Solidiums aktieinnehav gav en avkastning på 5,4 procent under förra räkenskapsperioden

Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2023:

Räkenskapsperioden 1.7.2022-30.6.2023

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 5,4 procent under räkenskapsperioden
  • Värdet på Solidiums aktieinnehav ökade från 7 401 miljoner euro till 7 517 miljoner euro
  • Räkenskapsperiodens resultat var 471 miljoner euro
  • Under räkenskapsperioden betalade Solidium till ägaren 307 miljoner euro som vinstutdelning. Därtill gjorde Solidium en kapitalåterbetalning till den finska staten bestående av teckningsrätten till Fortums nya aktier till ett värde på cirka 132 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut 290 miljoner euro som dividend till ägaren från räkenskapsperioden 2022-2023

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2023

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -2,1 procent under rapportperioden

Solidiums verkställande direktör Reima Rytsölä kommenterar:

”I början av räkenskapsperioden befarade marknaden en omfattande global lågkonjunktur, men det värsta hände inte. Oron över elektricitetens tillgänglighet, ökad geopolitisk spänning, och åtstramad penningpolitik överskuggade räkenskapsåret. Trots börssvängningarna, var avkastningen på aktieinnehaven hyfsad (5,4 procent).

Arbetet med Solidiums strategiuppdatering slutfördes under granskningsperioden. Solidium kommer att fortsätta med aktivt ägarskap, och därtill har vi uppdaterat vår bedömning gällande nationell betydelse. Hittills har Solidium främst analyserat företag som varit nationellt sett viktiga redan vid placeringstillfället. Enligt vår nya strategi kommer vi i fortsättningen även att analysera företag som vi anser ha betydande potential att växa till nationellt sett viktiga företag i framtiden.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Konecranes, Nokian Renkaat och Nokia samt minskade sin ägarandel i Kemira. Utöver de här aktietransaktionerna arrangerade den finska staten bryggfinansiering till Fortum via Solidium. Det valda förvarandet och genomföringssättet var exceptionella, liksom verksamhetsmiljön. Arrangemanget avslutades på Fortums initiativ i mars 2023.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 7 992 miljoner euro 30.6.2023 (8 345 miljoner euro 31.12.2022 och 7 807 miljoner euro 30.6.2022). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -1,4 procent och 8,3 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 517 miljoner euro 30.6.2023 (7 934 miljoner euro 31.12.2022 och 7 401 miljoner euro 30.6.2022). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -2,1 procent under halvårsperioden och 5,4 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Konecranes (73 procent) och Metso (59 procent) de bästa avkastningarna.

Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 475 miljoner euro 30.6.2023 (26 miljoner euro 31.12.2022 och 405 miljoner euro 30.6.2022). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 2,3 procent under halvårsperioden och 2,6 procent under räkenskapsperioden.

Under räkenskapsperioden betalade Solidium till finska staten 307 miljoner euro som dividend.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 313 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2021–30.6.2022: 339 miljoner euro) och 290 miljoner euro (307 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 4,2 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2023.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet och styrelseval

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdeskapandet och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Konecranes, Metso, Nokian Renkaat, Outokumpu, Tietoevry och Valmet samt som medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Anora, Kemira och Stora Enso. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2023 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Detta var fallet i nio portföljbolag efter bolagsstämmorna 2023 (9/12).

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokian Renkaat för 10 miljoner euro, aktier i Nokia för 105 miljoner euro och aktier i Konecranes för 29 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokian Renkaat från 9,4 procent till 10,1 procent, i Nokia från 5,4 procent till 5,8 procent och i Konecranes från 10,1 procent till 11,1 procent.

Under våren 2023 sålde Solidium 8 miljoner Kemira aktier för cirka 129 miljoner euro var med Solidiums ägarandel i Kemira minskade från 10,2 procent till 5,0 procent.

