Kansallisesti merkittäviin yrityksiin sijoittavan Solidiumin omistukset tuottivat 5,4 prosenttia viime tilikaudella

Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023:

Tilikausi 1.7.2022–30.6.2023

  • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli 5,4 prosenttia
  • Osakeomistusten arvo nousi 7 401 miljoonasta 7 517 miljoonaan euroon
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 471 miljoonaa euroa
  • Solidium jakoi tilikauden aikana osinkoa omistajalle 307 miljoonaa euroa ja jakoi pääoman palautuksena 132 miljoonaa euroa Fortumin merkintäoikeuksina
  • Solidiumin hallitus ehdottaa, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle 290 miljoonaa euroa tilikaudelta 2022-2023

Kuuden kuukauden jakso 1.1.–30.6.2023

  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli -2,1 prosenttia

Solidiumin toimitusjohtaja Reima Rytsölä kommentoi:

”Solidiumin tilikauden alussa markkinoilla pelättiin laajaa maailmanlaajuista lamaa, mutta pahin ei toteutunut. Tilikautta varjostivat muun muassa huolet sähkön riittävyydestä, geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen ja rahapolitiikan kiristyminen. Osakemarkkinoiden heilahteluista huolimatta tilikautemme tuotto oli kohtuulliset 5,4 prosenttia.

Saimme katsauskauden aikana valmiiksi Solidiumin oman strategiapäivityksen. Solidium jatkaa aktiivisen omistajuuden tiellä, minkä lisäksi kansallisen merkittävyyden arviointia on päivitetty. Aikaisemmin Solidium on tarkastellut sijoituskohteikseen yhtiöitä, jotka ovat kansallisesti merkittäviä sijoitushetkellä. Uuden strategian myötä tarkastellaan myös yhtiöitä, joissa nähdään merkittävää potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa kansallisesti merkittäväksi yhtiöksi.

Tilikauden aikana Solidium lisäsi omistusta Konecranesissa, Nokian Renkaissa sekä Nokiassa, ja kevensi omistusta Kemirassa. Näiden osaketransaktioiden lisäksi valtio-omistaja järjesti Solidiumin kautta siltarahoituksen Fortumille. Valittu menettelytapa ja toteuttamistapa olivat poikkeuksellisia, kuten myös toimintaympäristö. Rahoitusjärjestely päättyi Fortumin aloitteesta maaliskuussa 2023.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 7 992 miljoonaa euroa 30.6.2023 (8 345 miljoonaa euroa 31.12.2022 ja 7 807 miljoonaa euroa 30.6.2022). Kaikkien omistusten tuotto oli -1,4 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja 8,3 prosenttia päättyneeltä tilikaudeltamukaan lukien tuotot Fortumin rahoitusjärjestelystä. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset

Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 517 miljoonaa euroa 30.6.2023 (7 934 miljoonaa euroa 31.12.2022 ja 7 401 miljoonaa euroa 30.6.2022). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella -2,1 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 5,4 prosenttia. Tilikauden aikana parhaiten tuottivat Konecranes (73 prosenttia) ja Metso (59 prosenttia).

Rahamarkkinasijoitukset

Solidiumin rahamarkkinasijoitusten arvo oli 475 miljoonaa euroa 30.6.2023 (26 miljoonaa euroa 31.12.2022 ja 405 miljoonaa euroa 30.6.2022). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 2,3 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 2,6 prosenttia.

Tilikauden aikana Solidium jakoi Suomen valtiolle 307 miljoonaa euroa osinkoa.

Solidiumin saama voitonjako

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 313 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2021–30.6.2022: 339 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 290 miljoonaa euroa (307 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 4,2 prosenttia suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2023.

Osallistuminen osakkeenomistajien nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Konecranesin, Metson, Nokian Renkaiden, Outokummun, Tietoevryn ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Anoran, Kemiran ja Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2023.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Tilikauden 2022–2023 aikana näin oli yhdeksässä Solidiumin omistamassa yhtiössä (9/12).

Osaketransaktiot

Tilikauden aikana Solidium hankki Nokian Renkaiden osakkeita 10 miljoonalla eurolla, Nokiaa 105 miljoonalla eurolla ja Konecranesia 29 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Nokian Renkaissa nousi tilikauden aikana 9,4 prosentista 10,1 prosenttiin, Nokiassa 5,4 prosentista 5,8 prosenttiin ja Konecranesissa 10,1 prosentista 11,1 prosenttiin.

Keväällä 2023 Solidium myi 8 miljoonaa Kemiran osaketta, mikä merkitsi omistusosuuden laskua noin 10,2 prosentista noin 5,0 prosenttiin. Tästä saatiin noin 129 miljoonan euron myyntitulo.

