• Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2011 – 30.6.2012 var 131 miljoner euro. Resultatet belastas av en nedskrivning på 403 miljoner euro
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om vinstutdelning av sammanlagt 800 miljoner euro. Av detta är 326 miljoner euro dividend och 474 miljoner euro återbetalning av kapital
  • Till följd av dividendutbetalning och förändringar i värdet på aktieplaceringarna minskade Solidiums substansvärde med 1,5 miljarder euro under räkenskapsperioden och var 6,9 miljarder euro

Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen kommenterar:

”Solidium medverkade i flera betydande projekt under räkenskapsperioden. Deltagandet i Outokumpus aktieemission i anknytning till Inoxum-förvärvet samt Solidiums egna finansieringsarrangemang, aktieförsäljningar och –förvärv, konkretiserar det uppdrag Solidium har i det finländska ägarkollektivet.

Som en följd av erhållen vinstutdelning från portföljbolagen och de av Solidium genomförda finansieringsarrangemangen kan Solidium betala 800 miljoner euro som vinstutdelning till staten. ”

Beslut av den ordinarie bolagsstämman

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 4.9.2012. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2011–30.6.2012. Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 131 miljoner euro, substansvärdet var 6 857 miljoner euro och verksamhetens förvaltningskostnadsförhållande var 0,05 %. Solidiums resultat belastas av en nedskrivning av aktierna i Rautaruukki Abp på 403 miljoner euro, som gjorts i enlighet med Solidiums bokslutsprinciper.

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att betala 800 miljoner euro som vinstutdelning, av vilket 326 miljoner euro är dividend och 474 miljoner euro återbetalning av kapital.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju (7). Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma enligt samtycke Pekka Ala-Pietilä (ordförande) och Eija Ailasmaa (vice ordförande) samt till ordinarie ledamöter Antti Herlin, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen, Anni Vepsäläinen och Jarmo Väisänen.

De månatliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande: ordförande 5 500 euro, vice ordförande 3 000 euro och ledamot 2 500 euro. Dessutom får varje ledamot 600 euro i mötesarvode per möte.

Till revisor för Solidium Oy valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Sixten Nyman som huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisorns arvode utgår enligt räkning.

Bolagsstämman beviljade dessutom styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2011–30.6.2012.

Ökning av diversiteten förbättrar styrelsearbetet

I takt med att företagens verksamhetsmiljö blir allt mera flerdimensionell behövs det allt mångsidigare sakkunskap i styrelsearbetet. En tillräcklig diversitet förbättrar styrelsearbetet eftersom det bland annat möjliggör fullskaligt utnyttjande av kunskapsbasen och ökar antalet infallsvinklar vid skötseln av styrelsens övervakningsuppgift. I Finland spelar en ökning av diversiteten, i första hand genom självreglering, fortfarande en central roll i valprocessen av styrelseledamöter.

Solidiums årsberättelse publiceras i dag och finns tillgänglig på finska på Solidiums webb-plats www.solidium.fi. Den svenskspråkiga och engelskspråkiga årsberättelsen publiceras senare i september.