedde en klar uppgång på aktiemarknaden och i synnerhet de av Solidium ägda stålbolagen Outokumpu och SSAB hade en mycket bra aktieutveckling. Återhämtningen av metallmarknaden samt bolagens egna åtgärder för att stöda lönsamheten syntes i bolagens värdeutveckling som var bättre än hos de jämförbara bolagen.

Solidium fick under rapportperioden nya handlingsdirektiv och en ny styrelse. Dessa ger en stabil grund för bolaget att fortsätta sitt värdefulla arbete som finländsk ankarägare.

Min uppgift som Solidiums verkställande direktör upphör 31.1.2017 varefter jag fungerar som rådgivare till bolaget fram till 31.7.2017. De gångna 8 åren som verkställande direktör för Solidium har varit mycket intressanta och jag har fått vara med att skapa och utveckla ett nytt sätt att förvalta finländskt ägande i börsbolag. I Solidium påbörjas nu en ny fas för vilken den nya styrelsen och de nya verksamhetsinstruktionerna ger utmärkta förutsättningar”.

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var
8 536 miljoner euro 31.12.2016 (6 970 miljoner euro 30.6.2016 och 7 296 miljoner euro 31.12.2015). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 22,4 procent och 16,2 procent under de senaste 12 månaderna.

Närmare uppgifter om allokering och avkastning för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav uppgick till 7 848 miljoner euro 31.12.2016 (6 308 miljoner euro 30.6.2016 och 6 836 miljoner euro 31.12.2015). Den totala avkastningen för Solidiums aktieinnehav var 24,8 procent under halvårsperioden och 18,0 procent under de senaste 12 månaderna. Den bästa avkastningen uppnåddes av Outokumpu och SSAB medan Elisa och Telia Company var svagast.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 688 miljoner euro 31.12.2016 (662 miljoner euro 30.6.2016 och 459 miljoner euro 31.12.2015). Avkastningen på penningmarknadsplaceringar var 0,2 procent under halvårsperioden och 0,4 procent under de senaste 12 månaderna.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

Solidium deltar aktivt i nomineringsrådens arbete och utveckling av dem när de bereder val av styrelser. Styrelsevalen för de bolag vi äger är en av våra viktigaste påverkningskanaler och ordförandeskap eller medlemskap i nomineringsråden är ett effektivt sätt att genom styrelsevalen påverka bolagets strategiska riktning och öka ägarvärdet.

Verkställande direktör Kari Järvinen satt som av Solidium utnämnd representant som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa Abp, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och Valmet Abp samt var medlem i aktieägarnas nomineringsorgan för Kemira Oyj, SSAB AB, Telia Company AB och Tieto Oyj. Nomineringsorganen bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2017 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

Aktieförsäljning

Solidium sålde i augusti 2016 till marknaden B-aktier i SSAB AB för 7,9 miljoner euro. Aktierna hade införskaffats i juni 2016 för 4,1 miljoner euro i den sekundära teckningen av SSAB:s teckningsrättsemission. Solidiums aktieinnehav i SSAB efter försäljningen är 17,1 % av aktierna och 11,0 % av rösterna.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämmor

Solidiums extraordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 29.7.2016. Bolagsstämman valde en ny styrelse för bolaget från och med 1.8.2016. Till styrelseledamöter valdes Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande), Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen.

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 7.9.2016. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2015–30.6.2016 och beviljade ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som dividendutdelning och kapitalåterbäring utbetalas totalt 278 miljoner euro.

Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande), Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen. De månatliga arvodena för styrelseledamöterna hölls oförändrade och fastslogs enligt följande: ordförande 5 500 euro, vice ordförande 3 000 euro och ledamot 2 500 euro. Dessutom får varje ledamot 600 euro i mötesarvode per möte. Till revisor för Solidium valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.

Solidiums nya handlingsdirektiv

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott behandlade 15.9.2016 Solidiums nya handlingsdirektiv. Enligt handlingsdirektivet är Solidium en finsk ankarägare som har ett nationellt intresse i sin verksamhet. Solidium har både en rättighet och en skyldighet att utveckla sina innehav och placeringsbesluten samt överlåtelserna skall vara ekonomiskt motiverade. De medel som kommer in vid försäljning av aktier används huvudsakligen till nya objekt eller till att förstärka nuvarande innehav. Dessutom skall Solidium ha beredskap om sådana beslut fattas att ansvara för tillskottet av kapital i de bolag Solidium äger och att delta i bolagens aktieemissioner och övriga finansieringsarrangemang i enlighet med sin ägarandel.

Solidiums verkställande direktör

Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen lämnar sitt uppdrag i bolaget under år 2017. Järvinens tjänsteförhållande upphör den 31 juli 2017. Järvinen fortsätter operativt som Solidiums verkställande direktör fram till den 31 januari 2017 varefter han fungerar som rådgivare till bolaget fram till upphörandet av tjänsteförhållandet.

Ekonomiska nyckeltal

Under rapportperioden uppgick Solidium rörelseresultat till 0,0 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 1,6 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten på årsnivå var därmed 0,05. Försäljningsvinsten för SSAB:s aktier var 1,6 miljoner euro.

De finansiella posterna innehåller en värdeökning (i enlighet med bokföringsprinciperna) på 705 miljoner euro, varav 449 miljoner euro hänför sig till aktier i Outokumpu Oyj, 26 miljoner euro till aktier i Outotec Oyj och 231 miljoner euro till aktier i SSAB AB.

Solidiums substansvärde var i slutet av rapportperioden 7 109 miljoner euro. Solidiums substansvärde ökade trots vinstutdelningen på 278 miljoner euro tack vare aktieinnehavens värdeförändringar på över 1,5 miljarder euro.

1.7.2016–31.12.2016
(6 månader)
1.7.2015–31.12.2015
(6 månader)
1.7.2015–30.6.2016
(12 månader)
Rörelsevinst, mn € 0,0 -1,7 -3,5
Periodens vinst, mn € 643,1 -439,8 11,2
Avkastning enligt marknadsvärden, % 22,4 -2,5 -7,4
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent 0,05 0,05 0,05
Substansvärde, mn € 7 109,2 6 389,6 6 127,9
Eget kapital, mn € 4 200,6 3 384,4 3 835,5
Finansiella skulder, mn € 350,0 350,0 350,0
Soliditet, % 85,6 90,6 91,6
Genomsnittligt antal anställda 10 12 12

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på http://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-medier/halvarsrapport/.

Halvårsrapporten har inte granskats av revisor.

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 8,0 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Närmare information finns på www.solidium.fi/sv

Bilaga: Solidiums innehav 31.12.2016