• Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,9 procent under rapportperioden 1.7 – 31.12.2021 och 33,5 procent under kalenderåret 2021
  • Solidiums substansvärde minskade under halvårsperioden med 0,4 miljarder euro, som en följd av vinstutdelning och kapitalåterbäring, och var 8,3 miljarder euro i slutet av översiktsperioden

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar:

”Kalenderårets avkastning på aktieinnehaven var utmärkt (33,5 procent) och vi slog våra jämförelseindex tydligt. Under första halvåret 2021 utvecklades aktiemarknaden starkt och stabilt men under andra halvåret ökade volatiliteten anmärkningsvärt. Stora diskussionsämnen var bland annat coronavirusvarianten Omikron, förändringarna i inflations- och ränteläget samt rotationen mellan tillväxt- och värdeaktier. Trots turbulensen var rapportperiodens avkastning på aktieinnehaven ändå god (7,9 procent).

Under rapportperioden fortsatte vi med vårt långsiktiga arbete inom hållbarhet. Vi utförde hållbarhetsanalys av våra innehavsbolag och presenterade analysens resultat till dem. Under rapportperioden godkände Solidiums styrelse ett nytt långsiktigt hållbarhetsprogram för tidsperioden 2022–2026. I enlighet med nya programmet kommer vi i fortsättningen att fokusera ännu mera på de hållberhetsaspekterna som är viktiga för innehavsbolagens värdeskapning. Vi strävar till att våra innehavsbolag presterar bättre än deras jämförbara bolag, även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Som följd av aktieförsäljningarna under rapportperioden minskade Solidiums ägarandel i Outokumpu från 18,9 procent till 15,5 procent och i Sampo från 8,0 procent till 6,0 procent. Utöver de här aktietransaktionerna skedde det under rapportperioden stora ändringar i vår portfölj då vi distribuerade alla våra SSAB aktier (6,3 procent av SSABs aktier) som kapitalåterbäring till den finska staten och då vi tog emot den finska statens alla Anora aktier (19,4 procent av Anoras aktier). I slutet av översiktsperioden började vi köpa ytterligare aktier i Nokian Renkaat och vi fortsatte med köpen ända till mitten av januari, vilket ledde till att vår ägarandel i bolaget ökade från 8,8 procent till nuvarande 9,4 procent.

En betydande andel av aktieförsäljningarnas intäkter användes till en 500 miljoner euros kapitalåterbäring till den finska staten. Därtill betalade Solidium 368 miljoner euro som dividend till sin ägare.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 9 274 miljoner euro 31.12.2021 (9 593 miljoner euro 30.6.2021 och 7 841 miljoner euro 31.12.2020).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 7,5 procent och 32,2 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 8 968 miljoner euro 31.12.2021 (9 024 miljoner euro 30.6.2021 och 7 620 miljoner euro 31.12.2020). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,9 procent under halvårsperioden och 33,5 procent under de senaste 12 månaderna. Under halvårsperioden gav Nokia den bästa avkastningen medan Metso Outotec var svagast.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 306 miljoner euro 31.12.2021 (569 miljoner euro 30.6.2021 och 222 miljoner euro 31.12.2020). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent under halvårsperioden och 0,3 procent under de senaste 12 månaderna.

Under halvårsperioden betalade Solidium till finska staten 368 miljoner euro som dividend och 500 miljoner euro som kapitalåterbäring. Därtill överförde Solidium alla sina SSAB AB aktier, till ett värde om cirka 271 miljoner euro, till den finska staten som kapitalåterbäring. Under halvårsperioden överförde finska staten alla sina Anora Group Abp aktier, till ett värde om cirka 143 miljoner euro, till Solidium.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, TietoEVRY och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Anora, Kemira, Konecranes, och Stora Enso. Nomineringsråden bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2022 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. För närvarande fungerar Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen som ordförande i styrelsen för Stora Enso och som medlem i styrelsen för Metso Outotec. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY och Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo.

Som det ser ut nu kommer Solidium år 2022 att erhålla två nya styrelseplatser i sina innehavsbolag. Outokumpus nomineringsråd föreslår att i den ordinarie bolagsstämman år 2022 väljs Solidiums placeringsdirektör Petter Söderström som ny medlem till styrelsen. Därtill föreslår Anoras nomineringsråd att i den ordinarie bolagsstämman år 2022 väljs Solidiums placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen som ny medlem till styrelsen.

Aktietransaktioner

I november 2021 sålde Solidium aktier i Sampo för ungefär 498 miljoner euro. Försäljningsintäkterna användes huvudsakligen till en kapitalåterbäring till staten. Till följd av transaktionen minskade Solidiums ägarandel i Sampo från 8,0 procent till 6,0 procent.

Under halvårsperioden sålde Solidium även aktier Outokumpu för ungefär 86 miljoner euro. Till följd av aktieförsäljningen minskade Solidiums ägarandel i Outokumpu från 18,9 procent till 15,5 procent.

I slutet av översiktsperioden började Solidium köpa ytterligare aktier i Nokian Renkaat. De här köpen, som fortsatte ända till mitten av januari, ledde till att Solidiums ägarandel i Nokian Renkaat steg till nuvarande 9,4 procent från tidigare 8,8 procent. Denna tilläggsplacering uppgick till cirka 29 miljoner euro.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2021. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utbetala en dividend om 368 miljoner euro. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen och Laura Raitio. Till nya styrelseledamöter valdes Jouko Karvinen och Jukka Ohtola.

Kapitalåterbäring och överföring av aktier

Den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbäring bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbäringen sjönk Solidiums ägarandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och rösteandel från 8,0 procent till 0,0 procent.

Den finska staten beslöt den 17 november 2021 att göra en kapitalåterbäring på 500 miljoner euro till staten. Kapitalåterbäringen betalades den 19 november 2021 ur fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Den finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina 13 097 481 aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 procent av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 24.11.2021 på Helsingforsbörsen, 10,90 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar aktiernas marknadsvärde dvs. cirka 143 miljoner euro.

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på https://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-media/halvarsrapport/

Bilaga: Solidiums innehav 31.12.2021

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, TietoEVRY och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,3 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.