• Avkastningen på Solidiums portfölj uppgick till 13,9 procent under räkenskapsperioden 1.7.2012- 30.6.2013
  • Solidiums substansvärde på cirka 6,9 miljarder euro var oförändrat under räkenskapsperioden trots vinstutdelning på 0,8 miljarder euro
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om vinstutdelning av sammanlagt 800 miljoner euro
  • Heikki Bergholm och Eero Heliövaara har invalts som nya medlemmar i Solidiums styrelse

Beslut av den ordinarie bolagsstämman

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.9.2013. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2012–30.6.2013. Solidiums resultat före nedskrivningar av aktier var 446 miljoner euro, substansvärdet var 6 910 miljoner euro och verksamhetens förvaltningskostnadsförhållande var 0,09 %. Solidiums nettoresultat (-232 miljoner euro) belastas av nedskrivningar av aktierna i Outokumpu Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och Rautaruukki Abp på 679 miljoner euro, som gjorts i enlighet med Solidiums bokslutsprinciper.

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att betala 800 miljoner euro som vinstutdelning i form av återbetalning av kapital.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju (7). Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Pekka Ala-Pietilä (ordförande) och Eija Ailasmaa (vice ordförande) samt till ordinarie ledamöter Heikki Bergholm, Eero Heliövaara, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen och Anni Vepsäläinen. Som nya medlemmar invaldes diplomingenjör Heikki Bergholm (född 1956) och diplomingenjör, ekon. mag. Eero Heliövaara (född 1956), vilka båda har gedigen erfarenhet av styrelseuppdrag i noterade och privata aktiebolag. Bergholm är styrelseordförande för bl. a. Lassila & Tikanoja Oyj och har tidigare varit VD för Suominen Yhtymä Oyj och för Lassila & Tikanoja Yhtymä Oyj. Heliövaara är överdirektör vid avdelningen för ägarstyrning och har tidigare bl.a. varit VD för SRV Yhtiöt Oyj och Pohjola Gruppen Abp.

De månatliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande: ordförande 5 500 euro, vice ordförande 3 000 euro och ledamot 2 500 euro. Dessutom får varje ledamot 600 euro i mötesarvode per möte.

Till revisor för Solidium Oy valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Sixten Nyman som huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisorns arvode utgår enligt räkning.

Bolagsstämman beviljade dessutom styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2012–30.6.2013.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Solidium sålde 5.9.2013 68 miljoner aktier i TeliaSonera AB varvid Solidiums ägarandel sjönk från 11,7 procent till 10,1 procent. Försäljningsbeloppet uppgick till cirka 366 miljoner euro och försäljningsvinsten före skatt till cirka 126 miljoner (justerat för valutakursförändringar). Solidium avtalade 20.9.2013 om en kreditlimit på 300 miljoner euro, vilken ersatte en tidigare kreditlimit på samma belopp.

Solidiums årsberättelse publiceras i dag och finns tillgänglig på finska, svenska och engelska på Solidiums webbplats www.solidium.fi.

Solidium Oy

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka inne-havens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,6 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.