Under räkenskapsperioden som avslutades 30.6.2019, fortsatte Solidium med sin aktiva ägarstrategi. Företagets tionde räkenskapsperiod präglades av stora förändringar mellan första och andra halvåret. Globala aktiemarknaden föll drastiskt under hösten 2018. Marknadens utveckling var utmärkt under räkenskapsperiodens andra halvår, vilket ledde till att avkastningen var ypperlig i andra halvårsperioden.

Största ändringen till Solidiums portfölj var investeringen i Nokian Renkaat. I portföljbolagen skedde även anmärkningsvärda företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec meddelade om sina fusioner.

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2019

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 16,7 procent under rapportperioden
  • Solidium förvärvade en 5,1 procents ägarandel av Nokian Renkaat med 205 miljoner euro
  • Portföljbolagen var involverade i anmärkningsvärda företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec meddelade om sina fusioner.

Räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -3,0 procent under räkenskapsperioden
  • Solidiums räkenskapsperiodens resultat var 298 miljoner euro
  • Solidium överlämnade aktier med total värde på 155 miljoner till statsägaren som kapitalåterbäring
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 338 miljoner euro som dividend till ägaren

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar:

”Under räkenskapsperioden gjorde vi färre transaktioner, jämfört med föregående räkenskapsperiod. Vi gjorde en nyinvestering i Nokian Renkaat, som vi har följt redan en längre tid. Företaget uppfyller alla Solidiums investeringskriterier. Nokian Renkaat är i en kraftfull tillväxtfas. De gör anmärkningsvärda investeringar i de Förenta Staterna, i testcentret i Spanien och i tunga däckens produktionskapacitet i Nokia.

Räkenskapsperioden var tvåsidig: Solidiums avkastning på aktieinnehaven var -16,9 procent under första halvårsperioden och 16,7 under andra halvårsperioden. Bäst avkastade Valmet (totalavkastning 36%), vars orderingång ökade genom året och vars orderstock nådde en rekordhög nivå.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium alla dividender från portföljbolagen till staten. Under räkenskapsperioden betalade vi 351 miljoner euro som dividend till staten. Utöver normala dividenddistributionen överlämnade vi aktier, med ett totalt värde på 155 miljoner euro, som kapitalåterbäring till staten. Därtill betalade Solidium skatter 36,5 miljoner euro.”


SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 8 193 miljoner euro 30.6.2019 (6 995 miljoner euro 31.12.2018 och 9 093 miljoner euro 30.6.2018).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 16,4 procent och -2,9 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 742 miljoner euro 30.6.2019 (6 842 miljoner euro 31.12.2018 och 8 108 miljoner euro 30.6.2018). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 16,7 procent under halvårsperioden och -3,0 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Valmet (36%), Metso (23%) och Kemira (19%) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 452 miljoner euro 30.6.2019 (152 miljoner euro 31.12.2018 och 985 miljoner euro 30.6.2018). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,3 procent under halvårsperioden och 0,5 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 337 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2017–30.6.2018: 362 miljoner euro) och 300 miljoner euro (351 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 4,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2019. Därtill betalar Nokia och Metso dividend i flera rater från den redan avslutade räkenskapsperioden, varav den största delen kommer Solidium att få först under den påbörjade räkenskapsperioden.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till Solidiums portföljbolag valdes under räkenskapsperioden 15 nya medlemmar, varav 40% var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, SSAB, Stora Enso och Tieto. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2019 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso, Stora Enso och Sampo. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet och Timo Ahopelto i styrelsen för Tieto. Eija Ailasmaa lämnade styrelsen för Outotec.

Aktietransaktioner

Under tidsperioden mellan december och februari, förvärvade Solidium 5,1 procent av aktierna i Nokia Renkaat Abp för cirka 205 miljoner euro med en köpeskilling på 29,3 euro per aktie. Nokian Renkaat har redan länge drivit sin framgångsrika nischstrategi på världens däckmarknader. Med en tredje tillverkningsanläggning som byggs i Dayton, USA och utbyggnaden av fabriken i Nokia har företaget lovande tillväxtmöjligheter inför 2020-talet. Nokian Renkaat har utmärkta förutsättningar att skapa värde för aktieägarna och Solidiums investering förstärker och stabiliserar det inhemska ägandet i bolaget.

