• Avkastningen på Solidiumssamtligaplaceringar var 31,3 procent och aktieplaceringar 34,1 procent under räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014
  • Solidiums resultat för perioden uppgick till 1 450 miljoner euro
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om dividendutdelning av sammanlagt 900 miljoner euro. Solidium erhöll 350 miljoner euro i dividend av sina portföljbolag
  • Solidiums substansvärde steg till 8,1 miljarder euro trots vinstutdelningen på 0,8 miljarder euro

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar räkenskapsperioden så här:

”Aktiemarknaden utvecklades mycket positivt under räkenskapsperioden och Solidiums portföljavkastning uppgick till 31,3 procent för perioden. Solidium har i egenskap av ägare aktivt gett sitt stöd till de betydande strukturarrangemangen i Outokumpu och Rautaruukki, till vilka aktiemarknaden har reagerat positivt. Den positiva kursutvecklingen i dessa bolag har möjliggjort återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar, vilket bidrar till det rekordhöga nettoresultatet för perioden.

Solidium har nu fungerat i fem år och har etablerat sin position som en betydande finländsk institutionell ägare. Dessa fem år har trots olika utmaningar varit utmärkta för en långsiktig ägare. Under fem år har antalet portföljbolag ökat från åtta till tolv och Solidiums substansvärde har ökat med 2,1 miljarder euro fastän Solidium utöver den idag offentliggjorda vinstutdelningen har betalat 2,6 miljarder euro till staten under tidigare räkenskapsperioder.”

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår tolv börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 8,6 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här: