• Avkastningen på Solidiums portfölj var -4,8 procent under rapportperioden och 6,2 procent under kalenderåret 2014
  • Solidiums resultat före nedskrivningar uppgick till 151 miljoner euro under halvårsperioden
  • Solidium betalade 1 087 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten
  • Solidiums substansvärde minskade med 1 452 miljoner euro under halvårsperioden till 6 642 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa värdeförändringar
  • Samgåendet mellan Rautaruukki och SSAB förverkligades 29.7.2014
  • Talvivaaras operativa dotterbolag Talvivaara Sotkamo Oy försattes i konkurs 6.11.2014
  • Solidium minskade sin ägarandel i TeliaSonera genom att sälja aktier för 547 miljoner euro
  • Solidium utökade sitt ägande i Outotec genom att förvärva aktier för 6 miljoner euro

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:

”Under den senare hälften av 2014 ökade svängningarna på aktiemarknaden betydligt. Tillväxtförväntningarna både globalt sett och i synnerhet i Europa sänktes och placerarnas riskbenägenhet minskade, vilket reflekterades i synnerhet i den konjunkturkänsliga tunga industrins aktiekursutveckling. För många av Solidiums portföljbolag har osäkerheten kring prisutvecklingen för olje- och övriga råämnen samt industrins investeringsaktivitet en betydlig inverkan.

Solidium betalade 1 087 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten under halvårsperioden. Därmed uppgår Solidiums sammanlagda vinstutdelning till 3,7 miljarder euro under de senaste fem åren. Att utbetala en större vinstutdelning än den man erhåller förutsätter aktieförsäljningar, vilket i sin tur innebär allt lägre framtida dividendintäkter.

Vår ägare, finska staten, har definierat Solidiums kärnuppdrag till att stärka och stabilisera inhemskt ägande i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Dessutom har Solidium via de betydande vinstutdelningarna en viktig roll för statens intäkter i synnerhet i dagens statsfinansläge. Det är ändå viktigt att balansera rollen som dividendbetalare med skötseln av kärnuppdraget. De senaste åren har visat att det inte är egalt huruvida centrala finska börsbolag har dedikerade ägare som utvecklar bolagen på lång sikt.”

Upplysningar: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten Dess uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens eko-nomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden och det viktigaste målet för Solidiums placeringsstrategi är en god skötsel av den befintliga placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. I Solidiums aktieportfölj finns tolv börsnoterade bolag där Solidium är minoritetsägare (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 8,2 miljarder euro på publiceringsdagen för detta meddelande. Närmare information finns på www.solidium.fi.

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här.