• Avkastningen på Solidiums portfölj var 0,4 procent under halvårsperioden och -14,6 procent under de senaste 12 månaderna
  • Solidium deltog i Outokumpu Oyj:s aktieemission med 314 miljoner euro
  • Solidium förvärvade aktier i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och Outotec Oyj för sammanlagt 142 miljoner euro
  • Solidium erhöll 392 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen under halvårsperioden
  • Solidium sålde aktier i TeliaSonera för 451 miljoner euro samt genomförde en försäljning av masskuldebrev som är konvertibla till aktier i TeliaSonera för 600 miljoner euro

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:

”I världsekonomin råder för tillfället en period med avtagande tillväxt, som tillsammans med skuldkrisen inom euroområdet och de avtagande tillväxtutsikterna i de länder som håller på att utvecklas upprätthåller ett utmanande sentiment på aktiemarknaden. De utvecklade länderna är tvungna att minska sin skuldbörda, vilket bromsar upp tillväxten i dem under flera år. På de marknader som håller på att utvecklas kommer konsumtionsefterfrågan troligen att fungera som drivkraft för den ekonomiska tillväxten.

Flera av Solidiums portföljbolag är tillverkande bolag inom den tunga industrin. För dessa är efterfrågan speciellt beroende av den allmänna investeringsnivån i Europa. Under halvårsperioden sjönk värdet på basmetallbolagens aktier därför klart och de bästa framgångarna uppvisade bolag som åtnjuter en relativt stabil efterfrågan i Finland och närområdena.”

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här.