• Avkastningen på Solidiums portfölj var 8,7 procent under halvårsperioden och 9,2 procent under de senaste 12 månaderna
  • Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten
  • Till följd av vinstutdelningen sjönk Solidiums substansvärde under halvårsperioden med 307 miljoner euro och var 6 550 miljoner euro vid halvårsperiodens slut
  • Solidium avyttrade samtliga aktier i Sponda Oyj för cirka 148 miljoner euro
  • Solidium utökade sin ägarandel i Outotec Oyj genom förvärv av aktier för 26 miljoner euro
  • Solidiums resultat för halvårsperioden uppgick till 36 miljoner euro

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:

”Aktiemarknaden utvecklades gynnsamt under den senare hälften av år 2012 och även värdet på Solidiums portfölj utvecklades positivt. Placerarnas intresse för aktiemarknaden har ökat eftersom avkastningarna på många andra placeringsobjekt är låga och eftersom placerarnas förtroende för en kontrollerad lösning på den europeiska skuldkrisen har ökat.

Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten under halvårs-perioden och Solidiums sammanlagda vinstutdelning uppgår sålunda till över 1,8 miljarder euro under de senaste 3 åren. Avyttrandet av aktierna i Sponda var en naturlig fortsättning på den aktieförsäljning som vi genomförde för två år sedan där vi minskade vår ägarandel från 34 procent till 15 procent. Vi är nöjda med att Sponda också efter försäljningarna är stabilt förankrat i inhemska händer.”

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här: