DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

Solidium har idag 20.3.2012 offentliggjort sin avsikt att sälja aktier i TeliaSonera AB för 400-550 miljoner euro (”Aktieförsäljning”) och att samtidigt för 450-600 miljoner euro emittera masskuldebrev som kan konverteras till aktier i TeliaSonera (”Låneemission”). Aktieförsäljningen och Låneemissionen inleds omedelbart.

Intäkterna från Aktieförsäljningen och Låneemissionen kommer Solidium att använda för finansiering av redan gjorda och kommande aktieplaceringar (främst i Outokumpu, Outotec och Talvivaara), för diversifiering av aktieportföljen samt för att öka den finansiella flexibiliteten, vilket innebär att Solidiums goda dividendbetalningsförmåga även bibehålls. Solidium har förbundit sig till att inte avyttra ytterligare aktier i TeliaSonera till marknaden under 90 dagar efter transaktionen med vissa undantag.

I Aktieförsäljningen har Solidium som avsikt att genom ett accelererat auktionsförfarande erbjuda aktier i TeliaSonera till internationella och nordiska institutionella placerare. Solidium äger för närvarande cirka 594 miljoner aktier i TeliaSonera dvs. cirka 13,7 procent av de emitterade aktierna. Efter Aktieförsäljningen kommer Solidiums ägarandel i TeliaSonera att uppgå till minst cirka 11 procent av de emitterade aktierna. Det slutliga försäljningspriset och antalet sålda aktier kommer att fastställas på basen av det accelererade auktionsförfarandet. Goldman Sachs agerar som huvudarrangör och SEB Enskilda som arrangör vid Aktieförsäljningen.

I Låneemission har Solidium som avsikt att för 450-600 miljoner euro emittera masskuldebrev, som förfaller i september 2015 och är utan säkerhet, och som kan konverteras till aktier i TeliaSonera. Det slutliga antalet masskuldebrev kommer att fastställas på basen av ett auktionsförfarande. Lånetiden uppgår till 3,5 år och kupongräntan till 0,50-0,75 procent. Den slutliga konverteringskursen kommer att fastställas på basen av auktionsförfarandet och förväntas ligga 20,0-27,5 procent högre än det slutliga aktiepriset i Aktieförsäljningen. Högst ca 2 procent av de emitterade aktierna i TeliaSonera kommer uppskattningsvis att vara föremål för masskuldebrevens konverteringsrätt. Lånet kommer främst att erbjudas till europeiska institutionella placerare i enlighet med marknadspraxis för dylika emissioner av konvertibla låneinstrument. Goldman Sachs agerar som huvudarrangör vid Låneemissionen.

Solidium kommer att offentliggöra transaktionens slutresultat imorgon 21.3.2012.

 

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av den finska staten. Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till cirka 7,9 miljarder euro, substansvärdet till cirka 7,3 miljarder euro och nettoskulden till cirka 63 miljoner euro per 19.3.2012. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår tolv börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Solidiums uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.

 

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tel. 010 830 8905

 

Viktigt meddelande

DETTA MEDDELANDE ÄR ENDAST LÄMNAT FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH SKALL INTE ANSES UTGÖRA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA SIG FÖR, ELLER NÅGON BEGÄRAN OM ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER, INTE HELLER SKA DET SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, BEGÄRAN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT GÄLLANDE VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION.

ALLMÄNHETEN ÄGER INTE RÄTT ATT DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH LÅNEEMISSION. DETTA MEDDELANDE OCH VARJE ERBJUDANDE AVSEENDE VÄRDEPAPPER SOM DET AVSER ÄR ENDAST RIKTADE TILL PERSONER SOM ÄR (1) KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT DIREKTIV 2003/71/EG OCH RELEVANT IMPLEMENTERING DÄRAV (”PROSPEKTDIREKTIVET”) OCH (2) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR OM INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19 (1) AV BRITTISKA LAGEN FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”FSMO”) ELLER ÄR PERSONER SOM FALLER INOM ARTIKEL 49 (2) ( A) TILL (D) (KAPITALSTARKA BOLAG, ICKE REGISTRERADE ASSOCIATIONER, ETC) AV FSMO ELLER PERSONER TILL VILKA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR LAGLIGEN FÅR GÖRAS (ALLA SÅDANA PERSONER TILLSAMMANS ”RELEVANTA PERSONER ”). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER ÄGER INTE AGERA PÅ BASIS AV ELLER FÖRLITA SIG PÅ INFORMATIONEN AVSEENDE AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH LÅNEEMISSIONEN I DETTA MEDDELANDE. INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA MEDDELANDE AVSER ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT TILLÄMPAS I FÖRHÅLLANDE TILL RELEVANTA PERSONER.

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, DELSTATER I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER TILL USA. DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR HAR INTE VARIT OCH KOMMER INTE ATT BLI FÖRMÅL FÖR REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA LAGEN SECURITIES ACT 1933, INKLUSIVE ÄNDRINGAR DÄRAV, OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPLIGA UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV. DETTA UTGÖR INTE NÅGOT PUBLIKT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.

VARJE INVESTERINGSBESLUT AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER OCH LÅN I PLACERINGEN FÅR GÖRAS ENDAST PÅ GRUNDVAL AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE HAR OBEROENDE VERIFIERATS AV GOLDMAN SACHS (”FÖRETRÄDAREN”), SEB ENSKILDA ELLER SÄLJAREN. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA DÄRAV FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER TILL NÅGOT ANNAT LAND I VILKET ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. ÖVERTRÄDELSE AV DENNA RESTRIKTION KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGARNA I FÖRENTA STATERNA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR.

DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR I SAMBAND MED PLACERINGEN KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD AV LAG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV FÖRETRÄDAREN, SEB ENSKILDA, DERAS NÄRSTÅENDE ELLER NÅGON ANNAN PERSON VILKEN SKULLE MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE, ELLER ANNAT ERBJUDANDE ELLER OFFENTLIGT MATERIAL OM AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR, I NÅGON JURISDIKTION DÄR BEHÖRIGHET FÖR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ERFORDRAS. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA MEDDELANDE KOMMER AV FÖRETRÄDAREN ELLER AV SEB ENSKILDA AVKRÄVAS ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA EVENTUELLA RESTRIKTIONER.

FÖRETRÄDAREN OCH SEB ENSKILDA AGERAR EXKLUSIVT FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNAN PERSON I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH LÅNEEMISSIONEN. FÖRETRÄDAREN OCH SEB ENSKILDA KOMMER INTE ATT BETRAKTA NÅGON ANNAN PERSON (OAVSETT OM DENNE ÄR MOTTAGARE AV DETTA MATERIAL ELLER INTE) SOM SIN KUND I SAMBAND MED DENNA PLACERING OCH KAN INTE GÖRAS ANSVARIG MOT NÅGON ANNAN ÄN SÄLJAREN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL DERAS KUNDER ELLER FÖR RÅDGIVNING I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH LÅNEEMISSIONEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, ARRANGEMANG ELLER ANNAN FRÅGA SOM DETTA MEDDELANDE REFERERAR TILL. FÖRETRÄDAREN OCH SEB ENSKILDA FÅR DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH LÅNEEMISSION FÖR EGEN RÄKNING.