Bryggfinansiering till Fortum

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt på hösten 2022 att arrangera bryggfinansiering till statens majoritetsägda Fortum Abp via Solidium Oy. Solidium förband sig till att låna Fortum högst 2,35 miljarder euro under en tidsperiod på högst 12 månader, för att finansiera Fortums säkerhetskrav på elmarknaden. Arrangemanget upphörde på Fortums initiativ 17.3.2023.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Uppdatering av Solidiums strategi

Under 2022 övergick ordförandeskapet i styrelsen från Harri Sailas till Jouko Karvinen och Antti Mäkinen överlämnade vd-posten till Reima Rytsölä. Med en ny styrelseordförande och verkställande direktör var det naturligt att utvärdera Solidiums strategi och uppdatera den vid behov.

I enlighet med Solidiums förnyade strategi, kommer Solidium att fortsätta med aktivt ägarskap, och därtill har bedömningen gällande nationell betydelse uppdaterats. Tidigare när Solidium granskade potentiella investeringar, undersökte Solidium företag som var nationellt sett viktiga vid placeringstillfället. Enligt vår nya strategi kommer vi i fortsättningen även att undersöka företag som vi anser ha betydande potential att växa till nationellt sett viktiga företag i framtiden. Vi möjliggör tillväxt med vårt kapital, vi erbjuder kunskap från kapitalmarknaderna, vi stöder och utmanar företagen i att skapa aktieägarvärde. Vi ser också till att de här företagen inte blir uppköpta till en alltför låg värdering under opportunistiska omständigheter.

Nationella betydelsens omfattning har utvidgats, men Solidiums uppdrag förblir detsamma: vi förstärker och stabiliserar det inhemska ägandet i nationellt sett betydande företag och ökar innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Vår vision att ”våra innehavsbolag presterar bättre än sina jämförelsebolag” bibehålls också oförändrad. Solidiums ursprungliga mål med professionellt ägarskap och separerande av politik från ägandet är tydlig även idag.

Professionellt ägande av en långsiktig ankarägare innebär naturligtvis strävan att få en egen representant i innehavsbolagens styrelser, eftersom ägaren då bättre kan delta i beslutsfattandet. Solidiums verksamhet bedrivs av erfarna investeringsproffs och verksamhetsmodellens ändamål är att öka aktieägarvärde, vilket gynnar alla aktieägare.

Ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2022. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 307 miljoner euro. Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju ledamöter. Fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma valdes Jouko Karvinen till ny ordförande och till styrelseledamot omvaldes Aaro Cantell (vice ordförande), Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Jukka Ohtola och Laura Raitio. Till ny styrelseledamot valdes Suvi Haimi.

Dividend och kapitalåterbäring

Under räkenskapsperioden betalade Solidium till ägaren 307 miljoner euro som vinstutdelning. Därtill gjorde Solidium en kapitalåterbetalning till den finska staten bestående av teckningsrätten till 8 970 000 Fortum Abp:s nya aktier till ett värde på cirka 133 miljoner euro. Kapitalåterbetalningen delades ur fonden för inbetalt fritt eget kapital den 23 november 2022.

Styrelsen föreslår att 290 miljoner euro betalas som vinstutdelning till ägaren. Det här motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit under räkenskapsperioden 2022-2023, med beaktande för skatt på dessa.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 471 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 4,6 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,06 procent. Solidiums substansvärde ökade under räkenskapsperioden från 7 246 miljoner euro till 7 359 miljoner euro.

 1.7.2022-30.6.20231.7.2021-30.6.2022
Rörelsevinst, mn €-4,6-4,0
Periodens vinst, mn €470,8302,9
Avkastning enligt marknadsvärden, %8,3-8,5
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,060,05
Substansvärde, mn €7 358,67 245,6
Finansiella skulder, mn €0,00,0
Soliditet, %9293
Vinstutdelning, mn €290*307
Genomsnittligt antal anställda1313

* Styrelsens förslag

Solidiums årsberättelse kommer att publiceras på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/en/annual-report/.   

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2023

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn +358 50 304 7904

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,5 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.