Solidium deltar med full egen andel i aktieemissionen och ger ytterligare en teckningsförbindelse på 30 miljoner euro

Solidium har beslutat att delta i den av Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj idag publicerade företrädesrättsemission på 260 miljoner euro. Solidium har förbundit sig att uttnyttja sin teckningsrätt fullt ut genom att teckna nya aktier i Talvivaara för ca 23 miljoner euro i enlighet med sin ägarandel. Dessutom har Solidium gett en teckningsgaranti på högst 30 miljoner euro i den sekundära aktieemissionen, ifall aktier inte tecknas fullt ut i den primära emissionen. Talvivaara betalar en marknadsmässig ersättning för teckningsförbindelsen.

Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen kommenterar: ”Som en ansvarsfull ägare anser Solidium att Talvivaara bör ges möjligheter att rätta till sina miljöfrågor och slutföra uppstartandet av produktionen. Solidium vill även delta i utvecklingen av den finska gruvdriftskunskapen.”

Talvivaara har i detalj publicerat sina aktieemissionsplaner idag den 14 februari 2013 på morgonen.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö är en internationellt sett betydande producent av basmetaller som främst koncentrerar sig på produktion av nickel och zink med hjälp av en teknik som kallas biourlakning. Biourlakning möjliggör en ekonomiskt lönsam utvinning av metaller ur låghaltig malm. Fyndigheterna i Talvivaara bildar en av de största kända reserverna av sulfidisk nickelmalm i Europa och beräknas räcka till produktion i tiotals år. Bolaget har med Norilsk Nickel ingått ett 10-årigt försäljnings- och köpavtal beträffande hela sin produktion av nickel och kobolt samt ett långvarigt produktflödesavtal beträffande zink med Nyrstar. Talvivaaras aktie noteras på huvudlistan på Londonbörsen och på NASDAQ OMX i Helsingfors. Solidiums ägarandel i bolaget är 8,89 procent innan aktieemissionen.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tel. 010 830 8905

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,4 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi