Solidium jatkoi 30.6.2019 päättyneellä tilikaudella aktiivisen omistajuuden strategiaansa. Yhtiön kymmenettä tilikautta leimasivat suuret vaihtelut tilikauden ensimmäisen ja toisen puoliskon välillä. Globaalissa osakemarkkinassa tapahtui jyrkkä pudotus syksyllä 2018. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla markkinoilla oli vahva kehitys, mikä näkyi erinomaisena tuottona tilikauden toisella periodilla.

Solidiumin salkun suurin muutos oli sijoitus Nokian Renkaisiin. Myös salkkuyhtiöissä tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyjä, kun Tieto ja norjalainen EVRY sekä Metso ja Outotec ilmoittivat yhdistymisistään.

Kuuden kuukauden jakso 1.1.30.6.2019

 • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli 16,7 prosenttia
 • Solidium hankki 5,1 prosentin omistusosuuden 205 miljoonalla eurolla Nokian
  Renkaissa
 • Salkkuyhtiöt olivat osallisina merkittävissä yritysjärjestelyissä, kun Tieto ja norjalainen EVRY sekä Metso ja Outotec ilmoittivat yhdistymisistään

Tilikausi 1.7.201830.6.2019

 • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -3,0 prosenttia
 • Solidiumin tilikauden tulos oli 298 miljoonaa euroa
 • Solidium luovutti valtio-omistajalle osakkeita yhteisarvoltaan 155 miljoona euroa
  pääoman palautuksena
 • Solidiumin hallitus ehdottaa, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 338
  miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi:

”Teimme kuluneella tilikaudella vähemmän transaktioita kuin edellisellä kaudella. Uutena yhtiönä ostimme Nokian Renkaita, jota olemme seuranneet pidempään. Yhtiö täyttää kaikki Solidiumin sijoituskriteerit. Nokian Renkaat on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Se on tekemässä merkittäviä investointeja Yhdysvaltoihin, testikeskukseen Espanjaan ja raskaiden renkaiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen Nokialla.

Tilikausi oli kahtiajakoinen: Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli ensimmäisen puoliskon aikana -16,9 prosenttia ja toisen puoliskon aikana 16,7 prosenttia. Parhaiten tuotti Valmet (36 % kokonaistuotolla), jonka saadut tilaukset kasvoivat läpi vuoden ja tilauskanta ylsi ennätyskorkealle tasolle.

Toimiohjeensa mukaan Solidium tulouttaa valtiolle täysmääräisenä omistusyhtiöstä saamansa osingot. Tilikauden aikana maksoimme valtiolle osinkoina 351 miljoonaa euroa. Normaalin osingonjaon lisäksi luovutimme pääomanpalautuksena valtiolle osakkeita 155 miljoonan euron arvosta. Lisäksi Solidium maksoi veroja 36,5 miljoonaa euroa.”


SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 8 193 miljoonaa euroa 30.6.2019 (6 995 miljoonaa euroa 31.12.2018 ja 9 093 miljoonaa euroa 30.6.2018). Kaikkien omistusten tuotto oli 16,4 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja -2,9 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset

Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 742 miljoonaa euroa 30.6.2019 (6 842 miljoonaa
euroa 31.12.2018 ja 8 108 miljoonaa euroa 30.6.2018). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 16,7 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta -3,0 prosenttia. Tilikauden aikana parhaiten tuottivat Valmet (36 %), Metso (23 %) ja Kemira (19 %).

Rahamarkkinasijoitukset

Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 452 miljoonaa euroa 30.6.2019 (152 miljoonaa euroa 31.12.2018 ja 985 miljoonaa euroa 30.6.2018). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,3 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 0,5 prosenttia.

Solidiumin saama voitonjako

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 337 miljoonaa euroa
ennen veroja (1.7.2017–30.6.2018: 362 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 300 miljoonaa euroa (351 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 4,4 prosenttia
suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2019. Lisäksi Nokia ja Metso jakavat osinkoa jo päättyneeltä tilikaudelta useassa erässä, joista suurimman osan Solidium tulee saamaan vasta alkaneen tilikauden aikana.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on
muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön
tarpeita vastaava hallituskokoonpano. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin valittiin tilikauden aikana yhteensä 15 uutta jäsentä, joista naisia oli 40 %.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metson, Outokummun, Outotecin ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, SSAB:n, Stora
Enson ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat
valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset
varsinaisille yhtiökokouksille 2019.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on
hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Kevään 2019 yhtiökokouskaudella Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin uudelleen Metson, Stora Enson ja Sammon
hallituksiin. Tämän lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell on Valmetin
hallituksessa ja Timo Ahopelto Tiedon hallituksessa. Eija Ailasmaa jäi pois Outotecin
hallituksesta.

