• Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2021 oli 7,9 prosenttia ja kalenterivuonna 2021 33,5 prosenttia
  • Substanssiarvo laski katsauskauden aikana 0,4 miljardilla eurolla voitonjaon ja pääoman palautuksen seurauksena, ja oli katsauskauden lopussa 8,3 miljardia euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi:

”Kalenterivuoden osaketuotto oli erinomainen (33,5 prosenttia) ja päihitimme vertailuindeksimme selvästi. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinan vire oli erittäin vahva ja tasainen mutta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla volatiiliteetti nousi merkittävästi. Isoja puheenaiheita olivat muun muassa koronaviruksen Omikron-muunnos, inflaatio- ja korkomuutokset sekä kasvuosakkeiden ja arvo-osakkeiden rotaatio. Turbulenssista huolimatta päädyimme kuitenkin katsastuskaudella hyvään osaketuottoon (7,9 prosenttia).

Katsauskaudella jatkoimme pitkäjänteistä vastuullisuustyötämme. Toteutimme vastuullisuusanalyysit omistusyhtiöistämme ja kävimme analyysien johtopäätökset läpi heidän kanssaan. Katsauskauden aikana Solidiumin hallitus hyväksyi uuden pitkän tähtäimen vastuullisuusohjelman kaudelle 2022–2026. Uuden ohjelman myötä tulemme jatkossa keskittymään entistä enemmän omistusyhtiöiden arvonmuodostuksen kannalta olennaisiin vastuullisuusasioihin. Pyrimme siihen, että omistusyhtiömme pärjäävät verrokkejaan paremmin myös vastuullisuusnäkökulmasta.

Katsauskaudella 1.7.-31.12.2021 osakkeiden myyntien myötä omistusosuus Outokummussa laski 18,9 prosentista 15,5 prosenttiin ja Sammossa 8,0 prosentista 6,0 prosenttiin. Näiden osaketransaktioiden lisäksi salkussamme tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun jaoimme kaikki SSAB:n osakkeemme (6,3 prosenttia SSAB:n osakkeista) pääoman palautuksena Suomen valtiolle sekä vastaanotimme Suomen valtiolta sen omistamat Anoran osakkeet (19,4 prosenttia Anoran osakkeista). Käynnistimme katsauskauden lopussa Nokian Renkaiden osakkeiden lisähankinnan ja tammikuun puoliväliin asti jatkuneiden ostojen myötä omistusosuutemme yhtiössä nousi aiemmasta 8,8 prosentista nykyiseen 9,4 prosenttiin.

Merkittävä osa osakemyynneistä käytettiin 500 miljoonan euron pääoman palautukseen Suomen valtiolle. Tämän lisäksi Solidium tuloutti 368 miljoonaa euroa voitonjakoa omistajalle.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 9 274 miljoonaa euroa 31.12.2021 (9 593 miljoonaa euroa 30.6.2021 ja 7 841 miljoonaa euroa 31.12.2020). Kaikkien omistusten tuotto oli 7,5 prosenttia katsauskaudella ja 32,2 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 8 968 miljoonaa euroa 31.12.2021 (9 024 miljoonaa euroa 30.6.2021 ja 7 620 miljoonaa euroa 31.12.2020). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 7,9 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 33,5 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten tuotti Nokia, kun taas Metso Outotecin tuotto oli heikoin.

Rahamarkkinasijoitukset ja rahoitusvelat
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 306 miljoonaa euroa 31.12.2021 (569 miljoonaa euroa 30.6.2021 ja 222 miljoonaa euroa 31.12.2020). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,0 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 0,3 prosenttia.

Katsauskauden aikana Solidium jakoi Suomen valtiolle 368 miljoonaa euroa osinkoa ja 500 miljoonaa euroa pääoman palautusta. Tämän lisäksi Solidiumin kaikki SSAB AB:n osakkeet, eli noin 271 miljoonan euron arvosta osakkeita, siirrettiin Suomen valtiolle pääoman palautuksena. Katsauskauden aikana Suomen valtion kaikki Anora Group Oyj:n osakkeet, eli noin 143 miljoonan euron arvosta osakkeita, siirrettiin Solidiumille.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metso Outotecin, Nokian Renkaiden, Outokummun, TietoEVRY:n ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Anoran, Kemiran, Konecranesin, ja Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2022.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Tällä hetkellä Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen on puheenjohtaja Stora Enson hallituksessa ja jäsen Metso Outotecin hallituksessa. Tämän lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell on Valmetin hallituksessa, Timo Ahopelto TietoEVRY:n hallituksessa ja Jannica Fagerholm Sammon hallituksessa.

Näillä näkymin Solidium saa vuonna 2022 kaksi uutta hallistuspaikkaa omistusyhtiöissään. Outokummun nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa Solidiumin sijoitusjohtaja Petter Söderström valitaan uutena jäsenenä yhtiön hallitukseen. Lisäksi Anoran nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa Solidiumin sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen valitaan uutena jäsenenä yhtiön hallitukseen.

Osaketransaktiot

Marraskuussa 2021 Solidium myi noin 498 miljoonan euron edestä Sammon osakkeita. Myyntitulot käytettiin pääasiassa pääoman palautukseen valtiolle. Osakemyynnin johdosta Solidiumin omistusosuus Sammossa laski aiemmasta 8,0 prosentista 6,0 prosenttiin.

Katsauskauden aikana Solidium myi myös Outokummun osakkeita noin 86 miljoonalla eurolla. Osakkeiden myyntien jälkeen Solidiumin omistusosuus Outokummussa laski 18,9 prosentista 15,5 prosenttiin.

Katsauskauden lopussa Solidium käynnisti Nokian Renkaiden osakkeiden lisähankinnan. Ostot jatkuivat tammikuun puoliväliin asti ja Solidiumin omistusosuus nousi aiemmasta 8,8 prosentista nykyiseen 9,4 prosenttiin. Osakeostojen yhteenlaskettu kauppahinta oli noin 29 miljoonaa euroa.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2021. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 368 miljoonaa euroa. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen ja Laura Raitio sekä uusiksi jäseniksi Jouko Karvinen ja Jukka Ohtola.

Pääoman palautukset ja osakesiirrot

Suomen valtio päätti 14.9.2021 siirtää pääoman palautuksena Suomen valtiolle kaikki Solidiumin omistamat SSAB AB:n osakkeet eli noin 271 miljoonan euron arvosta osakkeita. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus SSAB:ssa laski 6,3 prosentista 0,0 prosenttiin ja ääniosuus 8,0 prosentista 0,0 prosenttiin.

Suomen valtio päätti 17.11.2021 jakaa pääoman palautuksena Suomen valtiolle 500 miljoonaa euroa. Pääoman palautus maksettiin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 19.11.2021.

Suomen valtio siirsi 25.11.2021 kaikki omistamansa 13 097 481 Anora Group Oyj:n osaketta, noin 19,4 prosenttia Anora Group Oyj:n osakekannasta, valtioneuvoston kansliasta Solidium Oy:n omistukseen. Anoran osakkeen luovutusarvona oli julkisen kaupankäynnin päätöskurssi 24.11.2021 Helsingin pörssissä, 10,90 euroa/osake. Luovutuksen seurauksena Solidiumin omaa pääomaa korotettiin osakkeiden markkina-arvoa vastaavalla määrällä, noin 143 miljoonalla eurolla.

Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/puolivuosikatsaukset.

Liite: Solidiumin omistukset 31.12.2021

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 050 561 1501

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 9,3 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.