Halvårsperioden 1.130.6.2017

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 8,5 procent under rapportperioden
  • Solidium förvärvade en ägarandel på 3 procent för 93 miljoner euro i Konecranes
  • Solidium ökade sin röstandel i Stora Enso
  • Solidium minskade sin ägarandel i Outokumpu
  • Antti Mäkinen började som verkställande direktör 2.5.2017

Räkenskapsperioden 1.7.201630.6.2017

  • Avkastningen på aktieinnehaven var 35,5 procent under räkenskapsperioden
  • Solidiums resultat var 1 033 miljoner euro under räkenskapsperioden. Resultatet före återförda nedskrivningar och skatt var 405 miljoner euro
  • Solidiums substansvärde ökade med 1,6 miljarder euro till följd av värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av räkenskapsperioden 7,7 miljarder euro
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma beslutade om en vinstutdelning på 307 miljoner euro och Timo Ahopelto valdes som ny medlem till styrelsen för bolaget
  • Solidiums styrelse godkände den uppdaterade strategin efter räkenskapsperioden

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar översiktsperioden så här:

”Den positiva stämningen på aktiemarknaden fortsatte under översiktsperioden från januari till juni, vilket hade en positiv inverkan på Solidiums innehavsbolag. Aktieinnehavens värde ökade från 7,8 till 8,2 miljarder euro under översiktsperioden. De goda avkastningar som Valmet, Outotec och Metso gav var glädjande under översiktsperioden. På lång sikt förväntar vi oss att våra bolag ska klara sig bättre än medianen för de jämförbara bolagen. Under räkenskapsperioden uppfyllde sex av tolv bolag vår förväntning i detta avseende och under en längre femårsperiod har vi fem sådana bolag. Aktieinnehaven avkastade utmärkt under räkenskapsperioden, över 35 procent.

Solidium följer kontinuerligt med aktiemarknaden, undersöker nya placeringsmöjligheter och bedömer utvecklingen hos sina nuvarande innehav. I början av översiktsperioden minskade Solidium sitt innehav i Outokumpu med cirka 94 miljoner euro. Ägarandelen i Outokumpu låg över målet och försäljningen kunde göras vid rätt tidpunkt till ett bra pris.

Solidium använder medlen från aktieförsäljningen till nya placeringar. I maj fick vi möjligheten att förvärva 3 procent av aktiestocken i Konecranes för 93 miljoner euro. Konecranes är teknisk ledare inom sin bransch och har en affärsverksamhet som är globalt skalbar. Solidiums placering balanserar det inhemska ägandet i Konecranes genom att allt stadigare förankra bolagets ägande i Finland.

I slutet av översiktsperioden stärkte Solidium sin rösträtt i Stora Enso genom att förvärva 5,7 miljoner röststarka A-aktier och avstå från en motsvarande mängd R-aktier med mindre rösträtt. Stora Enso håller på att omvandlas från ett pappersbolag till ett tillväxtbolag för förnybara material, vars strategi baserar sig på globala trender. Det ger goda förutsättningar för utvecklingen av Stora Ensos ägarvärde.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 8 930 miljoner euro 30.6.2017 (8 536 miljoner euro 31.12.2016 och 6 970 miljoner euro 30.6.2016).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 8,1 procent och 32,4 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav uppgick till 8 223 miljoner euro 30.6.2017 (7 848 miljoner euro 31.12.2016 och 6 308 miljoner euro 30.6.2016). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 8,5 procent under halvårsperioden och 35,5 procent under räkenskapsperioden. Under halvårsperioden gav Valmet, Outotec och Metso den bästa avkastningen medan Outokumpu, Kemira och Telia Company utvecklades svagast. Under räkenskapsperioden avkastade SSAB, Outokumpu och Stora Enso bäst medan Telia Company, Elisa och Kemira gav en låg avkastning.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 707 miljoner euro 30.6.2017 (688 miljoner euro 31.12.2016 och 662 miljoner euro 30.6.2016). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,2 procent under halvårsperioden och 0,5 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 314 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2015–30.6.2016: 282 miljoner euro) och 307 miljoner euro (278 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 3,8 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2017.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till styrelserna i de bolag som ägs av Solidium valdes under räkenskapsperioden sammanlagt 9 nya medlemmar, varav 4 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec, Stora Enso, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, SSAB, Telia Company och Tieto. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2017 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

Aktieförvärv och övriga händelser

Under halvårsperioden genomförde Solidium sin ägarstrategi i Outokumpu Oyj så att bolaget minskade sin ägarandel från 26,2 procent till 23,8 procent genom att sälja aktier för 93,7 miljoner euro på marknaden. Aktieförsäljningsvinsten uppgick till 56,4 miljoner euro.