Osaketransaktiot

Solidium hankki joulukuun ja helmikuun välisenä aikana markkinoilta 5,1 prosenttia Nokian Renkaat Oyj:n osakkeista noin 205 miljoonalla eurolla osakekohtaisen hankintahinnan
ollessa 29,3 euroa. Nokian Renkaat on toteuttanut jo pitkään menestyksekästä niche-
strategiaansa maailman rengasmarkkinoilla. Yhdysvaltojen Daytoniin rakennettavan yhtiön kolmannen tuotantolaitoksen ja Nokian tehtaan laajennusinvestoinnin myötä yhtiöllä on
lupaavia kasvumahdollisuuksia edessään 2020-luvulla. Nokian Renkailla on erinomaiset edellytykset tuottaa arvoa osakkeenomistajilleen, ja Solidiumin sijoitus Nokian Renkaisiin vahvistaa ja vakauttaa yhtiön kotimaista omistajuutta.

Syksyn 2018 aikana Solidium hankki Konecranes osakkeita 29 miljoonalla eurolla ja Nokian osakkeita 95 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Konecranesissa nousi 6,2 prosentista 7,4 prosenttiin, ja Nokiassa 3,3 prosentista 3,7 prosenttiin.

Suomen valtiolle keväällä 2019 jaetun pääoman palautuksen jälkeen Solidium osti
markkinalta Nokian osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen
Solidiumin omistusosuus Nokiassa nousi takaisin 3,7 prosenttiin.

Yritysjärjestelyt

Tieto Oyj ja EVRY ASA ilmoittivat kesäkuussa 2019 järjestelystä yhdistyä rajat ylittävällä
sulautumisella TietoEVRYksi. Samalla Solidium solmi ehdollisen sopimuksen ostaa noin 4,4
miljoonaa Tiedon osaketta EVRY:n suurimmalta osakkeenomistajalta eli Apax Partners LLP:n hallinnoimilta rahastoilta. Suunniteltu osakekauppa on ehdollinen mm. Tiedon ja  EVRY:n välisen sulautumisen täytäntöönpanolle ja se sisältää tyypillisiä ennakkoedellytyksiä. Solidiumin omistusosuus Tiedossa on tällä hetkellä 10,0 %. Tiedon ja EVRY:n rajanylittävän sulautumisen jälkeen Solidiumin omistusosuus liudentuisi 6,3 prosenttiin, kun EVRY:n omistajat tulevat omistamaan 37,5 % yhdistyneestä TietoEVRY:stä. Solidiumin ja Apaxin välisen osakekaupan toteutuessa Solidiumin omistusosuus säilyisi 10 prosentissa.

Metso Oyj ja Outotec Oyj ilmoittivat heinäkuussa 2019 järjestelystä yhdistää Metson
Minerals-liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Metso Outotec Oyj. Metso Mineralsin Outoteciin yhdistymisen myötä Metso nimetään uudelleen Neles Oyj:ksi.

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisessä on selvä teollinen logiikka ja synergia-
hyötyjen arvo on merkittävä. Arviomme mukaan yhdistyminen tulee olemaan omistaja-
arvoa kasvattava molempien yhtiöiden omistajille. Lisäksi Neleksellä on itsenäisenä yhtiönä hyvät edellytykset kasvaa kannattavasti.

Solidium on sitoutunut äänestämään järjestelyjen toteuttamisen puolesta yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa.


SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Ylimääräiset yhtiökokoukset

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.1.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena 15 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n osakkeita Suomen valtiolle. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus Kemirassa laski 16,7 prosentista 15,8 prosenttiin.

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2019. Kokouksessa
valittiin hallituksen jäseneksi Kimmo Viertola, joka toimii valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosaston osastopäällikkönä. Valtiosihteeri Paula Lehtomäki oli ilmoittanut eroavansa Solidium Oy:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi Pohjoismaiden
ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi.

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 60 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n,
Outokumpu Oyj:n ja SSAB AB:n B- osakkeita Suomen valtiolle. Tämän seurauksena
Solidiumin omistusosuus Kemirassa laski 15,8 prosentista 14,9 prosenttiin,
Outokummussa 22,8 prosentista 21,7 prosenttiin ja SSAB:ssa 13,5 prosentista osakkeista 12,6 prosenttiin (10,0 prosentista äänistä 9,8 prosenttiin).

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 2.4.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 80 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Nokia Oyj:n ja Sampo Oyj:n A-osakkeita Suomen valtiolle. Pääoman palautuksen seurauksena Solidiumin omistusosuus Kemirassa laski 14,9 prosentista 14,0 prosenttiin, Nokiassa 3,7 prosentista 3,5 prosenttiin ja Sammossa 10,1 prosentista osakkeista 10,0 prosenttiin.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 298 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 3,9 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten 0,05 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo pieneni osakesijoitusten arvonmuutosten ja voitonjaon johdosta katsauskauden aikana 0,67 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7,3 miljardia euroa.

1.7.2018-30.6.2019 1.7.2017-30.6.2018
Liikevoitto, milj. € -3,9 -4,6
Tilikauden voitto, milj. € 297,2 349,6
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % -2,9 8,3
Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,05 0,06
Substanssiarvo, milj. € 7 340,8 8 009,9
Rahoitusvelat, milj. € 205,0 350,0
Omavaraisuusaste, % 90 88
Voitonjako, milj. € 338,0* 506,0
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 12 11

* Hallituksen ehdotus

Solidiumin vuosikertomus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla http://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset

Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

 

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsaus

Tiedotustilaisuuden esitys

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,6 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.