Siltarahoitus Fortumille

Syksyllä 2022 Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti järjestää valtion enemmistöomisteiselle Fortum Oyj:lle siltarahoituksen Solidium Oy:n kautta. Solidium sitoutui lainaamaan Fortumille enintään 2,35 miljardia euroa enintään 12 kuukauden laina-ajaksi, käytettäväksi Fortumin sähköjohdannaisvakuuksien rahoittamiseen. Rahoitusjärjestely päättyi Fortumin aloitteesta 17.3.2023.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Solidiumin strategian päivitys

Vuonna 2022 Solidiumin hallituksen puheenjohtajuus siirtyi Harri Sailakselta Jouko Karviselle ja toimitusjohtajan vetovastuu vaihtui Antti Mäkiseltä Reima Rytsölälle. Uuden hallituksen puheenjohtajansekä toimitusjohtajan myötä oli luonnollista tarkastella Solidiuminstrategiaa ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

Uudistetun strategian mukaan Solidium pyrkii jatkamaan aktiivisen omistajuuden tiellä, minkä lisäksi kansallisen merkittävyyden arviointia on päivitetty. Aikaisemmin Solidium on tarkastellutsijoituskohteikseen yhtiöitä, jotka ovat kansallisesti merkittäviäsijoitushetkellä. Uuden strategian myötä tarkastellaan myös yhtiöitä,joissa nähdään merkittävää potentiaalia kasvaa tulevaisuudessakansallisesti merkittäväksi yhtiöksi. Mahdollistamme kasvua pääomillamme, tuomme tietotaitoa pääomamarkkinoista, tuemme ja haastamme yhtiötä omistaja-arvon luomisessa. Lisäksi ostotarjoustilanteissa katsomme, että nämä yhtiöt eivät tule ostetuiksi opportunistisissa tilanteissa liian edullisesti.

Kansallisen merkittävyyden horisontin laajentuessa Solidiumintehtävä säilyy samana: vahvistamme ja vakautamme kotimaistaomistusta kansallisesti merkittävissä yhtiöissä ja kasvatamme pitkäjänteisesti omistusten arvoa. Visiomme: ”omistusyhtiöt menestyvätverrokkiyhtiöitään paremmin pitkällä aikavälillä” säilyy myös ennallaan. Solidiumin alkuperäinen tavoite ammattimaisesta omistajuudesta ja politiikan erottamisesta omistamisesta säilyy kirkkaana yhätänä päivänä.

Ammattimaiseen omistajuuteen pitkäjänteisellä ankkuriomistajalla liittyy luontevasti pyrkimys saada oma edustaja omistusyhtiön hallitukseen, minkä avulla pystytään osallistumaan paremminomistusyhtiön päätöksentekoon. Solidiumin toimintaa hoitavat kokeneet sijoitusammattilaiset ja toiminnan ja toimintamallin tarkoituksena on omistusyhtiöiden omistaja-arvon kasvattaminen, mikähyödyttää kaikkia osakkeenomistajia.

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2022. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 307 miljoonaa euroa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudeksi puheenjohtajaksi Jouko Karvinen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Jukka Ohtola ja Laura Raitio sekä uudeksi jäseneksi Suvi Haimi.

Voitonjako ja pääoman palautukset

Tilikauden aikana Solidium jakoi Suomen valtiolle 307 miljoonaa euroa osinkoa. Tämän lisäksi Solidium jakoi pääoman palautuksena Suomen valtiolle merkintäoikeudet 8 970 000 Fortum Oyj:n uuteen osakkeeseen, arvoltaan yhteensä noin 133 miljoonaa euroa. Pääoman palautus jaettiin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 23.11.2022.

Hallitus ehdottaa 290 miljoonan euron voitonjakoa omistajalle. Tämä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää tilikaudella 2022-2023, näistä maksettavat verot huomioiden.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 471 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 4,6 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten 0,06 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo kasvoi tilikauden aikana 7 246 miljoonasta eurosta 7 359 miljoonaan euroon.

 1.7.2022-30.6.20231.7.2021-30.6.2022
Liikevoitto, milj. €-4,6-4,0
Tilikauden voitto, milj. €470,8302,9
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %8,3-8,5
Toiminnan hallinnointikulusuhde, %0,060,05
Substanssiarvo, milj. €7 358,67 245,6
Rahoitusvelat, milj. €0,00,0
Omavaraisuusaste, %9293
Voitonjako, milj. €290*307
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä1313

*Hallituksen ehdotus

Solidiumin vuosikertomus julkaistaan Solidiumin verkkosivuilla https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/

Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Liite: Solidiumin omistukset 30.6.2023

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Reima Rytsölä, soittopyynnöt Inka Virtanen, puh. 050 304 7904

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Tietoevry Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,5 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.