I maj 2017 förvärvade Solidium 3,0 procent av aktierna i Konecranes Abp för en köpesumma på 93,0 miljoner euro. Konecranes är en av världens ledande tillverkare av lyftutrustning, och dess kunder är bland annat maskinbyggnads- och processindustrin, varv, hamnar och terminaler. Företaget levererar lyftlösningar och servicetjänster för alla kranmärken och bearbetningsmaskiner för att effektivisera kundernas verksamhet. Företaget har 17 000 anställda och 600 serviceställen i 50 länder. Konecranes starka marknadspositioner och överlägsna tekniska kompetens i hela maskin- och metallindustrins värdekedja är lockande faktorer. När Terex avstod från sina Konecranesaktier stärker och balanserar Solidiums placering det inhemska ägandet i bolaget.

I juni 2017 förvärvade Solidium A-aktier i Stora Enso för 68,6 miljoner euro och sålde R-aktier i Stora Enso för 67,3 miljoner euro. Till följd av affärerna ökade Solidiums andel av rösterna i Stora Enso till 27,3 procent från 25,1 procent och andelen av aktier hölls oförändrad vid 12,3 procent. Det finns sällan större mängder röstberättigade A-aktier i Stora Enso till buds, så Solidium tog tillfället i akt och avstod från motsvarande mängd R-aktier. Aktieförsäljningsvinsten uppgick till 35,6 miljoner euro.


HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Uppdatering av Solidiums strategi

I början av räkenskapsperioden fick Solidium en ny styrelse och en reviderad verksamhetsinstruktion samt en ny verkställande direktör på våren 2017. Samtidigt blev det aktuellt att utvärdera Solidiums strategi. Strategiarbete i anknytning till den nya verksamhetsinstruktionen gjordes under våren och sommaren under verkställande direktör Antti Mäkinens ledning, och det godkändes av bolagets styrelse i augusti.

Solidiums grundläggande uppgift är oförändrad: att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Uppdateringen av strategin medförde dock förändringar i de metoder som används för att uppnå målet. Den främsta förändringen hänger samman med en aktivare ägarroll. Solidium vill med hjälp av de metoder som är tillgängliga för en minoritetsägare stödja och utmana sina innehavsbolag så att de utvecklas och klarar sig bättre än sina jämförbara bolag. Målet är att Solidium på lång sikt ska ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag.

I enlighet med den uppdaterade strategin kommer Solidium också att vara mer aktiv beträffande förändringar i aktieportföljens sammansättning. Vi kan öka eller minska vårt innehav i innehavsbolagen enligt vår motiverade uppfattning och på ekonomiska grunder samt placera i nya bolag som har ett nationellt intresse. Vi undersöker ständigt nya placeringsobjekt. Solidium har tidigare eftersträvat en ägarandel på minst tio procent. I enlighet med den nya strategin är också en mindre ägarandel möjlig, om man genom den kan påverka innehavsbolagets ägarvärde och balansera det inhemska ägandet.

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 26.9.2017. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2016-30.6.2017 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Solidium som dividendutdelning och kapitalåterbäring utbetalar totalt 307 miljoner euro, vilket motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit med beaktande för skatt på dessa. Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto (ny medlem), Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen. Bolagsstämman beslutade att hålla de månatliga arvodena till styrelsen oförändrade och fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad. Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor för Solidium valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 1 033 miljoner euro (405 miljoner euro före återförda nedskrivningar och skatt). Solidiums verksamhetskostnader uppgick till 4,6 miljoner euro (3,5 miljoner euro) och förvaltningskostnadsprocenten på årsnivå var därmed 0,07 procent.  De ökade verksamhetskostnaderna påverkades främst av kostnader i anknytning till bytet av verkställande direktör. I de finansiella kostnaderna ingår en retur på nedskrivningar på 742 miljoner euro i enlighet med bokföringsprinciperna, varav 408 miljoner euro är förknippade med aktier i Outokumpu Oyj, 52 miljoner euro är förknippade med aktier i Outotec Abp och 280 miljoner euro är förknippade med aktier i SSAB AB. Solidiums substansvärde ökade med 1,6 miljarder euro till följd av värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 7,7 miljarder euro.

1.7.2016–
30.6.2017
1.7.2015–
30.6.2016
1.7.2014–
30.6.2015
Rörelsevinst, mn € 89,1 -3,5 534,5
Periodens vinst, mn € 1 032,6 11,2 216,6
Avkastning enligt marknadsvärden, % 32,4 -7,4 4,3
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent 0,07 0,05 0,07
Substansvärde, mn € 7 695,0 6 127,9 6 853,6
Eget kapital, mn € 4 590,1 3 835,5 4 090,3
Finansiella skulder, mn € 350,0 350,0 950,0
Soliditet, % 90,9 91,6 81,1
Genomsnittligt antal anställda 11 12 12

Solidiums årsberättelse publiceras i dag och den finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset. Meddelandet har inte granskats av revisor.

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Abp, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 8,3  miljarder euro på meddelandets publiceringsdag. Tilläggsinformation: www.solidium.fi/sv.

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här.