• Solidiumin osakeomistusten tuotto oli katsauskaudella 24,8 prosenttia ja kalenterivuoden 2016 aikana 18,0 prosenttia
  • Solidiumin substanssiarvo nousi osakeomistusten arvonnousun ansiosta katsauskauden aikana 981 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7 109 miljoonaa euroa
  • Solidiumin voitonjako Suomen valtiolle 30.6.2016 päättyneeltä tilikaudelta oli 278 miljoonaa euroa
  • Solidiumille valittiin uusi hallitus 1.8.2016 alkaen ja Solidium sai uuden toimiohjeen 15.9.2016
  • Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen jättää tehtävänsä yhtiössä vuonna 2017

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:

”Vuoden 2016 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinat kääntyivät selvään nousuun ja erityisesti Solidiumin omistuksessa olevien teräsyhtiöiden Outokummun ja SSAB:n osakkeiden kurssikehitys oli erittäin hyvää. Metallimarkkinoiden elpyminen sekä yhtiöiden omat kannattavuutta tukeneet toimenpiteet näkyivät yhtiöiden arvon kehityksessä, joka oli verrokkiyhtiöitä parempaa.

Solidium sai katsauskauden aikana uuden toimiohjeen ja Solidiumille valittiin uusi hallitus. Nämä luovat vahvan pohjan jatkaa arvokasta työtä suomalaisena ankkuriomistajana.

Tehtäväni Solidiumin toimitusjohtajana päättyy 31.1.2017, jonka jälkeen toimin yhtiön neuvonantajana 31.7.2017 asti. Kuluneet 8 vuotta Solidiumin toimitusjohtajana ovat olleet erittäin mielenkiintoista aikaa ja olen saanut olla mukana luomassa ja kehittämässä uutta tapaa hoitaa suomalaista omistajuutta pörssiyhtiöissä. Solidiumissa käynnistyy nyt uusi vaihe, jolle uusi hallitus ja toimiohje antavat erinomaiset edellytykset.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osakeomistukset ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 8 536 miljoonaa euroa 31.12.2016 (6 970 miljoonaa euroa 30.6.2016 ja 7 296 miljoonaa euroa 31.12.2015). Kaikkien omistusten tuotto oli 22,4 prosenttia katsauskaudella ja 16,2 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Tarkemmat tiedot omistusten jakaumasta ja tuotoista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 848 miljoonaa euroa 31.12.2016 (6 308 miljoonaa euroa 30.6.2016 ja 6 836 miljoonaa euroa 31.12.2015). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 24,8 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 18,0 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten tuottivat Outokumpu ja SSAB kun taas Elisan ja Telia Companyn kehitys oli heikointa.

Rahamarkkinasijoitukset
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 688 miljoonaa euroa 31.12.2016 (662 miljoonaa euroa 30.6.2016 ja 459 miljoonaa euroa 31.12.2015). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,2 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 0,4 prosenttia.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan

Solidium osallistuu aktiivisesti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn ja niiden kehittämiseen. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallitusvalinnat ovat keskeisimpiä vaikutuskanavia ja nimitystoimikunnan puheenjohtajuus tai jäsenyys on tehokas tapa vaikuttaa hallitusvalintojen kautta yhtiön strategiseen suuntaan ja omistaja-arvon kasvattamiseen.

Toimitusjohtaja Kari Järvinen on toiminut Solidiumin edustajana Elisa Oyj:n, Metso Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Outotec Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja Valmet Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä Kemira Oyj:n, SSAB AB:n, Telia Company AB:n ja Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä. Nimitystoimikunnat valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2017.

Osakemyynti

Solidium myi elokuussa 2016 SSAB AB:n B-osakkeita markkinoille 7,9 miljoonalla eurolla. Osakkeet oli hankittu kesäkuussa 2016 yhtiön osakeannin toissijaisessa merkinnässä 4,1 miljoonalla eurolla. Solidiumin osuus SSAB:n kaikista osakkeista on 17,1 % ja kaikista äänistä 11,0 % osakemyynnin jälkeen.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Yhtiökokoukset

Solidiumin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.7.2016. Yhtiökokous valitsi Solidiumille uudet hallituksen jäsenet 1.8.2016 lukien. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä hallituksen jäseniksi Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen.

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 7.9.2016. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2015-30.6.2016 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että omistajalle maksetaan osinkoa ja pääoman palautusta yhteensä 278 miljoonaa euroa. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä hallituksen jäseniksi Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Solidiumin uusi toimiohje

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 15.9.2016 Solidiumin uuden toimiohjeen. Sen mukaisesti Solidium on suomalainen ankkuriomistaja, jolla on kansallinen intressi toiminnassaan. Solidiumilla on sekä oikeus että velvollisuus kehittää omistuksiaan ja sijoituspäätösten sekä luopumisten tulee olla taloudellisesti perusteltavissa. Osakemyynneistä syntyvät varat käytetään pääsääntöisesti uusiin kohteisiin tai nykyisten omistusten vahvistamiseen. Lisäksi Solidiumilla tulee olla valmius niin päätettäessä vastata omistamiensa yhtiöiden pääomahuollosta ja osallistua niiden osakeanteihin tai muihin rahoitusjärjestelyihin omistusosuutensa mukaisesti.

Solidiumin toimitusjohtaja

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen jättää tehtävänsä yhtiössä vuonna 2017. Kari Järvisen toimisuhde päättyy 31.7.2017. Järvinen jatkaa operatiivisessa työssään Solidiumin toimitusjohtajana 31.1.2017 asti, jonka jälkeen hän toimii yhtiön neuvonantajana toimisuhteen päättymiseen asti.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin liiketulos katsauskaudelta oli 0,0 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 1,6 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten vuositasolla 0,05 prosenttia. SSAB:n osakkeiden myyntivoitto oli 1,6 miljoonaa euroa.

Rahoituseriin sisältyy yhteismäärältään 705 miljoonan euron laskentaperiaatteiden mukainen arvonpalautus, josta 449 miljoonaa euroa liittyy Outokumpu Oyj:n osakkeisiin, 26 miljoonaa euroa liittyy Outotec Oyj:n osakkeisiin ja 231 miljoonaa euroa liittyy SSAB AB:n osakkeisiin. Solidiumin substanssiarvo oli katsauskauden lopussa 7 109 miljoonaa euroa. Solidiumin substanssiarvo nousi päätetystä 278 miljoonan euron voitonjaosta huolimatta osakesijoitusten yli 1,5 miljardin euron arvonmuutoksen johdosta.

1.7.2016–31.12.2016
(6 kuukautta)
1.7.2015–31.12.2015
(6 kuukautta)
1.7.2015–30.6.2016
(12 kuukautta)
Liikevoitto, milj. € 0,0 -1,7 -3,5
Kauden voitto, milj. € 643,1 -439,8 11,2
Omistusten tuotto käyvin arvoin, % 22,4 -2,5 -7,4
Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,05 0,05 0,05
Substanssiarvo, milj. € 7 109,2 6 389,6 6 127,9
Oma pääoma, milj. € 4 200,6 3 384,4 3 835,5
Rahoitusvelat, milj. € 350,0 350,0 350,0
Omavaraisuusaste, % 85,6 90,6 91,6
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 10 12 12

Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin internet-sivuilla, www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/puolivuosikatsaukset.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin strategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssiyhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 8,0 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

Liite: Solidiumin omistukset 31.12.2016
Tiedotustilaisuuden esitys