• Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2010 – 30.6.2011 var 531 miljoner euro
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om utbetalning av 660 miljoner euro i dividend
  • Solidiums substansvärde ökade med 666 miljoner euro under räkenskapsperioden och var 8 381 miljoner euro vid räkenskapsperiodens slut
  • Jarmo Väisänen invaldes som ny medlem i Solidiums styrelse

Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen kommenterar:

”Solidiums uppgift är att stöda den långsiktiga utvecklingen av affärsverksamheten i portföljbolagen samt kräva prestationer av bolagens ledning som ger resultat och höjer bolagens värde. För att uppfylla denna uppgift har Solidium under räkenskapsperioden ytterligare byggt upp och intensifierat dialogen med portföljbolagen och övriga betydande aktieägare. Som ny infallsvinkel har vi i egenskap av betydande aktieägare bildat oss en oberoende uppfattning om företagsansvarsfrågorna i våra portföljbolag.

Den dividend som Solidium betalar för den senaste räkenskapsperioden ökar kännbart tack vare ett gott inflöde av dividendintäkter och aktieförsäljningar. Trots den osäkerhet som råder om de allmänna tillväxtutsikterna i ekonomin tror vi att nivån på de dividendintäkter som Solidium erhåller kommer att vara god också under de närmaste åren.”

Beslut av den ordinarie bolagsstämman

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 31.8.2011. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2010-30.6.2011. Solidiums resultat för räkenskapsperioden uppgick till 531 miljoner euro, substansvärdet var 8 381 miljoner euro och verksamhetens förvaltningskostnadsförhållande 0,06 %.

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att betala 660 miljoner euro i dividend.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju (7). Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma enligt samtycke Pekka Ala-Pietilä (ordförande) och Eija Ailasmaa (vice ordförande) samt till ordinarie medlemmar Antti Herlin, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen, Anni Vepsäläinen och Jarmo Väisänen.

De månatliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande: ordförande 5 500 euro, vice ordförande 3 000 euro och ledamot 2 500 euro. Dessutom får varje ledamot 600 euro/möte som ledamoten närvarat vid.

Till revisor för Solidium Oy valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Sixten Nyman som huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisorns arvode utgår enligt räkning.

Bolagsstämman beviljade dessutom styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2010-30.6.2011.

Företagsansvarsfrågorna lyftes fram som en betydande del av analysarbetet

Det hör till en aktiv ägares roll att bedöma hur företagsansvarsfrågorna har skötts. För ägaren beskriver nivån på hanteringen av företagsansvarsfrågor vilken karaktär affärsverksamheten i målföretaget har och även läget inom företagsstyrningen. Under räkenskapsperioden har Solidium gett företagsansvarsfrågorna en mera framträdande och betydande roll på sin ägaragenda. Solidium har skapat sig en bild av affärsverksamhetsmöjligheter och ‑risker förknippade med företagsansvarsfrågor samt bedömt metoderna för och nivån på administrationen av företagsansvarsfrågor i portföljföretagen. För Solidium utgör företagsansvarsfrågorna en infallsvinkel, som är integrerad med den övriga ekonomiska och strategiska analysen av portföljbolagen.

Solidiums årsberättelse publiceras i dag och finns tillgänglig på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi. Den svenskspråkiga och engelskspråkiga årsberättelsen publiceras senare i september.

Solidium Oy

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp,  Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,1 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.