• Solidiumin sijoitusten tuotto tilikaudella 1.7.2012–30.6.2013 oli 13,9 prosenttia
  • Solidiumin substanssiarvo pysyi noin 6,9 miljardissa eurossa 0,8 miljardin euron voitonjaosta huolimatta
  • Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti maksaa pääoman palautuksena voitonjakoa 800 miljoonaa euroa
  • Heikki Bergholm ja Eero Heliövaara on valittu uusiksi Solidiumin hallituksen jäseniksi

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.9.2013. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2012–30.6.2013. Solidiumin tulos ennen arvonalentumisia oli 446 miljoonaa euroa, substanssiarvo 6 910 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde 0,09 %. Nettotulokseen (-232 miljoonaa euroa) vaikuttaa Solidiumin tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti tehty 679 miljoonan euron arvonalentuminen Outokumpu Oyj:n, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja Rautaruukki Oyj:n osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että pääoman palautuksena maksetaan voitonjakoa 800 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Heikki Bergholm, Eero Heliövaara, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen ja Anni Vepsäläinen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Heikki Bergholm, s. 1956, DI sekä Eero Heliövaara, s. 1956, KTM ja DI, joilla molemmilla on laajaa kokemusta hallitustyöskentelystä julkisesti noteeratuissa ja yksityisissä yhtiöissä. Bergholm toimii hallituksen puheenjohtajana mm. Lassila & Tikanoja Oyj:ssä ja hän on aiemmin toiminut mm. toimitusjohtajana Suominen Yhtymä Oyj:ssä ja Lassila & Tikanoja Yhtymä Oyj:ssä. Heliövaara toimii Omistajaohjausosaston osastopäällikkönä, ja hän on aiemmin toiminut mm. SRV Yhtiöt Oyj:n ja Pohjola Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta.

Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.7.2012–30.6.2013.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Solidium myi 5.9.2013 68 miljoonaa TeliaSonera AB:n osaketta jonka seurauksena Solidiumin omistus TeliaSonerassa laski 11,7 prosentista 10,1 prosenttiin. Myyntitulot olivat noin 366 miljoonaa euroa ja Solidiumin kirjanpidollinen myyntivoitto ennen veroja noin 126 miljoonaa euroa valuuttakurssimuutokset huomioiden. Solidium solmi 20.9.2013 uuden 300 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen, jolla korvattiin aiempi samansuuruinen luottolimiitti.

Tämän tiedotteen liitteenä on yhteenveto Solidiumin tilikaudesta. Solidiumin vuosikertomus julkistetaan tänään ja se on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä Solidiumin internetsivuilla www.solidium.fi.

Liite: yhteenveto Solidiumin tilikaudesta 1.7.2012- 30.6.2013.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,6 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.