• Avkastningen på Solidiums portfölj var 17,6 procent under rapportperioden och 23,3 procent under de senaste 12 månaderna
  • Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten
  • Trots vinstutdelningen ökade Solidiums substansvärde med 319 miljoner euro under halvårsperioden och var 7 229 miljoner euro vid periodens slut
  • Solidium avyttrade aktier i TeliaSonera för 366 miljoner euro
  • Solidium gav sitt stöd till betydande företags- och finansieringsarrangemang i Outokumpu
  • Efter rapportperiodens utgång gav Solidium sitt stöd till ett samgående mellan Rautaruukki och SSAB
  • Företagssaneringen i Talvivaara inleddes
  • Delningen av Metso i Metso och Valmet genomfördes den 31 december 2013
  • Solidiums resultat före nedskrivningar och återföringar uppgick till 98 miljoner euro under halvårsperioden

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:

”Aktiemarknaden utvecklades gynnsamt under den senare hälften av 2013 och även värdet på Solidiums portfölj utvecklades positivt. Placerarnas intresse för aktiemarknaden har fortsatt att öka eftersom avkastningen på många andra placeringsobjekt är låga och placerarnas tilltro till Europa har stärkts.

Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten under halvårsperioden och därmed uppgår Solidiums sammanlagda vinstutdelning till 2,6 miljarder euro under de senaste fyra åren.

Solidium har i egenskap av ägare haft en aktiv roll i de betydande företagsarrangemang som offentliggjorts av Outokumpu och Rautaruukki under de senaste månaderna. Tack vare arrangemangen har man kunnat öppna nya strategiska möjligheter för bolagen och skapa förutsättningar för lönsamhetsförbättringar i en situation var bolagens strategiska manöverutrymme har varit begränsat. Solidium har aktivt medverkat till att möjliggöra dessa arrangemang.

Arrangemangen har gett upphov till en livlig debatt om Solidiums roll som placerare och ägare. Solidiums uppgift är dock inte att delta i diskussionen om de till bolaget givna befogenheterna eller politiska riktlinjer som berör bolaget. Denna diskussion kan endast föras av Solidiums ägare emedan Solidium fokuserar på att verka inom ramen för dess befogenheter som en professionell och aktiv minoritetsägare i betydande börsbolag.”

Upplysningar: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten Dess uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden och det viktigaste målet för Solidiums placeringsstrategi är en god skötsel av den befintliga placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. I Solidiums aktieportfölj finns tolv börsnoterade bolag där Solidium är minoritetsägare (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 8,1 miljarder euro på publiceringsdagen för detta meddelande. Närmare information finns på www.solidium.fi.

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här: