• Avkastningsutvecklingen på aktieinnehaven vände nedåt under andra halvåret Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -16,9 procent under rapportperioden 7. – 31.12.2018 och -13,1 procent under kalenderåret 2018

  • Solidiums substansvärde minskade med 1,4 miljarder euro under halvårsperioden och var 6,6 miljarder euro i slutet av översiktsperioden. Utöver värdeförändringar beror minskningen på en vinstutdelning på 351 miljoner till finska staten

  • Msb-lånet på 350 miljoner euro förföll till betalning i september 2018

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar:

”Kalenderåret 2018 blev avkastningsmässigt svagt i sin helhet. Avkastningen på Solidiums aktieinnehav från början av året till slutet av september var fortfarande 5,9 % tills aktiemarknaden präglades av en exceptionellt kraftig nedgång under det sista kvartalet. Åtstramningen av penningpolitiken, handelskriget samt politisk oro främst i Europa avskräckte investerare och vände börskurserna nedåt runt om i världen (Q4/2018: OMXH Cap -14,4 %, Euro STOXX 600 -11,9 % och S&P 500 -14,0 %).

Till följd av nedgången på marknaden uppnådde endast Valmet och Nokia en positiv avkastning under rapportperioden 1.7. – 31.12.2018. I synnerhet Nokia gav en utmärkt avkastning. Svagast var Outokumpu och Outotec, vars aktiekurs sjönk kraftigt på grund av projektrelaterade problem.

Sedan början av 2019 har aktiemarknaden utvecklats positivt och avkastningen på Solidiums aktieinnehav har per 25.1.2019 uppgått till 11,0 procent. Korrigeringen är en bra återspegling av marknadens nuvarande tillstånd var aktiekurserna kan fluktuera kraftigt på kort sikt.

Trots det svåra börsåret kommer den vinstutdelning vi erhåller för innevarande räkenskapsår att öka från förra årets 362 miljoner euro till 372 miljoner euro baserat på analytikernas bolagsspecifika prognoser.

Under rapportperioden har vi utnyttjat vår starka balansräkning och ökat ägandet i Konecranes och Nokia. Som en följd av aktieförvärven ökade vår ägarandel i Konecranes från 6,2 procent till 7,4 procent och i Nokia från 3,3 procent till 3,7 procent.

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 6 995 miljoner euro 31.12.2018 (9 093 miljoner euro 30.6.2018 och 8 847 miljoner euro 31.12.2017).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -16,6 procent och -13,0 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav minskade till 6 842 miljoner euro 31.12.2018 (8 108 miljoner euro 30.6.2018 och 8 538 miljoner euro 31.12.2017). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -16,9 procent under halvårsperioden och -13,1 procent under de senaste 12 månaderna. Under halvårsperioden gav Valmet och Nokia den bästa avkastningen medan Outokumpu och Outotec var svagast.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 152 miljoner euro 31.12.2018 (985 miljoner euro 30.6.2018 och 309 miljoner euro 31.12.2017). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,1 procent under halvårsperioden och 0,2 procent under de senaste 12 månaderna. Solidium betalade 351 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten under halvårsperioden. Dessutom återbetalades msb-lånet på 350 miljoner med förfallodag i september 2018.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, SSAB, Stora Enso och Tieto. Nomineringsråden bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2019 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. För närvarande sitter Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen i styrelserna för Metso, Stora Enso och Sampo. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Eija Ailasmaa i styrelsen för Outotec, Aaro Cantell i styrelsen för Valmet och Timo Ahopelto i styrelsen för Tieto.

Aktietransaktioner

Under halvårsperioden Solidium förvärvade aktier i Konecranes Abp för 29 miljoner euro och Nokia för 95 miljoner euro. Till följd av transaktionen ökade Solidiums ägarandel i Konecranes från 6,2 procent till 7,4 procent, och i Nokia från 3,3 procent till 3,7 procent.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 11.9.2018. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2017-30.6.2018 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Solidium som dividendutdelning utbetalar 351 miljoner euro, vilket motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit med beaktande för skatt på dessa. Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen.

Ekonomiska nyckeltal

Under rapportperioden uppgick Solidiums verksamhetskostnader till 1,7 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten på årsnivå var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde var i slutet av översiktsperioden 6,6 miljarder euro.

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på https://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-media/halvarsrapport/

Bilaga: Solidiums innehav 31.12.2018

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,7 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här