Solidium har idag avtalat om att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i blivande Neles dvs. cirka 22,4 miljoner aktier till Valmet Oyj (“Valmet”). Köpesumman är 179 miljoner euro dvs. 8,0 euro per aktie. Priset baserar sig på det implicita marknadsvärdet för blivande Neles under den senaste tiden som en del av den börsnoterade Metso-koncernen (justerat för den beslutade dividendutbetalningen i Metso Oyj).

Köpesumman kommer att justeras på basen av börshandeln i Neles aktien efter tillträdet. Solidium har dessutom rätt till en tilläggsköpeskilling i olika situationer under tre år. Avtalet innehåller en inlåsningsperiod (sk. ”lock-up”) på ett år, under vilken Valmet får avyttra Neles-aktierna endast med Solidiums godkännande. Solidium har en förköpsrätt under en treårs period efter tillträdet.

Enligt Solidiums uppfattning är Valmet ett framgångsrikt globalt industribolag med goda förutsättningar att medverka till blivande Neles lönsamma tillväxt och värdestegring, som bolagets största ägare. Solidiums åsikt som Valmets största aktieägare (med en ägarandel om 11,1 procent) är att detta är en god investering för Valmet och dess samtliga aktieägare. Valmet har publicerat ett börsmeddelande om aktietransaktionen den 17 juni 2020.

Avsikten är att fullfölja aktietransaktionen uppskattningsvis den 1 juli 2020 då delningen av Metso koncernen har ägt rum och Neles har blivit ett separat börsbolag.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, TietoEVRY och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi