Kuuden kuukauden jakso 1.1.30.6.2017

  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli 8,5 prosenttia
  • Solidium hankki 3 prosentin omistusosuuden 93 miljoonalla eurolla Konecranesissa
  • Solidium kasvatti ääniosuuttaan Stora Ensossa
  • Solidium pienensi omistusosuuttaan Outokummussa
  • Antti Mäkinen aloitti toimitusjohtajana 2.5.2017

Tilikausi 1.7.201630.6.2017

  • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli 35,5 prosenttia
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 1 033 miljoonaa euroa. Tulos ennen arvonalentumisten palautuksia ja veroja oli 405 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo kasvoi osakesijoitusten arvonmuutosten ansiosta katsauskauden aikana 1,6 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7,7 miljardia euroa
  • Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti 307 miljoonan euron voitonjaosta ja Solidiumin hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi Timo Ahopelto
  • Solidiumin hallitus hyväksyi päivitetyn strategian tilikauden päättymisen jälkeen

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi katsauskautta:

”Osakemarkkinoiden positiivinen vire jatkui katsauskaudella tammikuusta kesäkuuhun ja se vaikutti myönteisesti Solidiumin omistusyrityksiin. Osakeomistusten arvo kasvoi katsauskaudella 7,8 miljardista 8,2 miljardiin euroon. Katsauskauden ilonaiheita olivat Valmetin, Outotecin ja Metson saavuttamat hyvät tuotot. Pitkällä aikavälillä odotamme, että yhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöiden mediaania paremmin. Tilikaudella kuusi yhtiötä kahdestatoista täytti odotuksemme tältä osin ja pidemmällä viiden vuoden aikaperiodilla näitä yhtiöitä on viisi. Osakeomistusten tuotto tilikaudella oli erinomainen, yli 35 prosenttia.

Solidium seuraa jatkuvasti osakemarkkinoita, tutkii uusia sijoitusmahdollisuuksia ja arvioi nykysijoitustensa kehitystä. Katsauskauden alussa Solidium vähensi omistustaan Outokummussa noin 94 miljoonalla eurolla. Omistusosuus Outokummussa oli yli tavoitellun ja myynti voitiin tehdä oikeaan aikaan ja hyvällä hinnalla.

Solidium käyttää osakemyynnistä saadut varat uusiin sijoituksiin. Toukokuussa tuli mahdollisuus hankkia 3 % Konecranesin osakekannasta 93 miljoonalla eurolla. Konecranes on toimialansa teknologiajohtaja, jonka liiketoiminta on globaalisti skaalautuvaa. Solidiumin sijoitus vakauttaa Konecranesin kotimaista omistajuutta ankkuroimalla yhtiön omistusta entistä vahvemmin Suomeen.

Katsauskauden lopussa kesäkuussa Solidium vahvisti äänivaltaansa Stora Ensossa ostamalla 5,7 miljoonaa äänivaltaista A-osaketta ja luopumalla vastaavasta määrästä pienemmän äänivallan R-osakkeista. Stora Enso on muuttumassa paperiyhtiöstä uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi, jonka strategia perustuu globaaleihin trendeihin. Se luo hyvät edellytykset Stora Enson omistaja-arvon kehitykselle.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 8 930 miljoonaa euroa 30.6.2017 (8 536 miljoonaa euroa 31.12.2016 ja 6 970 miljoonaa euroa 30.6.2016). Kaikkien omistusten tuotto oli 8,1 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja 32,4 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 8 223 miljoonaa euroa 30.6.2017 (7 848 miljoonaa euroa 31.12.2016 ja 6 308 miljoonaa euroa 30.6.2016). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 8,5 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 35,5 prosenttia. Puolivuotiskauden aikana parhaiten tuottivat Valmet, Outotec ja Metso kun taas Outokummun, Kemiran ja Telia Companyn kehitys oli heikointa. Tilikaudella parhaiten tuottivat SSAB, Outokumpu ja Stora Enso Telia Companyn, Elisan ja Kemiran tuottojen jäädessä alhaisiksi.

Rahamarkkinasijoitukset
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 707 miljoonaa euroa 30.6.2017 (688 miljoonaa euroa 31.12.2016 ja 662 miljoonaa euroa 30.6.2016). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,2 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 0,5 prosenttia.

Solidiumin saama voitonjako

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 314 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2015–30.6.2016: 282 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 307 miljoonaa euroa (278 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 3,8 prosenttia suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2017.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin valittiin tilikauden aikana yhteensä 9 uutta jäsentä, joista naisia oli 4.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metson, Outokummun, Outotecin, Stora Enson, Talvivaaran Kaivososakeyhtiön ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, SSAB:n, Telia Companyn ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2017.

Osakehankinnat ja muut tapahtumat

Kuuden kuukauden katsauskauden aikana Solidium toteutti omistajastrategiaansa Outokumpu Oyj:ssa pienentämällä omistusosuutensa 26,2 prosentista 23,8 prosenttiin myymällä osakkeita markkinoille 93,7 miljoonalla eurolla. Osakkeiden myyntivoitto oli
56,4 miljoonaa euroa.

Toukokuussa 2017 Solidium hankki 3,0 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista 93,0 miljoonan euron kauppahinnalla. Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Yrityksellä on 17 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin vahvat markkina-asemat ja ylivertainen teknologinen osaaminen koko kone- ja metallituoteteollisuuden arvoketjussa ovat houkuttelevia tekijöitä. Terexin luopuessa Konecranes-osakkeistaan Solidiumin sijoitus vahvistaa ja vakauttaa yhtiön kotimaista omistajuutta.

Kesäkuussa 2017 Solidium hankki Stora Enson A-osakkeita 68,6 miljoonalla eurolla ja myi Stora Enson R-osakkeita 67,3 miljoonalla eurolla. Kauppojen jälkeen Solidiumin osuus äänistä Stora Ensossa nousi 27,3 prosenttiin 25,1 prosentista ja osuus osakkeista pysyi ennallaan 12,3 prosentissa. Stora Enson äänivaltaisia A-osakkeita on harvoin suurempia määriä tarjolla joten Solidium hyödynsi tilaisuuden ja luopui vastaavasta määrästä R-osakkeita. Osakkeiden myyntivoitto oli 35,6 miljoonaa euroa.


SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Solidiumin strategian päivitys

Solidium sai tilikauden alussa uuden hallituksen ja tarkistetun toimiohjeen sekä keväällä 2017 uuden toimitusjohtajan. Samalla tuli ajankohtaiseksi arvioida myös Solidiumin strategiaa. Uuteen toimiohjeeseen perustuvaa strategiatyötä tehtiin toimitusjohtaja Antti Mäkisen johdolla keväällä ja kesällä, ja se hyväksyttiin yhtiön hallituksessa elokuussa.

Solidiumin perustehtävä pysyy ennallaan: vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Strategian päivityksessä tuli kuitenkin muutoksia niihin keinoihin, joilla tavoitteeseen pyritään. Keskeisin muutos liittyy aktiivisempaan omistajarooliin. Solidium pyrkii vähemmistöomistajan käytettävissä olevin keinoin tukemaan ja haastamaan omistusyhtiöitä kehittymään ja menestymään verrokkiyhtiöitään paremmin. Tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on edustaja jokaisen omistusyhtiön hallituksessa.

Päivitetyn strategiansa mukaisesti Solidium on myös aiempaa aktiivisempi uudistamaan osakesalkkunsa koostumusta. Voimme lisätä tai vähentää omistustamme omistusyhtiöissä perustellun näkemyksemme ja taloudellisin perustein sekä sijoittaa uusiin kansallista intressiä omaaviin yhtiöihin. Tutkimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita. Solidium on aiemmin tavoitellut pääsääntöisesti vähintään 10 % omistusosuutta. Uuden strategian mukaan myös pienempi omistusosuus on mahdollinen, jos sillä pystytään vaikuttamaan omistusyhtiön omistaja-arvoon ja vakauttamaan kotimaista omistusta.

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26.9.2017. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2016-30.6.2017 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa ja pääoman palautusta omistajalle yhteensä 307 miljoonaa euroa, mikä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää näistä maksettavat verot huomioiden. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto (uusi jäsen), Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euro kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 1 033 miljoonaa euroa (405 miljoonaa euroa ennen arvonalentumisten palautuksia ja veroja). Solidiumin toimintakulut olivat 4,6 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa edellisellä tilikaudella) ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten vuositasolla 0,07 prosenttia. Toimintakulujen nousuun vaikutti eniten toimitusjohtajavaihdokseen liittyvät kulut. Rahoituskuluihin sisältyy yhteismäärältään 742 miljoonan euron laskentaperiaatteiden mukainen arvonalentumisten palautus, josta 408 miljoonaa euroa liittyy Outokumpu Oyj:n osakkeisiin, 54 miljoonaa euroa liittyy Outotec Oyj:n osakkeisiin ja 280 miljoonaa euroa liittyy SSAB AB:n osakkeisiin. Solidiumin substanssiarvo kasvoi osakesijoitusten arvonmuutosten ansiosta katsauskauden aikana 1,6 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7,7 miljardia euroa.

1.7.2016–
30.6.2017
1.7.2015–
30.6.2016
1.7.2014–
30.6.2015
Liikevoitto, milj. € 89,1 -3,5 534,5
Kauden voitto, milj. € 1 032,6 11,2 216,6
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % 32,4 -7,4 4,3
Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,07 0,05 0,07
Substanssiarvo, milj. € 7 695,0 6 127,9 6 853,6
Oma pääoma, milj. € 4 590,1 3 835,5 4 090,3
Rahoitusvelat, milj. € 350,0 350,0 950,0
Omavaraisuusaste, % 90,9 91,6 81,1
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 11 12 12

Solidiumin vuosikertomus julkistetaan tänään ja se on saatavilla suomenkielisenä Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset. Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsaus
Tiedotustilaisuuden esitys

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 8,3 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.