Under hösten 2018 förvärvade Solidium aktier i Konecranes för 29 miljoner euro och Nokia för 95 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Konecranes från 6,2 procent till 7,4 procent, och i Nokia från 3,3 procent till 3,7 procent.

Efter kapitalåterbäringen våren 2019 köpte Solidium Nokia aktier från marknaden för 30 miljoner euro. Efter förvärvet steg Solidiums ägarandel i Nokia tillbaka till 3,7 procent.

Företagsarrangemang

I juni 2019 publicerade Tieto Oyj och EVRY ASA om att gå samman genom en gränsöverskridande fusion. Samtidigt ingick Solidium ett villkorligt avtal om att förvärva circa 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP. Köpeavtalet är villkorat bland annat för att fusionen mellan Tieto och EVRY verkställs och innehåller sedvanliga förutsättningar för att aktietransaktionen kan fullbordas. Solidiums ägarandel i Tieto är för tillfället 10,0 %. Vid slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Tieto och EVRY kommer Solidiums ägarandel att minska till 6,3 %, i och med att EVRYs aktieägare kommer att erhålla 37,5 % av TietoEVRY. Ifall aktietransaktionen mellan Solidium och Apax fullbordas, kommer Solidiums ägarandel att kvarstå på 10,0 %.

I juli 2019 publicerade Metso Oyj och Outotec Oyj om att slå samman Metso Minerals och Outotec till ett nytt bolag vars namn blir Metso Outotec Oyj. I och med samgåendet av Metso Minerals och Outotec kommer Metso att döpas om till Neles Abp. Samgåendet av Metso Minerals och Outotec har en klar industriell logik och synergifördelarna är betydande. Enligt våra estimat kommer samgåendet att vara värdeskapande för båda företagens ägare. Därutöver har Neles goda förutsättningar, som ett ensamsamstående företag, till lönsam tillväxt.

Solidium har förbundit sig att rösta för arrangemangen vid extra bolagsstämmorna.


HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Extra bolagsstämmor

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 31 januari 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj till ett värde på 15 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägoandel i Kemira från 16,7 procent till 15,8 procent.

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 13 mars 2019 och valde chefen för ägarstyrningsavdelningen Kimmo Viertola till ny styrelsemedlem. Statssekreterare Paula Lehtomäki hade aviserat sin avgång från Solidium Oy:s styrelse efter att ha blivit vald till generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 21 mars 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Outokumpu Oyj ja SSAB AB (B-aktier) till ett sammanlagt värde på 60 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägoandel i Kemira från 15,8 procent till 14,9 procent, i Outokumpu från 22,8 procent till 21,7 procent och i SSAB från 13,5 procent till 12,6 procent (från 10,0 procent till 9,8 procent av rösterna).

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 2 april 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Nokia Abp ja Sampo Abp (A-aktier) till ett sammanlagt värde på 80 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägarandel i Kemira från 14,9 procent till 14,0 procent, i Nokia från 3,7 procent till 3,5 procent och i Sampo från 10,1 procent av aktierna till 10,0 procent.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 298 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 3,9 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 0,67 miljarder euro till följd av vinstdistributioner samt värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 7,3 miljarder euro.

1.7.2018-30.6.2019 1.7.2017-30.6.2018
Rörelsevinst, mn € -3,9 -4,6
Periodens vinst, mn € 297,2 349,6
Avkastning enligt marknadsvärden, % -2,9 8,3
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, % 0,05 0,06
Substansvärde, mn € 7 340,8 8 009,9
Finansiella skulder, mn € 205,0 350,0
Soliditet, % 90 88
Vinstutdelning, mn € 338,0* 506,0
Genomsnittligt antal anställda 12 11

* Styreslsens förslag

Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/en/publications-and-media/annual-report/

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Abp, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, Tieto Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,6 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här