• Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under rapportperioden 7. – 31.12.2020 och 5,6 procent under kalenderåret 2020
  • Solidiums substansvärde ökade med 0,7 miljarder euro under halvårsperioden och var 7,3 miljarder euro i slutet av översiktsperioden.

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: 

”Rapportperioden präglades av den kraftiga återhämtningen på marknaden efter vårens nedgång. Dessutom hände stora händelser för våra aktieinnehav under sexmånadersperioden. 1.7.2020 inledde Metso Outotec sin gemensamma färd och samtidigt sålde vi vår andel i Neles till Valmet. Dessutom meddelade Konecranes om en fusion med Cargotec, som vi stöder. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter.

Analysen av koldioxidutsläpp från våra aktieinnehav blev klar under halvårsperioden. Portföljföretagens koldioxidintensitet var i genomsnitt något bättre än för jämförbara bolag. Dessutom är Solidiums innehavsbolag i genomsnitt mer ambitiösa när det gäller utsläppsminskningsmål. Över hälften av företagen har godkänt Science Based Targets -mål.

Avkastningen för kalenderår 2020 var måttlig (5,6 procent) trots pandemin. Under rapportperioden gav Metso Outotec en utmärkt avkastning (66 %). Nokias avkastning var svag (-19 %), som en följd av bolagets sämre än förväntade utsikter för 2021.

Under rapportperioden ökade Solidiums ägarandelen i Nokia från 4,8 procent till 5,2 procent och i Nokian Renkaat från 6,8 procent till 7,8 procent. Solidium fullföljde en transaktion, som undertecknades i slutet av föregående räkenskapsår, genom att avyttra sin ägarandel (14,9 %) i Neles till Valmet i början av juli. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 7 841 miljoner euro 31.12.2020 (6 950 miljoner euro 30.6.2020 och 7 701 miljoner euro 31.12.2019).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 13,0 procent och 5,5 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 620 miljoner euro 31.12.2020 (6 799 miljoner euro 30.6.2020 och 7 541 miljoner euro 31.12.2019). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under halvårsperioden och 5,6 procent under de senaste 12 månaderna. Under halvårsperioden gav Metso Outotec den bästa avkastningen medan Nokia var svagast.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 222 miljoner euro 31.12.2020 (151 miljoner euro 30.6.2020 och 160 miljoner euro 31.12.2019). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,5 procent under halvårsperioden och 0,5 procent under de senaste 12 månaderna.

Solidium betalade inte vinstutdelning till finska staten under halvårsperioden.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, TietoEVRY och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB och Stora Enso. Nomineringsråden bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2021 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. För närvarande sitter Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen i styrelserna för Metso Outotec, Stora Enso och Sampo och placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen sitter i styrelsen för SSAB. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY och Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo.

Aktietransaktioner

Under halvårsperioden Solidium förvärvade aktier i Nokia för 99 miljoner euro och Nokian Renkaat för 33 miljoner euro. Till följd av transaktionen ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 4,8 procent till 5,2 procent och i Nokian Renkaat från 6,8 procent till 7,8 procent.

Solidium fullföljde en transaktion, som undertecknades i slutet av föregående räkenskapsår, genom att avyttra sin ägarandel (14,9 %) i Neles till Valmet i början av juli för 190 miljoner euro.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att ingen dividend utbetalas. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på https://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-media/halvarsrapport/

Bilaga: Solidiums innehav 31.12.2020

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag: Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, SSAB, Stora Enso, TietoEVRY och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,2 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här.