TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY

Solidium Oy on tänään 20.3.2012 julkistanut osakemyynnin, jossa yhtiön tarkoituksena on myydä TeliaSonera AB:n osakkeita 400-550 miljoonalla eurolla (”Osakemyynti”). Samalla Solidiumin tarkoituksena on laskea liikkeeseen 450-600 miljoonan euron TeliaSoneran osakkeisiin vaihdettavissa olevan joukkovelkakirjalainan (”Laina”), (yhdessä ”Transaktio”). Osakkeiden ja Lainan myynti alkaa välittömästi.

Solidium tulee käyttämään transaktiosta saatavat varat viimeaikaisten ja tulevien osakesijoitusten rahoittamiseen (lähinnä Outokumpu, Outotec ja Talvivaara), osakesalkun hajauttamiseen ja rahoituksellisen joustavuuden lisäämiseen, jonka ansiosta myös Solidiumin osingonmaksukyky säilyy hyvänä. Solidium on sitoutunut olemaan myymättä TeliaSoneran osakkeita markkinoille 90 päivän ajan transaktion toteuttamisesta tietyin tavanomaisin poikkeuksin.

Osakemyynnissä Solidium aikoo tarjota nopeutetussa tarjousmenettelyssä myytäviä TeliaSoneran osakkeita kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 594 miljoonaa TeliaSoneran osaketta eli noin 13,7 prosenttia liikkeeseen lasketuista osakkeista. Osakemyynnin jälkeen Solidiumin TeliaSonerasta omistama osuus tulee olemaan vähintään noin 11 prosenttia. Osakkeiden myyntihinta ja -määrä määritetään nopeutetun tarjousmenettelyn perusteella. Osakemyynnin pääjärjestäjänä toimii Goldman Sachs International ja järjestäjänä SEB Enskilda.

Lainan liikkeeseen laskussa Solidium aikoo laskea liikkeeseen 450-600 miljoonan euron suuruisen, syyskuussa 2015 erääntyvän vaihdettavan vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka on vaihdettavissa TeliaSoneran osakkeisiin. Lainan lopullinen määrä määritetään tarjousmenettelyn perusteella. Laina-aika on 3,5 vuotta ja kuponkikorko 0,50-0,95 prosenttia. Lopullinen vaihtohinta määritetään tarjousmenettelyn jälkeen, ja se tulee olemaan arviolta 20,0-27,5 prosenttia korkeampi kuin osakkeiden lopullinen myyntihinta Osakemyynnissä. Lainan vaihto-oikeuden piirissä on arviolta enintään noin 2 prosenttia TeliaSoneran liikkeeseen lasketuista osakkeista. Vaihdettavien lainainstrumenttien markkinakäytännön mukaisesti laina tullaan tarjoamaan pääosin eurooppalaisille instituutiosijoittajille, jolla on erityisosaamista tällaisista lainainstrumenteista. Lainan pääjärjestäjänä toimii Goldman Sachs International.

Solidium tulee tiedottamaan Transaktion lopputuloksesta huomenna 21.3.2012.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo oli noin 7,9 miljardia euroa, substanssiarvo noin 7,3 miljardia euroa ja nettovelka noin 63 miljoonaa per 19.3.2012. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Lisätietoja: www.solidium.fi.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

 

Tärkeä huomautus

TÄMÄ TIEDOTE ANTAA AINOASTAAN TIETOJA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

TRANSAKTIO EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA (“ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (”MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (HIGH NET WORTH ENTITIES) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TAI LAINASTA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.

SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA TRANSAKTIOSSA TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA GOLDMAN SACHS (“PÄÄJÄRJESTÄJÄ”), SEB ENSKILDA TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI VOI VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, KANADASSA TAI KANADAAN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, KANADAN, AUSTRALIAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.

TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄ, SEB ENSKILDA TAI MIKÄÄN NIIDEN TYTÄRYHTIÖ TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOLLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA JA NOUDATETTAVA TÄLLAISIA RAJOITUKSIA.

PÄÄJÄRJESTÄJÄ TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ JA LAINASSA JA SEB ENSKILDA TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA SEB ENSKILDA EIVÄT PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ EIKÄ PÄÄJÄRJESTÄJÄ PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN LAINAN YHTEYDESSÄ JA NE EIVÄT OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, LAINAN TAI TRANSAKTIOON, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA SEB ENSKILDA VOIVAT OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN JA LAINAAN OMAAN LUKUUNSA.